Otázky s vecným pojmom: Registračná povinnosť

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Registračná povinnosť k DPH

ID1138 | | Anna Danková

Živnostník, ako dodávateľ a neplatiteľ DPH uzatvoril v mesiaci február 2012 s fyzickou osobou- nepodnikateľom „Zmluvu o dielo“, ktorej predmetom  boli maliarske práce, dodanie a montáž parkiet a tiež dodanie a montáž plastových okien. Tovar, ktorý dodávateľ dodá odberateľovi bude aj s montážou. Cena diela bola v predmetnej zmluve stanovená na 60 000 eur, pričom dodávateľ požadoval zálohovú platbu vo výške 50 000 eur. Zálohová platba vo výške 50 000 eur bola uhradená pri podpise zmluvy v hotovosti v mesiaci február 2012. Porušil podnikateľský subjekt zákon  č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p.,   keď prijal predmetnú zálohovú platbu v hotovosti bez zaevidovania cez registračnú pokladnicu? Má dodávateľ ako neplatiteľ DPH registračnú povinnosť k DPH do 20. marca 2012 z dôvodu, že prijal v mesiaci február 2012 zálohovú platbu vo výške 50 000 eur?

Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny

ID1090 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie (slnečná fotovoltaická elektráreň). Má spoločnosť požiadať colný úrad o registráciu a po vydaní dokladu o registrácii za daňového dlžníka treba fakturovať dodávku elektriny bez dane? Treba zaťažiť cenu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ešte o spotrebnú daň? Má po registrácii spoločnosť povinnosť podávať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny a odviesť spotrebnú daň za dodané množstvo elektriny?

Registračná povinnosť SZČO

ID495 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zdravotnej  sestre vydal samosprávny kraj   povolenie na prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 8. 6. 2010 ale v povolení je výslovne napísané, že „činnosť zdravotníckeho zariadenia začína dňom 1. 7. 2010".  Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. má držiteľ povolenia 3 mesiace od  jeho právoplatnosti, aby začal prevádzkovať toto zdravotnícke zariadenie.  Od ktorého dňa sa  teda  má držiteľka povolenia považovať  za  samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO)? Od 1. 7. 2010 alebo odo dňa, keď  prakticky začne prevádzkovať činnosť (teda mal   na to ešte čas do 7.9.2010. - vtedy jej totiž uplynula  3-mesačná lehota)?

Registračná povinnosť pri prenájme časti spoločných priestorov, resp. nebytových priestorov

ID570 | | Klára Klabníková

Vlastníci bytov v bytovom dome poskytli časť spoločných priestorov z nebytového priestoru na podnikanie iným podnikateľom, ktorí si v priestoroch zriadili kaderníctvo a zlatníctvo. Prenájom častí nebytového priestoru je poskytnutý na základe písomnej nájomnej zmluvy s platnosťou od 1. apríla 2007 na dobu neurčitú. Návrh nájomnej zmluvy bol odsúhlasený na výročnej schôdzi všetkými vlastníkmi bytov v počte 24 aj za prítomnosti zástupcov spoločnosti, ktorá byty spravuje. Správcovskú činnosť spoločnosť vykonáva na základe zmluvy uzatvorenej osobitne s každým vlastníkom bytu.

Po legislatívnej úprave § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o správe daní") s účinnosťou od 1. januára 2010 vzniká povinnosť registrácie aj tých vlastníkov bytov, nebytových priestorov alebo inej nehnuteľnosti, v ktorej vlastník prenajíma len jej časť, teda aj v tomto prípade. Vzniká im, ako vlastníkom bytov, povinnosť registrovať sa u príslušného správcu dane a v akej lehote si majú túto registračnú povinnosť u príslušného správcu dane vykonať?

Registračná povinnosť pri prenájme častí časti obytného domu

ID716 | | Klára Klabníková

Manželia vlastnia rodinný dom, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve. Od roku 2008 pravidelne počas školského roku prenajímajú dvom študentom jednu izbu aj s príslušenstvom na základe zmluvy o prenájme, kde sú uvedení obidvaja ako prenajímatelia. Tento prenájom trvá naďalej a končí až 30. júna 2010. Podľa informácie na daňovom úrade nemali do konca roka 2009 povinnosť registrovať sa a príjem dosiahnutý z tohto prenájmu vždy uviedli do daňového priznania na účely zdanenia.

Dokedy je možné vykonať registráciu na daňovom úrade a kto z  manželov sa má registrovať? Aká je sankcia za oneskorenú registráciu?

Registračná povinnosť pri prenájme časti bytu, ktorého vlastníkom je zahraničná osoba

ID715 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba s obmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom v Českej republike vlastní na území Slovenskej republiky dva byty, z ktorých jeden prenajíma celý a v druhom prenajíma len časť v rozsahu dvoch izieb s príslušenstvom. Tento prenájom trvá už od roku 2005 a pokračuje aj v roku 2011.

Vzťahuje sa aj na túto zahraničnú osobu registračná a oznamovacia povinnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p.?

Oneskorená registrácia pri prenájme častí bytu obývaným vlastníkom bytu

ID712 | | Klára Klabníková

Majiteľ trojizbového bytu v Považskej Bystrici od roku 2006 prenajíma počas školského roka jednu izbu dvom študentom a pokračoval v prenajímaní aj v roku 2009 a podľa nájomnej zmluvy prenájom bude trvať do 30. júna 2010. Príjem z tohto prenájmu riadne priznáva a zdaní podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa znenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., účinného od 1. septembra 2007 do 31. decembra 2009 mu nevznikla registračná povinnosť z dôvodu, že neprenajíma celý byt, ale len časť bytu. Vzniká mu v roku 2010 registračná povinnosť, a ak áno, aký je postih za oneskorenú registráciu?

Registračná povinnosť pri prenájme častí bytu obývaným vlastníkom bytu

ID711 | | Klára Klabníková

Majiteľ trojizbového bytu v Považskej Bystrici od roku 2006 prenajíma počas školského roka jednu izbu dvom študentom a pokračoval v prenajímaní aj v roku 2009 a podľa nájomnej zmluvy prenájom bude trvať do 30. júna 2010. Príjem z tohto prenájmu riadne priznáva a zdaní podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa znenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., účinného od 1. septembra 2007 do 31. decembra 2009 mu nevznikla registračná povinnosť z dôvodu, že neprenajíma celý byt, ale len časť bytu.

Vzniká mu v roku 2010 registračná povinnosť aj v prípade, že prenajíma len jednu izbu už od roku 2006? Ak áno, aká je lehota na vykonanie registračnej povinnosti?

Registračná povinnosť pri prenájme bytu nájomcom

ID710 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba nepodnikateľ má od roku 2005 v prenájme byt v Nitre. Od 6. apríla 2010 ho zamestnávateľ vysiela na polročný pracovný pobyt do Veľkej Británie. Tento byt so súhlasom vlastníka bytu chce prenajať ďalšej fyzickej osobe na obdobie jeho neprítomnosti na Slovensku. Má povinnosť registrovať sa u správcu dane, keď byt nie je jeho, ale prenajatý? Prenajímateľ (vlastník bytu) je podľa jeho informácie zaregistrovaný u príslušného správcu dane.