Otázky s vecným pojmom: Zaokrúhľovanie

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Verejná správa - zaokrúhľovanie príplatkov od 1.1. 2023

ID4439 | | Ing. Iveta Matlovičová

V § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2023 vypadlo ustanovenie: ...Suma zistená podľa § 15 až § 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Akým spôsobom sa majú tieto príplatky od 1.1.2023 zaokrúhľovať? (nadol, nahor, matematicky?) 

Výpočet hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023

ID4437 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zmenou § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sa mení spôsob výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023. Prosím o informáciu, akým spôsobom sa má postupovať pri jeho výpočte (zaokrúhlenie jednotlivých výpočtov):

Príslušná časť funkčného platu = funkčný plat / priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac (príslušná časť funkčného platu sa podľa zákona zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku = priemerný počet týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku x týždenný pracovný čas zamestnanca. Priemerný počet týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku = (365,25 / 7) / 12 = 4,348214285714286 – zaokrúhľuje sa priemerný počet týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku?

Ak áno, akým spôsobom? Nahor/nadol/matematicky na koľko desatinným miest?

Príklad: Zamestnanec pracuje na skrátený úväzok 20 hodín týždenne (1/2 z ustanoveného týždenného pracovné času 40 hodín). Funkčný plat zamestnanca je vo výške 1 000 €. Ako sa vypočíta hodinová sadzba funkčného platu pre výpočet príplatkov (príplatok za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, za prácu nadčas)? Hodinová sadzba funkčného platu = 1 000 / (((365,25 / 7) / 12)*20) = 11,49897 = 11,4990 €, tzn. priemerný počet pracovných hodín pripadajúci na jeden mesiac v roku sa nezaokrúhľuje, zaokrúhli sa až výsledná suma hodinovej sadzby funkčného platu - je tento výpočet správny? Alebo sa priemerný počet pracovných hodín pripadajúci na jeden mesiac v roku sa zaokrúhľuje – ak áno akým spôsobom? (Nahor/nadol/matematicky na koľko desatinným miest?) Ďakujem za poskytnuté informácie a prajem pekný deň.

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovníctvo ROPO

ID4194 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môžete nám uviesť konkrétny príklad zaokrúhľovania platieb pri nákupe v hotovosti? Ktoré účty obec používa, či je potrebné účtovať predpis. A ako je to s účtovaním na rozpočtové položky?

Výpočet platu úväzkového starostu

ID69 | | Ing. Mária Šulavíková

Starosta vykonáva funkciu na skrátený pracovný úväzok. Podľa počtu obyvateľov je zaradený do platovej skupiny 1. do 500 obyvateľov (1,65–násobok). Priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009 na základe údajov Štatistického úradu SR je 744,50 €.

I. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 1 229 € x 0,5 (úväzok) = 614,50 €.

II. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 € x 0,5 (úväzok) = 614,2125 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 615 €.

Ktorá z uvedených alternatív je správna z hľadiska zaokrúhľovania?

Zaokrúhlenie vypočítanej sumy pri náhrade za použitie motorového vozidla na pracovnú cestu

ID741 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec používa súkromné vozidlo na pracovné cesty a spotreba v technickom preukaze je uvedená podľa § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., t. j. 6,4 l/100 km. Pri výpočte náhrady za spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL") používa spotrebu 6,4 litra pre ubehnuté kilometre mimo mesta a v meste používa spotrebu zvýšenú o 40 %, t. j. 8,96 litra.

Ubehnuté kilometre:

  • v meste 22 km x (6,4/100) = 1,408 litra,
  • mimo mesta 9 km x (8,96/100) = 0,8064 litra.

Spolu: 1,408 litra + 0,8064 litra = 2,2144 litra.

Môže sa pri výpočte náhrady zaokrúhliť takto vypočítaná spotreba v litroch na 2 desatinné miesta (2,21) alebo sa náhrada musí počítať s nezaokrúhlenou hodnotou (2,2144)?