Otázky v kategórii: Občianske právo

počet otázok v kategórii: 47Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Povinnosti advokáta

ID401 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Nie sme spokojní s poskytovaním právneho poradenstva advokátom, pretože si riadne neplní svoje povinnosti a v poslednom čase už prakticky iba posiela faktúry bez toho, aby pre nás vykonával nejaké služby.

Vopred nás tiež neinformoval o tom, koľko bude stáť právna pomoc. Aké sú povinnosti advokáta voči klientom?

Nadobudnutie nehnuteľnosti a vznik daňovej povinnosti

ID204 | | Irena Bubeníková

Ak právnická osoba kúpila stavbu na základe kúpnej zmluvy zo dňa 21. 12. 2007, stáva sa daňovníkom od 1. 1. 2008, alebo až po zápise v katastri nehnuteľností 24. 1. 2008, teda až od 1. 1. 2009?

Odklad platenia dane a zriadenie záložného práva

ID196 | | Irena Bubeníková

Poľnohospodársky podnik požiadal správcu dane o platenie dane v splátkach na rok 2008, pretože obec všeobecne záväzným nariadením na rok 2008 na toto zdaňovacie obdobie neurčila splátkový kalendár. Obec vydala rozhodnutie o zriadení záložného práva podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákona, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. Do konca minulého roka správa katastra nemala námietky. Začiatkom roka 2009 správca dane podal na správu katastra návrh na zaregistrovanie rozhodnutia najskôr o zrušení záložného práva, (pretože to bolo na tú istú nehnuteľnosť) a následne na zriadenie záložného práva. Kataster obci oznámil, že obec musí predložiť záložnú zmluvu vypracovanú podľa § 151a a § 552 Občianskeho zákonníka, pričom obci zoslal aj vzor zmluvy. Ako má obec v tejto veci postupovať?

Pracovné voľno zamestnanca na odvoz družky do pôrodnice a späť

ID190 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Má zamestnanec nárok na platené voľno na odvoz svojej družky do pôrodnice a späť? Možno považovať družku zamestnanca za jeho rodinného príslušníka, keď s ňou nemá spoločné bydlisko?

Zrážky zo mzdy zamestnanca

ID139 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec neplatí splátky finančnej spoločnosti a tá požiadala zamestnávateľa o zrážanie splátok. Musí mať zamestnávateľ so zamestnancom písomnú dohodu o týchto zrážkach? V tomto prípade si, podľa môjho názoru, odporuje Zákonník práce s Občianskym zákonníkom.

Prenajímanie pozemkov obce

ID64 | | Mgr. Lukáš Lapšanský

Nájomca – firma A odmietol podpísať nájomnú zmluvu, nakoľko suma vo výške 0,07 eur za 1 m2 je príliš vysoká – súhlasí jedine s výškou nájmu za 0,00066 eur za 1 m2, ide o sumu, za ktorú platí nájom občanom obce - vlastníkom ornej pôdy a trvalého trávneho porastu. Obec vlastní pozemky - ostatné plochy vo výmere 1 375 m2 nachádzajúce sa v areáli poľnohospodárskeho dvora. Doposiaľ obec s firmou A. nemala uzavretú žiadnu nájomnú zmluvu, hoci pozemky už užíva dlhšiu dobu. Konateľ s obcou nechce spolupracovať. Tvrdí, že túto zmluvu považuje za výsmech a zašle ju na ministerstvo pôdohospodárstva ako dôkaz toho, že obec nevychádza v ústrety poľnohospodárom.

Počítanie lehoty

ID61 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslanci obecného zastupiteľstva môžu opätovne schváliť uznesenie, ktoré starosta obce nepodpísal, a to do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Práve výklad termínu „ do dvoch mesiacov" sa môže rôzne vysvetliť. Myslel tým zákonodarca od dňa schválenia, t. j. napr. uznesenie bolo schválené 10. 2., čiže do 10. 4. sa môže znova schváliť, alebo od mesiaca, v ktorom bolo uznesenie prijaté, napr. ak bolo prijaté vo februári, znova by sa mohlo prijať do konca apríla? Podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení by sa zasadnutie obecného zastupiteľstva malo konať najmenej raz za dva mesiace. Tie dva mesiace sa rátajú od dňa konania zasadnutia alebo od mesiaca, v ktorom sa zasadnutie konalo?