Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie nákladov na zapojenie elektrického bojlera, alebo iného drobného, resp. dlhodobého hmotného majetku

ID3174 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcela by som poradiť ohľadom správneho účtovania, t. j. správna nákladová položka + ekonomická klasifikácia (konkrétna rozpočtová položka) pri nasledovných výdavkoch obce: - kúpa elektrického ohrievača vody v sume 270,00 € (faktúra od jedného dodávateľa) - montáž elektrického ohrievača vody v sume 39,60 € (faktúra od druhého dodávateľa - dodatočne asi cca 2 týždne neskôr ako dodanie el. ohrievača).

Otázka znie: 1. Akú správnu nákladovú položku + rozpočtovú položku máme pri jednotlivých faktúrach použiť?

2. Máme to správne všetko zarátať do ceny obstarania elektrického ohrievača vody a následne zaradíme elektrický ohrievač vody vrátane montáže do majetku obce na - 751 / 799 ?

3. Je potrebné sa inak pozerať na takéto výdavky, ak dodávka a montáž sú fakturované jedným dodávateľom, alebo dodávku zabezpečí jeden a montáž druhý dodávateľ, resp. je to úplne jedno?

4. Ako je to v prípade, ak obstarávame dlhodobý hmotný majetok (napr. elektrický konvektomat v hodnote 5 000,00 €). Ako máme dodatočne zaúčtovať faktúru od druhého dodávateľa za napojenie konvektovamu: t. j. nákladová položka + rozpočtová položka. Pozn.: bol to iný dodávateľ a faktúru za napojenie konvektomatu doručil cca 1-2 týždne po dodaní konvektomatu. Zaúčtovať to ako službu, resp. je nutné započítať to do ceny obstarania a zaradiť konvektomat do dlhodobého majetku až po jeho napojení (vtedy sme ho vlastne začali aj používať) aj vrátane ceny za napojenie? V podstate otázky sa týkajú jednej a tej istej problematiky. Ale kvôli lepšej prehľadnosti som to rozdelila na viaceré podotázky.

Krádež náradia a DPH

ID3173 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosti bolo ukradnuté náradie (obstarávacia cena do 1 700 €), ktoré bolo zakúpené v roku 2016 a zaúčtované priamo do spotreby (501). Má platiteľ dane odviesť daň, ktorú si uplatnil pri nákupe náradia v zdaňovacom období, v ktorom zistil krádež tohto náradia?

Zaradenie budovy

ID3172 | | Ing. Anton Kolembus

Môžeme zaradiť a začať odpisovať budovu, na ktorú nám Mestský úrad vydal "Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby" ? Budovu sme začali od dátumu vydania rozhodnutia prenajímať. Úplná kolaudácia prebehne až po predložení všetkých dokumentov potrebných pre sprevádzkovanie výťahu. Keďže budova mám ešte ďalší výťah môže prevádzka budovy fungovať bez obmedzení.

Potrebuje občianské združenie - športový klub živnostenský list pre prenájom športoviska tretím osobám?

ID3176 | | Ing. Marián Drozd

Sme občianské združenie, tenisový klub a máme v podnájme tenisové kurty. Väčšina kappacity je využitá členmi klubu no máme aj voľné hodiny pre verejnosť. V prípade, že vyberáme poplatok za tieto hodiny, je nutné mať živnostenský list či dokonca registračnú pokladňu? Je potrebné tieto príjmy zdaňovať?

Odpisy

ID3175 | | Ing. Marián Drozd

Dali sme namontovať do skladu a administratívnej budovy kamerový a zabezpečovací systém. Každý systém je nad 1 700 €, to znamená HIM. Do akej odpisovej skupiny zaradiť uvedený hmotný majetok a do akej klasifikácie produktov?

Registrácia platiteľa DPH a dobropisy

ID3171 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. vystavovala faktúry za služby-dlhodobé školenia, ako neplatiteľ DPH do 31. 1. 2018. Od 1. 2. 2018 sa stala platiteľom DPH a musí vystaviť dobropisy za neodučené hodiny z dôvodu choroby lektora. Dobropisy sa vystavujú k faktúram, kedy s. r. o. nebola platiteľom DPH. Vystavuje s. r. o. dobropisy s DPH alebo bez DPH ?

Odvody do poisťovní

ID3149 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Aké povinnosti má spoločnosť, ktorá zamestnáva dohodára na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom a dohodára na dohodu o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom? Kde všade odvádza spoločnosť poistné a v akej výške? Aké povinnosti má samotný dohodár pri jednotlivých dohodách - ak okrem tejto dohody nemá žiaden iný príjem (je akoby "dobrovoľne nezamestnaný")? Aké sú iné podmienky, ak tento dohodár je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný?

Vyslaní zamestnanci a inšpektorát práce

ID3166 | | JUDr. Simona Laktišová

Zahraničná spoločnosť (má stálu prevádzkareň a organizačnú zložku na Slovensku) vykonáva stavebné práce na Slovensku. Jej zamestnanci boli vyslaní na Slovensko na stavebné práce (pre potreby organizačnej zložky). Teraz si spoločnosť uvedomila, že ich musí oznámiť na Inšpektoráte práce. Majú zamestnancov nahlasovať spätne alebo ich majú nahlásiť so súčasným dátumom? Aké pokuty s tým spojené môže očakávať a ako sa má spoločnosť zachovať, aby minimalizovala škody?

Uplatnenie odpisov budovy neziskovej organizácie

ID3164 | | Ing. Lucia Vanková

Stredná škola, ako nezisková organizácia, má v prenájme dve budovy od fyzickej osoby – občana. Zriaďovateľom školy je občianske združenie, ktoré má v prenájme jednu budovu taktiež od fyzickej osoby – občana. Podľa týchto zmlúv môžu nájomníci vykonávať opravy na vlastné náklady a tiež prenajímať budovy tretím osobám. Zriaďovateľ chce žiadať o Eurofondy na opravy všetkých troch budov (pretože škola o ne žiadať nemôže). Keďže by všetky budovy mali byť v určitom vzťahu k tomu, kto žiada o fondy, zriaďovateľ a škola sa dohodli, že si budovy medzi sebou vzájomne prenajmú. Chceli by sme sa informovať ako postupovať v prípade odpisov budov, kto ich bude zahŕňať do nákladov?

Nedoručenie zásielky

ID3167 | | Ing. Marián Drozd

Podnik zaslal na opravu svoj majetok do ČŠ EU. Za doručenie zásielky zaplatil cenu (ZD +daň). Po čase zistil, že zásielka nebola doručená adresátovi a predmet dodania sa stratil. Podnik sa dohodol s prepravnou spoločnosťou, že nám uhradí škodu, ktorá nám nedoručením vznikla. Škoda je vypočítaná vo výške cena obstarania majetku bez DPH a prepravné náklady. Pôvodne preprava bola fakturovaná a zaplatená vrátane DPH. Podnik si DPH vypýtal späť prostredníctvom daňového priznania. Má byť výška škody za prepravu vedená bez DPH alebo s DPH? Bolo správne odpočítať si DPH za prepravu, keď v skutočnosti nebola preprava vykonaná? Podnik sa o nedodaní prepravy dozvedel až po 6 mesiacoch, nakoľko sa domnieval, že majetok sa opravuje u dodávateľa, ku ktorému však nikdy nedorazil.