Otázky s vecným pojmom: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 123Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie tržieb z ERP v jednoduchom účtovníctve

ID38 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je postup účtovej jednotky (ÚJ) účtujúcej v jednoduchom účtovníctve správny, ak tržby z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zapíše ÚJ do svojich účtovných kníh na základe mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou jedným účtovným zápisom?

Účtovanie odvodov do poisťovní v jednoduchom účtovníctve

ID419 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ktoré odvádza zamestnávateľ a odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ktoré sa zrazia zo mzdy zamestnancom?

Je preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia daňovým výdavkom?

ID627 | | Ing. Jarmila Strählová

Fyzická osoba (FO) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (JÚ). Za rok 2010 mala preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) 98,37 €. Preplatok zdravotná poisťovňa nevrátila celý, ale len vo výške 72,37 €. Dôvod nevrátenia celej čiastky uviedla poisťovňa v liste, ktorý FO poslala:

  • preplatok z RZZP za rok 2010 = 121,44 €,
  • uhradená zrážková daň vo výške 19 % = 23,07 €,
  • suma na úhradu podnikateľovi = 98,37 € (121,44 – 23,07),
  • dlhy podnikateľa voči zdravotnej poisťovni (nedoplatok na preddavku na zdravotné poistenie za 3. a 4. mesiac 2011) = 26 €,
  • uhradené podnikateľovi = 72,37 €.

Suma 72,37 € bola podnikateľovi pripísaná na bankový účet 12. 5. 2011.

Ako má podnikateľ postupovať pri účtovaní, aby sumu mohol uplatniť do daňových výdavkov?

Zaúčtovanie a daňové vysporiadanie výdavkov na reklamné predmety v jednoduchom účtovníctve

ID788 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka podniká ako fyzická osoba v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu s kancelárskymi potrebami a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V roku 20xx využila pri svojej podnikateľskej činnosti reklamné a propagačné predmety, na ktoré si dala vytlačiť svoje obchodné meno (podľa živnostenského listu je to meno a priezvisko s adresou firmy). Za reklamné a propagačné predmety zaplatila faktúru úhradou z bankového účtu v sume 368,90 € dňa 28. 5.  Faktúru od dodávateľa dostala spolu s objednaným tovarom 20. 5. Ako má postupovať z daňového aj účtovného hľadiska?

Časť faktúry č. 2010/0555:

P. č. Reklamný predmet Suma bez DPH (v €) DPH v % Počet kusov Suma celkom (v €)
Bez DPH DPH S DPH
1. Pero 1,50 19 20 30,00 5,70 35,70
2. Kalendárik 2,00 19 50 100,00 19,00 119,00
3. Taška malá 0,50 19 50 25,00 4,75 29,75
4. Taška veľká 1,10 19 50 55,00 10,45 65,45
5. Kalendár 10,00 19 10 100,00 19,00 119,00
Celkom: 310,00 58,90 368,90

Zaúčtovanie chyby v peňažnom denníku – dvakrát zaúčtovaná úhrada

ID588 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lucia 31. 12. 2009 pri uzatváraní účtovných kníh a kontrole účtovníctva zistila, že má v peňažnom denníku zaevidovaný príjem faktúry č. 2009/54 dvakrát. Príjem za faktúru 2009/54 v hodnote 500 € má zaevidovaný ako zdaniteľný príjem 2. 11. 2009 na bankovom účte a aj v pokladnici. V skutočnosti jej peniaze prišli 2. 11. 2009 vo výške 500 € na bankový účet.

Škoda vzniknutá úmyselným požiarom

ID620 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ – fyzická osoba mal vo svojom hmotnom majetku zaradený sklad materiálu so vstupnou cenou 40 000 €. Zostatková cena k 1. 1. 2011 bola vo výške 32 000 €. V máji 2011 došlo k požiaru, pri ktorom vyhorela budova a zhorel všetok skladovaný materiál (rezivo) v obstarávacej cene 10 000 €, ktorý nakúpil vo februári 2011. Podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo. Požiar však bol podľa záverov polície zavinený, páchateľ nebol zistený a je neznámy. Túto skutočnosť však polícia daňovníkovi potvrdila až v januári 2012. Daňovník sa rozhodol, že sklad nebude opravovať a vyradí ho z evidencie dlhodobého hmotného majetku.

Ukončenie podnikania SZČO a prechod na spoločnosť s ručením obmedzeným

ID3137 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO fyzická osoba podniká na základe osobitných predpisov a súčasne aj živnostenského oprávnenia, vedie jednoduché účtovníctvo. Od 1. 7. 2018 chce podnikať ako právnická osoba-spol. s ručením obmedzeným. Aké povinnosti má fyzická osoba pri tejto zmene formy podnikania? Čo všetko musí odhlásiť, zrušiť, odovzdať (vo vzťahu k poisťovniam, daň. úradu, živnost. úradu...) K akému dátumu musí vypracovať mimoriadnu účt. závierku, daňové priznanie, pohľadávky, záväzky? Ako sa "nakladá" s odpisovaným majetkom, ktorý bude mať ešte zostatkovú cenu? Možno ho len administratívne previesť do osobného majetku fyzickej osoby? Ktoré informácie z jednoduchého účtovníctva sú potrebné pri založení s. r. o., lebo jednoduché účtovníctvo vedie jeden subjekt a podvojné bude viesť iný.

Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo

ID1653 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba, ktorá podniká v oblasti prepravy vedie jednoduché účtovníctvo. Bol upozornený, že od  roku 2013 je povinný viesť podvojné účtovníctvo, aj ked nepodniká ako právnická osoba. Je to správne?

Manko a prebytok v skladových zásobách

ID2101 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pri inventúre skladu vznikol prebytok 4 701,45 € a manko 5 412,94 €. Ako to mám zaúčtovať v peňažnom denníku? Vediem jednoduché účtovníctvo. Koľko je potrebné odviesť daň?

Výmena kotla a garážovej brány na budove

ID2508 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO, JÚ, platiteľ DPH. Na firmu som postavil BUDOVU - predajňa stav. materiálu (zaradená ako IM a odpisovaná), kde teraz po 10 rokoch mením kotol a garážové dvere. Ako túto výmenu správne zaúčtovať v JÚ:

GARAŽOVÁ BRÁNA:  1 400 € bez DPH KOTOL: 5 000 € bez DPH.