Otázky s vecným pojmom: Zaokrúhľovanie

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet platu úväzkového starostu

ID69 | | Ing. Mária Šulavíková

Starosta vykonáva funkciu na skrátený pracovný úväzok. Podľa počtu obyvateľov je zaradený do platovej skupiny 1. do 500 obyvateľov (1,65–násobok). Priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009 na základe údajov Štatistického úradu SR je 744,50 €.

I. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 1 229 € x 0,5 (úväzok) = 614,50 €.

II. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 € x 0,5 (úväzok) = 614,2125 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 615 €.

Ktorá z uvedených alternatív je správna z hľadiska zaokrúhľovania?

Zaokrúhlenie vypočítanej sumy pri náhrade za použitie motorového vozidla na pracovnú cestu

ID741 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec používa súkromné vozidlo na pracovné cesty a spotreba v technickom preukaze je uvedená podľa § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., t. j. 6,4 l/100 km. Pri výpočte náhrady za spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL") používa spotrebu 6,4 litra pre ubehnuté kilometre mimo mesta a v meste používa spotrebu zvýšenú o 40 %, t. j. 8,96 litra.

Ubehnuté kilometre:

  • v meste 22 km x (6,4/100) = 1,408 litra,
  • mimo mesta 9 km x (8,96/100) = 0,8064 litra.

Spolu: 1,408 litra + 0,8064 litra = 2,2144 litra.

Môže sa pri výpočte náhrady zaokrúhliť takto vypočítaná spotreba v litroch na 2 desatinné miesta (2,21) alebo sa náhrada musí počítať s nezaokrúhlenou hodnotou (2,2144)?