Otázky s vecným pojmom: Tretie krajiny

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Elektronické služby do USA

ID4909 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. (platiteľ podľa § 4) dodáva Online kurz (spĺňa definíciu "elektronickej služby" v zmysle § 16 ods. 19 zákona o DPH, článku 7 ods. 1 a 2 vrátane prílohy 1 vykonávacieho nariadenia č. 282/2011) nezdaniteľným FO usadeným v USA (tretie krajiny). V tomto prípade miestom dodania týchto služieb je bydlisko týchto USA FO (§ 16 ods. 14), t. j. slovenská s. r. o. fakturuje bez DPH a OSS tiež nemusí riešiť, lebo OSS sa vzťahuje len na EÚ. Sú tieto úvahy správne?

Prefakturácia prepravy spojenej s vývozom tovaru

ID4190 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o informáciu, ako postupovať pri prefakturácii prepravy spojenej s vývozom tovaru do tretej krajiny. Slovenský výrobca – vývozca (platiteľ DPH) fakturuje tovar nemeckej spoločnosti (odberateľ registrovaný pre DPH v DE, nie v SK). Tovar je prepravený na účet vývozcu SK priamo zo Slovenska príjemcovi do tretej krajiny. Dopravca fakturoval vývozcovi Sk prepravu s oslobodením (§ 47 ods. 6 zákona o DPH). Leteckú prepravu slovenský vývozca následne prefakturuje nemeckému odberateľovi. Aký režim DPH použije vývozca SK na faktúre pri prefakturácii leteckej dopravy pre nemeckého odberateľa? Uvádza ju do riadkov 13 a 15 daňového priznania DPH?

Dovoz a registrácia DPH

ID4129 | | Ing. Marián Drozd

Americká firma so sídlom v Amerike doviezol z tretieho štátu na Slovensko tovar, ktorý bude prepustený do voľného obehu na území Slovenska a následne bude predaný slovenským zdaniteľným osobám (§ 69 / 2). Musí sa zahraničná osoba (americká firma) registrovať pre DPH (paragraf 5) v SR? Ešte dôležitá informácia je, že zahraničná osoba nebude zastúpená daňovým zástupcom. Môže americká firma bez zástupcu a bez slovenského IČ DPH nejak precliť tovar?

Fakturácia s alebo bez DPH

ID2312 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom stravných kupónov fakturovala doteraz nominálnu hodnotu stravných kupónov + službu sprostredkovania stravovania s 20 % DPH slovenskej organizačnej zložke českého odberateľa. Organizačná zložka je v SR registrovaná pre DPH podľa § 4. Z českej materskej spoločnosti však prišla požiadavka, aby sme už nefakturovali ich slovenskej organizačnej zložke, ale priamo na českú materskú spoločnosť (matku), ktorá je registrovaná pre DPH v Českej republike (dodanie podľa § 15 ods. 1, s prenosom daňovej povinnosti). Doplnenie: Miesto dodania pri službe sprostredkovania stravovania, ktorú poskytujeme, sa určuje podľa základného pravidla t. j. podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  (ďalej len "zákon o DPH"). Na strane druhej však sú stravné kupóny územne limitované pre použitie v SR. Ak nám zahraničný partner registrovaný pre DPH v inom členskom štáte (resp., z tretieho štátu) neuvedie, že má v SR stálu prevádzkareň, je síce predpoklad, že má v SR stálu prevádzkareň, ale nemusí to tak byť. Ak sa nám sám neprizná, tak to nevieme určiť. Otázka: Bolo by z hľadiska DPH zákonne správne fakturovať priamo spoločnosti z ČR bez DPH, aj keď je predpoklad, že má v SR organizačnú zložku (stálu prevádzkareň), resp. sme povinní zo zákona obdobne pri všetkých našich zahraničných partneroch, ktorým fakturujeme s prenosom daňovej povinnosti, zisťovať, či majú v SR organizačnú zložku / stálu prevádzkareň a či budú stravné kupóny využívať v rámci stálej prevádzkarne v SR?

Fakturácia tovaru

ID2294 | | Ing. Marián Drozd

Po našom tovare sa dopytujú zákazníci z EÚ (registrovaní pre DPH v inom členskom štáte), ako aj z tretích krajín (t. j., zdaniteľné osoby). Dohodli sme sa, že im budeme fakturovať tovar vrátane prepravných nákladov (tovar by sme zasielali prostredníctvom kuriérskej služby DHL a následne refakturovali tieto náklady zákazníkom). Nakoľko ide o nové obchodné vzťahy, predaj by sme chceli realizovať prostredníctvom predfaktúry. Môžme vystaviť jednu predfaktúru, ktorá by obsahovala položky tovar/služba-prepravné (do EÚ ako aj do  tretích  štátov)? Kedy uvediem položky do súhrnného výkazu pri fakturácii do EÚ? Ak by sme sa dohodli na fakturácii v mene inej ako euro, ktorým dňom prepočítam cudziu menu na menu euro? Aké prípadné limity a obmedzenia sú spojené s dodaním tovaru do iných štátov EÚ, resp. tretích krajín?

Prijatie služby z tretieho štátu a DPH

ID2246 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenský podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. obdržal službu zo Švajčiarska. Ako má vysporiadať DPH prijatej služby? Ako má uvedenú službu uviesť v daňovom priznaní k DPH.

Nadobudnutie a vývoz tovaru z ČR

ID2165 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská obchodná spoločnosť objednala v ČR tovar pod svojim IČ DPH vydaným na Slovensku, tovar nadobudla v ČR bez DPH, ktorý okamžite vyviezla do tretieho štátu, (tovar nevstúpil na územie SR). Spoločnosť v ČR nie je registrovaná pre DPH, preto využila služby českej firmy, ktorá vybavila vývoz do tretej krajiny. Aký doklad potrebuje slovenská obch. spoločnosť, aby preukázala, že nadobudnutie bolo predmetom DPH v ČR (aby nedošlo k nadobudnutiu tovaru podľa § 17 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. - ďalej len "zákon o DPH")? Ide v uvedenom prípade o vývoz podľa slovenského zákona o DPH (§ 47), alebo v daňovom priznaní pre DPH sa tento vývoz neuvádza?