Otázky v kategórii: Občianske právo

počet otázok v kategórii: 48Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Blízka osoba

ID1894 | | JUDr. Peter Strapáč

Chcela by som Vás poprosiť o odbornú podporu k správnemu aplikovaniu  ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje definíciu pojmu „blízka osoba“.

Dostala som od poslancov úlohu posúdiť a preveriť prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce na iné osoby, konkrétne na synovca pána starostu. Prevod sa uskutočnil v druhej polovici r. 2010. Ja som do svojej správy z kontroly uviedla, že syn brata pána starostu je blízkou osobou voči starostovi a preto nadobudnutie  obecného majetku bol v rozpore s § 9a ods. 6 písm. g). zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Podľa môjho názoru synovec starostu mohol nadobudnúť majetok obce len na základe obchodnej verejnej súťaže.

Dražba bytu

ID1007 | | JUDr. Zuzana Majcherová

Byt v osobnom vlastníctve bol predaný v dražbe a kúpila ho ďalšia osoba, ktorá ho ponúkla realitnej kancelárii na ďalší predaj a následne ho kúpil nový majiteľ. O sumách, za ktorý bol byt predaný, som sa nič nedozvedela. Počas môjho bývania som platila za opravy a rôzne úpravy spoločnosti XY, s.r.o. Vložená suma na opravy predstavuje 1000 eur. Počas celej doby bývania však nič nebolo opravované, takže nasporená čiastka zostáva spoločnosti. Kto má nasporenú čiastku vyplatiť – XY, s.r.o. alebo nový majiteľ?

Kandidát za poslanca do obecného zastupiteľstva, ktorý je v podmienke

ID4180 | | JUDr. Simona Laktišová

Chcela by som poprosiť o odborné posúdenie situácie, o ktorej som sa dozvedela ako hlavná kontrolórka. Dostala som informáciu, že občan obce zvažuje o svojej kandidatúra na poslanca obecného zastupiteľstva. Tento občan bol v minulosti trestaný, a strávil tri roky vo väzení. Zvyšok trestu mu odpustili za dobré správanie, ale stále je v podmienke. Moja otázka znie, či môže tento občan kandidovať za poslanca OZ obce?

Kúpa pozemku od neznámeho vlastníka

ID2421 | | JUDr. Peter Strapáč

Chcem kúpiť pozemok (trvalý trávnatý porast, parcela E) od štyroch spoluvlastníkov. Jeden zo spoluvlastníkov je neznámy vlastník a jeho podiel spravuje Slovenský pozemkový fond. Je možné kúpiť spoluvlastnícky podiel tohto neznámeho vlastníka ? V prípade, ak sa bude dať, aký je postup ? (traja podieloví vlastníci s predajom súhlasia).

Kúpa pozemku od podielového spoluvlastníka

ID2660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zdedil som pozemok, v ktorom mám podiel 1/2. Chcem odkúpiť od podielového spoluvlastníka druhú polovicu. Spadala by odkupená polovica do bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko som ženatý? Resp., ako uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo ako postupovať, aby som bol výlučným vlastníkom pozemku?

Kúpna zmluva

ID1289 | | Ing. Anton Kolembus

Firma zhotovuje drevené montované stavby z dreva. V nájme má pozemok od urbárskej spoločnosti a Na tomto pozemku je postavená chata, na ktorú bolo vystavené stavebné povolenie a kolaudácia na meno spoločnosti. Chata je bola postavená za účelom predaja. V súčasnosti je už po kolaudácii, ale ešte nezapísaná do katastra a spoločnosť ju predáva zákazníkovi. Má spoločnosť predávať chatu  na základe zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy?

Nadobudnutie nehnuteľnosti a vznik daňovej povinnosti

ID204 | | Irena Bubeníková

Ak právnická osoba kúpila stavbu na základe kúpnej zmluvy zo dňa 21. 12. 2007, stáva sa daňovníkom od 1. 1. 2008, alebo až po zápise v katastri nehnuteľností 24. 1. 2008, teda až od 1. 1. 2009?

Náhrada škody na majetku členovi detského súboru

ID2446 | | JUDr. Peter Strapáč

V obci pôsobí detský ľudový súbor. Počas prestávky na nácviku dvaja členovia súboru (15, 11) vymýšľali a ten 15-ročný sotil mladšieho pričom ten spadol a zlomil violončelo jedného z členov. Nástroj bol zabalený originálnom tvrdenom obale a bol na mieste pri ostatných nástrojoch. Čiže nebol iba tak niekde položený. Vedúci súboru oznámil deťom, že vzniknutú škodu budú musieť rodičia nahradiť. Ospravedlnenie za vzniknutú škodu a sľub náhrady napísali v SMS komunikácii obidvaja chlapci. Otec staršieho chlapca sa však v telefonickom rozhovore vyjadril, že on na opravu nedá ani cent a nejaký zlámaný nástroj ho nezaujíma. Ako sa majú rodičia domôcť uznania škody a ako majú postupovať aby si vymohli náhradu vzniknutej škody. Cena nástroja bola 1.050,- € na čo však rodičia dieťaťa nemajú doklad, pretože ho kupovali cez vedúceho súboru od člena filharmónie (čiže z druhej ruky). Stačilo by v tomto prípade svedectvo vedúceho súboru, alebo majú mať aj nejaké cenové ohodnotenie od nejakého výrobcu nástrojov, prípadne predajne nástrojov? Odborník na výrobu a opravu nástrojov sa vyjadril, že bude potrebné vymeniť celú prednú dosku violončela (čo môže úplne zmeniť zvuk nástroja), čo môže stáť takmer toľko ako stál nástroj. Ako majú poškodení rodičia postupovať? Majú si opravu zaplatiť sami a vymáhať náhradu škody? Čo v prípade, keď si rodičia detí nechcú priznať vinu svojich detí na spôsobení škody na majetku iného dieťaťa? Môžu si rodičia vymáhať škodu od súboru?

Nájomná zmluva

ID1290 | | JUDr. Peter Strapáč

Obec je od roku 1998 jediným spoločníkom v s. r. o., ktorá podniká v oblasti poskytovania ubytovacích služieb, verejného stravovania, doplnkových služieb cestovného ruchu a prevádzkovania telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii. V súčasnom období skončila platnosť nájomnej zmluvy medzi obcou a s. r. o., na základe ktorej s.r.o. využívala majetok obce na svoje podnikanie. Je nájomná zmluva pre obec najvhodnejší nástroj, prípadne existuje iný na zverenie majetku obce na využívanie s.r.o., v ktorej je obec jediným spoločníkom (prenajímame sami sebe a taktiež pri štandardnej zmluve o nájme podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, pre nájomcu vyplýva povinnosť uhrádzať náklady na modernizáciu, opravy a rekonštrukciu nad určitú sumu, ktoré boli predtým odsúhlasené, čo pri bazénoch a chatách, do ktorých nebolo 30 rokov nič investované, nie je za súčasnej finančnej situácie pre obec  najvhodnejšie riešenie)? Ak  áno, ako je to v tomto prípade s povinnosťou uplatňovať ustanovenie § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

 

Návrh na oddlženie

ID866 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Kto môže podať návrh na oddlženie?