Otázky v kategórii: Občianske právo

počet otázok v kategórii: 47Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Označenie tovaru v maloobchodnej predajni

ID1488 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Živnostník – platiteľ DPH má zatiaľ len jednu prevádzku, zameranú hlavne na servis vozidiel. V priebehu 1 mesiaca plánuje otvoriť ďalšiu prevádzku - predajňu (maloobchod a veľkoobchod) - nová prevádzka bude zriadená len cca 200 m od súčasnej prevádzky.

Špecifikácia prevádzok bude nasledovná:

  • Pôvodná prevádzka bude slúžiť len ako servis a oprava vozidiel - do tejto prevádzky nebudú mať zákazníci prístup.
  • Nová prevádzka bude slúžiť ako podniková predajňa, a zároveň tu bude prebiehať príjem materiálu, príjem vozidiel do servisu od zákazníka / odovzdanie opravených vozidiel zákazníkovi.

Je potrebné, aby podnikateľ mal elektronické registračné pokladnice na obidvoch prevádzkach, alebo stačí len v predajni, kde bude prebiehať aj fakturácia. Čo všetko a akým systémom musí mať podľa zákona označené v prevádzke, v súvislosti s predávaným tovarom. Čo všetko musia obsahovať etikety na regáloch, kde bude umiestnený tovar na predaj?

Súčinnosť tretích osôb

ID1467 | | JUDr. Zuzana Majcherová

Môže exekútor požiadať o súčinnosť tretie osoby (obce) podľa ust. § 34 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok) v z. n. p.  (ďalej len „Exekučný poriadok“) elektronickou poštou?  V žiadosti sú uvedené osobné údaje o občanoch, ktoré sú chránené podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p.  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Podľa § 35 Exekučného poriadku  exekútor môže požiadať o súčinnosť tretie osoby len po preukázaní svojho poverenia na vykonávanie exekúcie (môže byť kópia, na ktorej je vyznačená zhoda s originálom) - to nemôže byť elektronicky. Neporuší obec zákon o ochrane osobných údajov, keď poskytne súčinnosť elektronickou poštou?

 

Nájomná zmluva

ID1290 | | JUDr. Peter Strapáč

Obec je od roku 1998 jediným spoločníkom v s. r. o., ktorá podniká v oblasti poskytovania ubytovacích služieb, verejného stravovania, doplnkových služieb cestovného ruchu a prevádzkovania telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii. V súčasnom období skončila platnosť nájomnej zmluvy medzi obcou a s. r. o., na základe ktorej s.r.o. využívala majetok obce na svoje podnikanie. Je nájomná zmluva pre obec najvhodnejší nástroj, prípadne existuje iný na zverenie majetku obce na využívanie s.r.o., v ktorej je obec jediným spoločníkom (prenajímame sami sebe a taktiež pri štandardnej zmluve o nájme podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, pre nájomcu vyplýva povinnosť uhrádzať náklady na modernizáciu, opravy a rekonštrukciu nad určitú sumu, ktoré boli predtým odsúhlasené, čo pri bazénoch a chatách, do ktorých nebolo 30 rokov nič investované, nie je za súčasnej finančnej situácie pre obec  najvhodnejšie riešenie)? Ak  áno, ako je to v tomto prípade s povinnosťou uplatňovať ustanovenie § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

 

Kúpna zmluva

ID1289 | | Ing. Anton Kolembus

Firma zhotovuje drevené montované stavby z dreva. V nájme má pozemok od urbárskej spoločnosti a Na tomto pozemku je postavená chata, na ktorú bolo vystavené stavebné povolenie a kolaudácia na meno spoločnosti. Chata je bola postavená za účelom predaja. V súčasnosti je už po kolaudácii, ale ešte nezapísaná do katastra a spoločnosť ju predáva zákazníkovi. Má spoločnosť predávať chatu  na základe zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy?

Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov

ID1087 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má uzavretú nájomnú zmluvu so zdravotným strediskom (prevádzkovanie stomatologickej ambulancie) na dobu určitú, v tomto prípade na jeden kalendárny rok. Zmluva sa predlžuje každoročne koncom roka na nasledujúci kalendárny rok. Na dobu neurčitú vlastníci zdravotného strediska nechcú uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu, že nemajú vysporiadaný pozemok pod strediskom. Priestory získal vlastník (s. r. o.) od Fondu národného majetku. V kúpnej zmluve sa spoločnosť zaviazala poskytovať zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, ako bola dovtedy (čiže aj ambulancie v odbore stomatológia). Zariadenie ambulancie aj s obvodom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odkúpil od predchádzajúcej lekárky, ktorá išla do dôchodku. Môže zdravotné stredisko, resp. jeho vlastník a zároveň prenajímateľ priestoru nepredĺžiť zmluvu na ďalšie obdobie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v uvedenej ambulancii, resp. či sa tieto záležitosti riadia podľa nejakého zákona, alebo všetko závisí len od nájomnej zmluvy, ktorú má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so zdravotným strediskom?

Dražba bytu

ID1007 | | JUDr. Zuzana Majcherová

Byt v osobnom vlastníctve bol predaný v dražbe a kúpila ho ďalšia osoba, ktorá ho ponúkla realitnej kancelárii na ďalší predaj a následne ho kúpil nový majiteľ. O sumách, za ktorý bol byt predaný, som sa nič nedozvedela. Počas môjho bývania som platila za opravy a rôzne úpravy spoločnosti XY, s.r.o. Vložená suma na opravy predstavuje 1000 eur. Počas celej doby bývania však nič nebolo opravované, takže nasporená čiastka zostáva spoločnosti. Kto má nasporenú čiastku vyplatiť – XY, s.r.o. alebo nový majiteľ?

Vysporiadanie pohľadávok

ID959 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Možno vykonať vzájomný zápočet záväzkov a pohľadávok (trojstranný) medzi tromi alebo štyrmi daňovými subjektmi?  Dá sa bez finančného vysporiadania urobiť vzájomný zápočet len medzi dvomi subjektmi (veriteľ a dlžník)? Ak nie, je možnosť  vzájomné sa vysporiadať len postúpením pohľadávok?

Návrh na oddlženie

ID866 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Kto môže podať návrh na oddlženie?

Registračná pokladnica a storno pokladničného dokladu

ID750 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Za akých podmienok môžem stornovať pokladničný doklad, napr. zákazník si kúpi tovar, ktorý  chce vymeniť za iný rozmer.  Možno urobiť storno na pôvodný tovar a nablokovať nový? Obchodník nemá iný rozmer na zámenu za pôvodný - možno stornovať a vrátiť peniaze?  Zákazník kúpil paletu cementu a ostali mu 4 vrecia – možno tovar stornovať a vrátiť peniaze? Je nutné, ak stornujem tovar, aby bol zaevidovaný k stornovanému dokladu aj doklad o kúpe tovaru?  Musím uvádzať dôvod storna (reklamácia, zámena...)?

Predaj pozemkov a DPH

ID452 | | Ing. Zdenka Jablonková

Pre účely podnikania plánujeme kúpiť starší rekreačný objekt. K chate patria aj priľahlé pozemky mimo zastavaného územia obce (7 parciel). Spolu s dodávateľom nie sme si istí, aký postup je správny z hľadiska DPH vo veci zdanenia pozemkov. V prípade pozemku, na ktorom stojí chata sa môže dodávateľ v zmysle § 38 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") rozhodnúť, či daň uplatní alebo nie. Podotýkam, že obaja sme platitelia DPH. Problematické sú ďalšie, menšie pozemky. V  liste vlastníctva sú evidované ako "zastavané plochy a nádvoria", pričom v riadku spôsob využitia je uvedené, že ide o pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti. Podľa informácií dodávateľa ide o vodovodnú, kanalizačnú, káblovú, telefónnu prípojku, transformátor, prístupové cesty a vodojem s oplotením. Za túto kategóriu pozemkov dodávateľ platí aj daň z nehnuteľností. V Metodickom pokyne k zdaňovaniu dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38 zákona o DPH vydanom Daňovým riaditeľstvom SR sú uvedené  definície pojmov stavba a stavebný pozemok. Stavba na účely zákona o DPH nie je definovaná. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v .z n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník") v § 119 ustanovuje, že veci sú hnuteľné a nehnuteľné. Nehnuteľnosti definuje ako pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.  Stavebným pozemkom sa podľa § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon") rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. V územnom pláne zverejnenom na stránke obce je predmetná lokalita označená ako oblasť rekreácie a športu – súčasný stav. Na základe uvedených informácií vidno určitý nesúlad predpisov upravujúcich túto problematiku. Je zrejmé, že na pozemkoch umiestnené inžinierske stavby nespĺňajú podmienku pevných základov, možno len v prípade vodojemu. Podľa definície stavebného pozemku by mohlo ísť o stavebný pozemok, keďže je v územnom pláne zahrnutý v jestvujúcej oblasti rekreácie a športu (ale bez presného určenia parciel, v mierke 1:20000). Teda nič nebráni budúcej zástavbe. Možno na upresnenie by postačovalo vyjadrenie obce. A nakoniec, pojem stavebný pozemok nie je totožný pre účely dane z nehnuteľností, kde sadzby sú nepomerne vyššie.