Otázky s vecným pojmom: Faktúra

počet otázok s vecným pojmom : 435Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nedodaná služba a DPH

ID33 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma A fakturuje firme B storno poplatok za objednanú, ale nedodanú službu, resp. tovar(napr. za zrušené ubytovanie, neprevzatie tovaru nakupovaného cez internetový obchod a pod.). Ide o slovenské firmy. Storno poplatok je fakturovaný s DPH, firma A je platiteľom DPH. Postupovala firma A pri fakturácii správne, keď podľa nášho názoru nešlo o dodanie služby, resp. tovaru v zmysle § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.?

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami

ID28 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami: nájom, spotrebu energií, telefón a poplatok za odpad.

  1. Nájom sa platí zálohou dopredu. Vyúčtovaciu faktúru za nájom sa vyhotovuje štvrťročne. Dátum dodania vyúčtovania faktúry by mal byť posledný deň fakturovaného obdobia?
  2. Faktúry za spotrebovanú elektrickú energiu firma vyhotovuje za niekoľko mesiacov (2 – 3 mesiace) súčasne pozadu. Tu by mal byť dátum dodania zhodný s dátumom vyhotovenia faktúry?
  3. Miestny poplatok za komunálny odpad vyrubený mestom dodávateľ refakturuje bez DPH podľa platného výmeru od mesta. Nemá byť na tejto faktúre aj pripočítané DPH, alebo je toto plnenie oslobodené od DPH?

Účtovanie služobnej cesty

ID26 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať zaplatené letenky a hotel – obe faktúry sú vystavené na firmu, ale letí a bude ubytovaný zamestnanec – je to služobná cesta. A ako postupovať v prípade DPH?

Dodanie služby do zahraničia a DPH

ID24 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pre českú firmu s českým IČ DPH vystavuje firma faktúru na českú adresu. Pre účely pokusov slovenská spoločnosť zasiala nimi dodané osivo na Slovensku, slovenskými strojmi, pracovníkmi, chémiou. Slovenská spoločnosť zasiala, ošetrila, pozbierala úrodu a táto bola následne predaná v SR. Osivo pred sejbou česká firma doniesla na Slovensko. Výsledky pokusov na prezentáciu patria českej firme. Má slovenská firma vystaviť faktúru s DPH?

Odpočítanie dane pri predaji automobilu autobazáru

ID704 | | Ing. Zdenka Jablonková

Občan predá autobazáru osobný automobil za cenu 10 000 €. Autobazár následné predá osobný automobil za cenu 11 000 €. Ako bude postupovať z pohľadu DPH?