Otázky s vecným pojmom: Advokát

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Súdne poplatky hradené advokátom v mene a na účet klienta z hľadiska zákona o dani z príjmov

ID3691 | | Ing. Marián Drozd

Dovolím si položiť otázku, ktorá sa týka dane z príjmov advokátov pri poskytovaní právnych služieb. Otázka sa týka konkrétne hradenia súdnych poplatkov advokátom v mene a na účet klienta a vstup týchto súdnych poplatkov do základu dane advokáta. Danú problematiku som zisťovala aj cez dopyt na FRSR z hľadiska dane z príjmov a z hľadiska DPH. V oblasti dane z príjmov mi bolo uvedené, že v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. advokát má nárok na náhradu hotových výdavkov (t.j. aj súdnych poplatkov), ktoré tvoria u advokáta jeho zdaniteľný príjem. V oblasti DPH mi však bolo povedané, že súdny poplatok platený v mene a na účet klienta tvorí prechodnú položku, nevstupuje do základu dane a teda sa nezarátava ani do obratu advokáta na účely jeho registrácie pre platiteľa DPH. Z týchto odpovedí mi však vyplýva, že napr: Súdny poplatok je 150 EUR, odmena za právne služby je 50 EUR. Z hľadiska dane z príjmov zdaniteľný príjem advokáta bude 200 EUR, ale z hľadiska DPH si advokát zaráta do obratu len 50 EUR (vzhľadom na odpoveď finančnej správy)? Je teda správny výklad taký, že súdny poplatok, ktorý advokát zaplatí v mene a na účet klienta (napr. v prípade podaní na OR SR) automaticky vstupuje do jeho zdaniteľného príjmu, a to napriek tomu, že ide de facto o cudzí náklad, z ktorého advokát nemá žiadny príjem? 

Plnomocenstvo a jeho platnosť

ID1153 | | Ing. Katarína Skalová

Daňový subjekt – právnická osoba udelila plnomocenstvo na zastupovanie advokátovi  v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. na všetky konania týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktorej správu vykonáva správca dane – obec. Je udelené plnomocenstvo platné aj v roku 2012 za účinnosti zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.?

Povinnosti advokáta

ID401 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Nie sme spokojní s poskytovaním právneho poradenstva advokátom, pretože si riadne neplní svoje povinnosti a v poslednom čase už prakticky iba posiela faktúry bez toho, aby pre nás vykonával nejaké služby.

Vopred nás tiež neinformoval o tom, koľko bude stáť právna pomoc. Aké sú povinnosti advokáta voči klientom?