Otázky s vecným pojmom: Plnenie peňažné

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zber a likvidácia odpadov

ID2859 | | Ing. Marián Drozd

Sme výrobca výrobkov, ktorému vyplývajú zo zákona o odpadoch povinnosti viažúce sa k výrobkom, ktoré sa našou činnosťou uvádzajú na trh alebo do distribúcie. Zmluvné dojednanie so spoločnosťou, ktorá pre nás túto službu (t.j. službu spojenú so zberom a likvidáciou odpadom) vykonáva kvartálne. Po skončení IV. štvrťroka 2016 vystavila faktúru na základe nami vyplneného štvrťročného výkazu, pričom dátum vzniku ZP = dátum prijatia štvrťročného výkazu (18. 1. 2017). Kedy vzniká zdaniteľné plnenie a do akého zdaňovacieho obdobia máme priradiť náklady na službu?

Peňažné a nepeňažné plnenie

ID2708 | | Ing. Lucia Vanková

V prípade, ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len lekárovi) poskytnuté alebo vyplatené PEŇAŽNÉ plnenie zo zdrojov v zahraničí od držiteľa, ktorý na území SR NEMÁ stálu prevádzkareň ani organizačnú zložku, je povinný oznámiť a odviesť zrážkovú daň z peňažného plnenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t. j. lekár?

Ak áno - aká je lehota na oznámenie a odvedenie zrážkovej dane? Je to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí peňažného plnenia alebo do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka tak, ako je to pri nepeňažných plneniach?