Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

ID5113 | | BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o.

Prosím o poskytnutie odbornej podpory pri špecifikácií položky č. 9 sadzobníka správnych poplatkov, ktorá znie: " Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - poplatok 25 €". Na zasadnutí obecného zastupiteľstva odznela otázka, podľa ktorých osobitných predpisov sa môže nariadiť miestne zisťovanie a akých konaní sa to týka v rámci oblasti všeobecnej správy.

Prenájom pozemku obce

ID5111 | | BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o.

Máme otázku, či v prípade prenájmu pozemku obce podľa § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. je alebo nie je potrebné zverejniť zámer prenájmu, nakoľko ustanovenie § 9aa ods. 1 cit. zákona sa na takýto prenájom neuplatňujú. 

DPH a použitie koeficientu pri odpočte dane

ID5119 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH na SK vlastní budovu, kde sú priestory, ktoré prenajíma iným podnikateľským subjektom na obchodné účely (nie na bývanie). Priestorov na prenájom je desať. Deviatim sa fakturuje prenájom s DPH a jednému bez DPH. Povedzme, že koeficient odpočítania DPH teda bude 0,9. Musí firma použiť uvedený koeficient pri krátení odpočtu DPH na vstupe len z plnení, ktoré vyslovene súvisia s činnosťou prenájmu? Alebo, ak má firma aj ďalšie činnosti, napríklad advokátske služby, tak musí koeficient použiť plošne na krátenie odpočtu pri všetkých činnostiach? Firma pri obstaraní budovy odpočítala DPH. Má začatie používania koeficientu, ako je uvedené v príklade, vplyv na pôvodne odpočítanú daň pri obstaraní nehnuteľnosti?

Daňové priznanie

ID5117 | | Ing. Marián Drozd

Môže daňový subjekt, ktorý bol zrušený bez likvidácie (zlúčenie s inou s. r. o.) podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP v zmysle § 49 odst. 3 písm a)?

N.o. a technické zhodnotenie majetku

ID5101 | | Jana Vršková

Klasická n.o. vlastní budovu. Budovu ešte v minulosti získala darovaním. Budova bola zaúčtovaná na základe znaleckého posudku v hodnote 1 000 000 EUR. Budova patrí do 6. odpisovej skupiny (40 rokov). Do roku 2022 boli ročné odpisy daňové aj účtovné účtované takto 551/081= 25 000 EUR a 384/649 rozpúštanie 25 000 EUR. V roku 2023 bolo na budove vykonané technické zhodnotenie (tepelné čerpadlo) v hodnote 100 000 EUR. Tepelné čerpadlo bolo obstarané z dotácie Ministerstva životného prostredia SR 95 % (95 000 EUR) a 5 % (5000 EUR) z vlastných zdrojov. Takže v roku 2024 zvýšená vstupná cena je 1 100 000 EUR a sumárny ročný daňový a účtovný odpis v roku 2024 bude 27 500 EUR. Otázkou je, ako účtovne vysporiadať tento ročný odpis, musí byť:

1. 551/081 budova, 384 rozpustenie/649 budova,

2. 551/081 čerpadlo, 384 dotácia/649 (691) čerpadlo, a tiež čo so zostatkom 5 %? Tiež ako mám vypočítať presné sumy odpisov pre jednotlivé účty?

Dve pracovné pozície na jednu pracovnú zmluv

ID5115 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Je možné mať na jednu pracovnú zmluvu dve pracovné pozície? Teda, prijmeme zamestnanca na jednu pracovnú zmluvu na plný úväzok, kde pol úväzku bude pracovať na jednej pracovnej pozícii a pol úväzku bude pracovať na druhej pracovnej pozícii. Jedna prihláška na Sociálnu poisťovňu a jedna na zdravotnú poisťovňu. Je toto možné a správne? Alebo ako pracuje na dve pracovné pozície, tak na každú pracovnú pozícii jedna pracovná zmluva a taktiež prihlášky za každú pracovnú pozíciu na Sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu. Ide o dva pracovné pomery v jednej spoločnosti.

Cestovní služba z ČR

ID5109 | | Ing. Marián Drozd

Sme slovenský platiteľ DPH, českým platiteľom DPH nám bola vyfakturovaná "cestovní služba podle § 89 zákona o dani z přidané hodnoty" za účasť na kongrese v Poľsku. Sazdba DPH uvedená na FA je 0 % , DPH je 0 Kč - vniká nám daňová povinnosť k DPH z tejto služby na Slovensku alebo v ČR?

Osobný záujem verejného funkcionára

ID5105 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Novozvolený starosta obce prijal vo febr.2023 do prac.pomeru na dobu neurčitú dcéru svojej sestry na funkciu admistratívna pracovníčka a určil jej prac.náplň,ktorú daná pracovníčka až do odchodu na mat.dovolenku v sept.2023 nevykonávala. Nikto jej nekontroloval využitie prac.času ani výkon. Bolo zjavné,že prac.miesto bolo vytvorené čisto pre blízku osobu starostu. Na otázku poslancov Obecného zast. o dôvode a opodstatnenosti novej funkcie bola odpoveď,že prijímanie zamestnancov je v plnej kompetencii starostu obce. Neuprednostnil starosta obce v tomto prípade osobný záujem pred verejným a nezneužil obecné financie na plat na umelo vytvorenú funkciu pre blízku osobu ?

Účtovanie stravných lístkov

ID5099 | | Tatiana Macháčová

Chcem Vás poprosiť o pomoc pri účtovaní stravných lístkov - postup účtovania sociálna fond, zamestnávateľ, zamestnanec - oproti účtu 213 stravné lístky.

Účtovanie stravných lístkov

ID5085 | | Tatiana Macháčová

Ako sa účtuje použitie stravných lístkov? Obec dáva zamestnancom stravné lístky, 55 % platí zamestnávateľ, zo sociálneho fondu tiež ide a rozdiel platí zamestnanec. Chcem Vás poprosiť o postup účtovania.