Otázky s vecným pojmom: Kurz cudzej meny

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Platba kartou v ČR a oceňovanie na eurovom účte

ID3111 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi platobnú kartu, ktorou platí napr. mýtne poplatky v ČR na vozidlo zaradené v majetku zamestnávateľa. Zamestnanec predloží na konci mesiaca bloček o zaplatení napr. s dátumom 25. 10. 2017. Na bankovom výpise vedenom v eurách máme túto transakciu prepočítanú kurzom komerčnej banky dňa 27. 10. 2017. Akým kurzom máme zaúčtovať doklad o úhrade z ČR ? Má to byť zaúčtované kurzom 25.10. alebo 27.10. alebo 31.10. - kedy odovzdal zamestnanec doklad?

Zahraničná pracovná cesta

ID3036 | | Ing. Iveta Matlovičová

1.) Ak začala pracovná cesta zamestnanca o 5.30 ráno v Košiciach a slovensko-rakúsku hranicu prekročil o 10.45, pričom v Rakúsku potom zostal nocovať do nasledujúceho dňa. Má zamestnanec nárok na stravné na Slovensku vo výške 4,5 € (5-12 hodín) a zároveň na plné stravné platné v Rakúsku 45 €, keďže tam bol viac ako 12 hodín?

2.) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v § 13 ods. 5 definuje rozhodujúci čas pre posúdenie stravného v jednotlivých krajinách pri zahraničnej pracovnej ceste v prípade leteckého spôsobu dopravy - odlet lietadla podľa letového poriadku. Správne tomu rozumiem, že zákon definuje túto podmienku rovnako pre všetky krajiny, bez ohľadu na to, či ide o členské štáty EÚ alebo tretie krajiny?

3.) Zamestnanec bol na zahraničnej pracovnej ceste na Ukrajine. K cestovnému príkazu bol priložený bloček zo zmenárne v UA, kde zmenil 50 € na 1 400 UAH. Počas pracovnej cesty mal spolu výdavky vo výške 5 000 UAH a všetky tieto výdavky boli v cestovnom príkaze prepočítané kurzom zo zmenárne, kde zmenil iba 50 € na 1 400 UAH. Je tento postup správny? Ak nie, akým kurzom by sa mali tieto výdavky (okrem 1 400 UAH) prepočítať? Je relevantné tvrdenie zamestnanca, že mal už zvyšné UAH z predchádzajúcej pracovnej cesty?

Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru

ID2957 | | Ing. Anton Kolembus

Tovar je prepravený zo SR do ČR dňa 20. 2. 2017. Tovar bol prepravený slovenským dopravcom a dopravca odovzdá tovar českému odberateľovi 21. 2. 2017. Slovenský dodávateľ vyhotoví faktúru dňa 27. 2. 2017. Akým kurzom prepočítavame na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti účet 343? A akým kurzom sa vyčísli hodnota účtu 321?

Kurzové rozdiely

ID1544 | | Ing. Dana Žňavová

Fyzická osoba, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, k 31. 12. 2012 eviduje  neuhradené záväzky  z 11. 12. 2012 na 602 zlotých. Je potrebné  vyčísliť kurzový rozdiel k 31. 12. 2012?

Správny kurz pri prepočte cudzej meny

ID1527 | | Ing. Jozef Pohlod

Firma A,  s.r.o. vystavila faktúru na celkovú sumu 1 000 € pre firmu B s.r.o. Dňa 11.12. 2012 bola firme A, s.r.o. zaplatená v hotovosti faktúra v cudzej mene – v amerických dolároch. 11.12. 2012 bol zaúčtovaný príjem do valutovej pokladnice od firmy B, s.r.o. Je správne použitý kurz NBS na prepočet cudzej meny na eurá zo dňa 11. 12. 2012? Firma A, s.r.o. prijala dodávateľskú faktúru od firmy C, s.r.o. vystavenú v cudzej mene, vo výške 100 USD. Dátum vystavenia je 21.11. 2012 a dátum dodania 16.11.2012 Bol použitý kurz na prepočet cudzej meny na eurá zo dňa 20.11. 2012. Je to správny postup?

Prepočítací kurz pri službe

ID1459 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba z členského štátu EÚ (IČ DPH GB) fakturuje spoločnosti (IČ DPH SK) službu za obdobie od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 v mene GBP. Dátum vyhotovenia faktúry je 12. 10. 2012. Faktúra je splatná 12. 11. 2012. Pozn.: Faktúra bude uhradená dňa 28. 11. 2012. Tento dátum je známy, nakoľko obe spoločnosti (dodávateľ i odberateľ) patria do jedného koncernu, v ktorom sa na uhrádzanie vzájomných pohľadávok a záväzkov používa systém Cash Netting, kde sú vopred stanovené dátumy úhrad.

  1. Aký kurz je potrebné použiť na prepočet na účely účtovania nákladu a záväzku?
  2. Aký kurz je potrebné použiť na účely výpočtu DPH (samozdanenie)?

Refakturácia čerpania PHL v Maďarsku kartou Slovnaft

ID1240 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť čerpala PHL na čerpacej stanici MOL v Maďarsku a použila slovenskú Slovnaft kartu (doklad z elektronickej registračnej pokladnice). Následne im bola doručená faktúra zo Slovnaftu -  Bratislava, na základe ktorej má spoločnosť uhradiť dlžnú sumu za čerpanie PHL. Hodnota maďarskej DPH (účet 548) a záväzok (účet 321) sa ocení kurzom NBS, platným v deň vyhotovenia faktúry firmou Slovnaft alebo dňom nákupu PHL (doklad z elektronickej registračnej pokladnice)?

Ocenenie v cudzej mene

ID1184 | | Ing. Jozef Pohlod

Účtovná jednotka poskytla svojmu dodávateľovi preddavok v cudzej mene:

  • 25. 3. 2012 vo výške 1 000 USD ( kurz 1 EUR = 1,34 USD) a
  • 26. 3. 2012 tiež v sume 1 000 USD (kurz 1 EUR = 1,35 USD),
  • 27. 3. 2012, 1 000 USD ( kurz 1 EUR = 1,33USD)

Akým kurzom sa ocení záväzok v sume 2 500 USD, ktorý vznikne dodaním tovaru 2. 4. 2012?

Kurz pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty

ID1100 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký kurz použiť pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty, ak zamestnanec dostal preddavok v cudzej mene (určenej pre danú krajinu) a nedoplatok, resp. preplatok chce zrealizovať so súhlasom zamestnávateľa v eurách. Príklad - zamestnanec dostane preddavok 1000 CZK a sú mu vyúčtované náhrady vo výške 950 CZK a zostávajúcich 50 CZK chce vrátiť v eurách - aký možno kurz použiť pri prepočte? Zamestnanec dostane preddavok 1000 CZK a sú mu vyúčtované náhrady vo výške 1100 CZK a zostávajúcich 100 CZK si chce nechať doplatiť v eurách - aký kurz použiť pri prepočte?

Kurzové rozdiely

ID1016 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Nakupujeme tovar v zahraničí v českých korunách. Tovar uhrádzame v českých korunách dodávateľovi z účtu vedenom v eurách, české koruny nakupujeme cez internet v banke, nakoľko kurz je vždy výhodnejší ako ponuka banky v kurzovom lístku. Rozdiel, ktorý vzniká medzi kurzom, za ktorý sme koruny nakúpili a kurzom ponúkaným bankou v kurzovom lístku účtujeme na účet 668. Je tento postup správny? Platilo by toto isté aj v prípade, keď by sme si zriadili účet v českých korunách a nakupovali by sme české koruny za euro priamo na tento účet vedený v českých korunách a úhrady by sme robili už z tohto devízového účtu? Je účet 668 predmetom DPH a vstupuje do koeficientu?

Zahraničnému subjektu sme poskytli pôžičku. Úroky sú oslobodené od DPH  a berieme to ako príležitostne poskytnutie. Máme tieto úroky dávať do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty do riadku dodanie tovarov a služieb s oslobodením?