Otázky s vecným pojmom: Zdaňovacie obdobie

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Náklady na službu

ID2860 | | Ing. Anton Kolembus

Máme zmluvne dohodnutú službu, a to vyhodnocovanie trhových podielov. Keď sa vyhodnocujú trhové podiely za IV.Q, na faktúre je uvedený dátum zdaniteľného plnenia január. Do akého zdaňovacieho obdobia patria náklady na túto službu (rok 2016 – ktorého sa vyhodnotenie týka- IV.Q alebo rok 2017 – kedy sa služba uskutočnila)?

Zber a likvidácia odpadov

ID2859 | | Ing. Marián Drozd

Sme výrobca výrobkov, ktorému vyplývajú zo zákona o odpadoch povinnosti viažúce sa k výrobkom, ktoré sa našou činnosťou uvádzajú na trh alebo do distribúcie. Zmluvné dojednanie so spoločnosťou, ktorá pre nás túto službu (t.j. službu spojenú so zberom a likvidáciou odpadom) vykonáva kvartálne. Po skončení IV. štvrťroka 2016 vystavila faktúru na základe nami vyplneného štvrťročného výkazu, pričom dátum vzniku ZP = dátum prijatia štvrťročného výkazu (18. 1. 2017). Kedy vzniká zdaniteľné plnenie a do akého zdaňovacieho obdobia máme priradiť náklady na službu?

Zánik poplatkovej povinnosti v priebehu roka

ID2540 | | Klára Klabníková

Ako má postupovať správca dane, keď zanikne poplatková povinnosť za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v priebehu roka (napr. odhlásenie z trvalého pobytu, úmrtie) a ak jeden z poplatníkov prevzal na seba plnenie povinnosti za ostatných členov domácnosti a poplatok vyrubený rozhodnutím nebol zaplatený v plnej výške (zaplatená bola len prvá splátka poplatku). Má správca dane obnoviť ukončené právoplatné rozhodnutie alebo vyrubí novým rozhodnutím upravenú výšku poplatku. Podľa § 99e ods. 10 pri zániku miestnej dane v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje. V hmotno právnom zákone č. 582/2004 Z. z. nie je uvedená taká možnosť aj pri poplatku za KO a DSO. Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku - má správca dane vrátiť pomernú časť poplatku pri zániku poplatkovej povinnosti aj keď do 30 dní zánik poplatkovej povinností nie je oznámený? Obec vedie evidenciu obyvateľov a vie, ktorí obyvatelia zomreli alebo sa odhlásili z TP. Keď je rozhodnutie právoplatné a zmenia sa skutočnosti na vyrubenú výšku poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia ako má správca dane postupovať (vydá rozhodnutie o znížení alebo odpustení poplatku)?