Otázky s vecným pojmom: Daňová povinnosť na základe prijatej platby

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Konsignačný sklad

ID3048 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať, kedy vzniká daňová povinnosť odvodu DPH pri konsignačnom sklade v tuzemsku medzi dvomi slovenskými platiteľmi. Slovenský platiteľ A má uzatvorenú zmluvu o konsignačnom sklade v tuzemsku so slovenským platiteľom B (všetko prebieha na území tuzemska). A zároveň z akého množstva tovaru vzniká daňová povinnosť: z celého tovaru, ktorý je dodaný do konsignačného skladu, alebo z množstva tovaru, ktoré je zo skladu vyberané (právo disponovať s tovarom má odberateľ, keď je zložený v sklade)?

Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru

ID2957 | | Ing. Anton Kolembus

Tovar je prepravený zo SR do ČR dňa 20. 2. 2017. Tovar bol prepravený slovenským dopravcom a dopravca odovzdá tovar českému odberateľovi 21. 2. 2017. Slovenský dodávateľ vyhotoví faktúru dňa 27. 2. 2017. Akým kurzom prepočítavame na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti účet 343? A akým kurzom sa vyčísli hodnota účtu 321?

Prepočet kurzom pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ

ID2956 | | Ing. Anton Kolembus

Sme platiteľ dane registrovaný pre DPH na Slovensku a nakúpili sme tovar od českého platiteľa dane. Faktúra vystavená dňa 31. 3. 2017, tovar prevezený z ČR na Slovensko dňa 3. 4. 2017 a v tento deň sme aj nadobudli právo disponovať s tovarom ako vlastník, t. j. daňová povinnosť nám vznikla 15. 5. 2017. Akým kurzom prepočítavame na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti a deň splnenia dodávky, účet 343 a 321?

Stavebné práce

ID2764 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH poskytne českému platiteľovi DPH (registrovanému aj na Slovensku) službu, ktorá sa skladá z prenájmu kontajnera na stavebný odpad, odvozu stavebného odpadu a uloženia stavebného odpadu na skládku TKO (stavba, z ktorej sa odpad vozí ako aj skládka odpadov je na Slovensku). kde vzniká daňová povinnosť (ČR, SR), fakturuje na slovenské či české IČ DPH s daňou alebo bez DPH?

Služba pre českého platiteľa DPH

ID2761 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH poskytne českému platiteľovi DPH službu "váženie nákladu" na nákladnom aute. Auto je českého platiteľa. Kde vznikne daňová povinnosť k službe? (ČR, SR)

Fakturácia zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5

ID2633 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH fakturuje službu (skládkovanie odpadu) českému platiteľovi DPH, ktorý má aj slovenskú registráciu podľa § 5. Kde vzniká daňová povinnosť? V sídle odberateľa v ČR? Do kontrolného výkazu DPH sa uvedie české alebo slovenské IČ DPH?