Otázky s vecným pojmom: Cenný papier

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Realizovateľné cenné papiere

ID5149 | | Ing. Ondrej Baláž

Fy XY s. r. o. malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. V priebehu roka zasielam zálohy na nákup CP a na konci roka, na základe Výpisu majetkových a finančných transakcii účtujem nákup RCP na účet 063. Na konci roka je potrebné účtovať precenenie cez 414, alebo opravné položky? Poplatok za výkonnosť a spravcovský poplatok účtujem na účte 568?

Realizovateľné cenné papiere

ID5147 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť XY s. r. o., malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. Bol jej účtovaný poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 900,00 €. Je potrebné tento poplatok časovo rozlíšiť na 10 rokov, alebo ho môžem účtovať priamo do nákladov? 

Zlúčenie

ID4811 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť A vlastní podielové cenné papiere svojej dcéry sídlo v inom štáte EU spoločnosť B. Rozhodnutím jediného spoločníka sa spoločnosť B v EU presídli na Slovensko. Bola založená s.r.o na Slovensku spoločnosť C. Spoločnosť A vložila do základného imania spoločnosti C nepeňažný vklad podielové cenné papiere, ktoré spoločnosť A evidovala na účte 061. Hodnota nepeňažného vkladu v spoločnosti A je nižšia ako hodnota ZI v spoločnosti C, nakoľko bol zaúčtovaný v spoločnosti A oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov 414/061 Zároveň bolo rozhodnuté, že spoločnosť C sa zlúči so spoločnosťou A, a to tak, že v spoločnosti A sa navýši základné imanie o hodnotu základného imania spoločnosti C. napr. ZI spoločnosti A 500, ZI spoločnosti C 200, zlúčením ZI spoločnosti A 700. / rozhodný deň bol určený/ Vedeli by ste mi predkontovať ako správne toto celé zaúčtovať. Spoločnosť A je platiteľ DPH, spoločnosť C nie, tieto dve spoločnosti sa idú zlučovať. Nevzniká spoločnosti C sa zo zákona registrovať na DPH. Môj názor je, že nie, v opačnom prípade by vznikla povinnosť registrácie.

Nakup vlastných dlhopisov

ID2211 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Je daňovým výdavkom nákup vlastných dlhopisov, ktoré nie sú obchodované na žiadnej burze cenných papierov, ak sú tieto dlhopisy nakúpené za:

1) cenu vyššiu ako je ich cena pri vydaní a

2) za cenu nižšiu ako je ich cena pri vydaní?

Tieto dlhopisu môžu aj nemusia byť držané do ich splatnosti. Zákon o dlhopisoch umžňuje emitentovi nakúpiť vlastné dlhopisy pre lehotou ich splatnosti.

FO-daňové priznanie B

ID2020 | | Ing. Anton Kolembus

FO - nepodnikateľ mala okrem príjmov z pracovného pomeru aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja cenných papierov z prvej kupónovej privatizácie a z predaja družstvených podielových listov, ktoré zdedila v tomto roku. Aké výdavky a oslobodenia - do akej výšky môže uplatniť v daňovom priznaní?

Poplatky Centrálnemu depozitáru cenných papierov

ID1567 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Môže si akciová spoločnosť zaoberajúca sa strojárskou výrobou poplatky za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, poplatky za vykonane zmeny v zozname majiteľov cenných papierov, a pod., fakturovane Centrálnym depozitárom cenných papierov uplatniť v daňových výdavkoch spoločnosti? Zároveň, je možné odpočítať si DPH pri týchto službách? Ak nie, je účtovaná DPH daňovým nákladom spoločnosti v zmysle § 19 ods. 3 písm. k), bod 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?

Nárok na odpočítanie dane za poskytnuté služby týkajúce sa cenných papierov

ID1421 | | Ing. Zdenka Jablonková

Akciová spoločnosť raz alebo dvakrát do roka potrebuje výpis z registra cenných papierov, ohľadom svojich akcionárov, napr. kvôli valnému zhromaždeniu a pod., teda nezaoberá sa obchodovaním s cennými papiermi, ani nevykonáva žiadne finančné služby, ktoré sú podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. od dane oslobodené. Tieto výpisy jej slúžia napr. na výpočet a výplatu dividend, a teda súvisia s hospodárskou činnosťou našej akciovej spoločnosti. Depozitár cenných papierov tieto služby pravdepodobne považuje za správu cenných papierov, ktorá nie je od dane oslobodená, preto ich spoločnosti fakturuje s daňou.

Nárok na odpočítanie za poskytnuté služby týkajúce sa cenných papierov

ID1410 | | Ing. Zdenka Jablonková

Môžeme si nárokovať odpočítanie DPH v zmysle § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)  z faktúr zaslaných Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, ktorý nám fakturuje ako majiteľovi cennných papierov  za služby, napr. za vyžiadanie zaslanie zoznamu majiteľov cenných papierov, výpis z registra emitentov, poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov,  a pod. s DPH?

Predaj cenných papierov

ID1217 | | Ing. Alena Benková

Nepodnikajúca fyzická osoba predala v roku 2011 cenné papiere v hodnote 10 300 EUR, ktoré kúpila v roku 2005 po prepočte za  3 310 EUR. Je príjem z predaja oslobodený od dane?