Otázky s vecným pojmom: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 124Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rozpustenie združenia fyzických osôb

ID2426 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželia, fyzické osoby (obaja platitelia DPH) podnikajúce na základe zmluvy o združení (delili 50:50) podľa Občianskeho zákonníka k 31. 12. 2013 rozpustili združenie. Viedli jednoduché účtovníctvo. K 31. 12. 2013 združenie vlastnilo tento majetok: pohľadávky, tovarové zásoby, hotovosť v pokladnici a na bankovom účte a na strane záväzkov evidovalo dodávateľské faktúry. Na základe zmluvy o zániku združenia sa prerozdelil majetok tak, že pripadol vo výške 100 % na manžela, a to bezodplatne. Po rozpustení združenia manžel bude podnikať aj naďalej, manželka vykonávanie činnosti pozastavila. Na základe uvedeného vzniká otázka, či a akým spôsobom mal byť upravený základ dane z príjmov fyzických osôb k 31. 12. 2013 z titulu vysporiadania pri zániku združenia ako u manželky, tak u manžela.

Účtovanie stravných lístkov v JÚ

ID2392 | | Ing. Beata Moravcová

SZČO, JÚ, platiteľ DPH,  môže takto účtovať nákup a predaj stravných lístkov DF za str. lístky : zdaniteľný výdaj - réžia PPD úhrada od zamestnancov : zdaniteľný výdaj - ostatný /hodnota str. lístka je 2,46 € bez DPH, zamestnanci hradia 45 % z hodnoty t. j. 1,11 € - SF 0,28 € = 0,83 x 20 % = 1 €/str. lístok

Odpisy IM

ID2394 | | Ing. Dana Žňavová

JÚ, SZČO, platiteľ DPH. Kúpili sme vz. vozík z ČR . Faktúra je vystavená v českých korunách, bez DPH v rámci EÚ od platiteľa DPH. Ako správne určím odpisy t. j., zo sumy skutočne uhradenej alebo musím faktúru prepočítať kurzom ECB v deň zdanenia? Keďže účtujem v JÚ, do peňažného denníka mi ide suma skutočne uhradená z bankového účtu.

Vyradenie IM neodpísaného (opotrebenie)

ID2393 | | Ing. Dana Žňavová

Jednoduché účtovníctvo, SZČO, platiteľ DPH. SZČO chce vyradiť IM (starý vz. vozík) kvôli opotrebovaniu. Na vozík mala SZČO prerušené odpisy, takže ešte nie je celkom doodpisovaný. Môže jeho ZC pri vyradení dať do nákladov?

Účtovanie poskytovania stravy vo vlastnom stravovacom zariadení v sústave jednoduchého účtovníctva + DPH

ID2348 | | Ing. Dana Žňavová

Účtovná jednotka má vlastné stravovacie zariadenie a poskytuje reštauračné služby. Účtovná jednotka je platitteľom DPH a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V priebehu bežného účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok, nakupuje suroviny do kuchyne (múku, cukor, mäso, koreniny a pod.), z ktorých pripravuje jedlá na denné menu a tiež tzv. minútkové jedlá. Nákup týchto surovín účtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Cena denného menu je 3 €. V tejto cene, ktorou sú 3 €, poskytuje stravu aj vlastným zamenstnancom vo vlastnom stravovacom zariadení, vo vlastnej reštaurácii. Na stravu prispieva zamestnávateľ vo výške 55 % z 3 €, čo je 1,65 €a zamestnanci doplácajú zvyšných 1,35 € za každé jedlo. Na konci mesiaca každý zamestnanec prinesie pokladníčke peniaze v sume 1,35 € x počet obedov, pokladníčka vypíše príjmový pokladničný doklad a zároveň dá zamestnancovi podpísať protokol o počte zjedených jedál za daný mesiac, pričom zamestnanec podpisom tohto protokolu potvrdzuje, že za dané jedlá aj zaplatil. Následne dá pokladníčka tento protokol a príjmový doklad účtovníčke a účtovníčka na základe tohto príjmového dokladu a protokolu účtuje nasledovné:

1. Prijaté peniaze od zamestnancov do pokladnice: 1,35 € za 1 obed x počet obedov mínus DPH z každého obeda, čo je 0,22 €. Účtovanie: peňažný denník, pokladnica, príjem ovplyvňujúci základ dane, čiže príjmom ovplyvňujúcim základ dane je 1,13 € za každý poskytnutý obed zamestnancovi, pričom pre výpočet platí: 1,35 € - 0,22 €= 1,13 €. Samotná DPH potom predstavuje účtovanie v peňažnom denníku v časti pokladnica ako účtovanie o príjme neovplyvňujúcom základ dane, pričom pre výpočet sumy DPH platí: DPH z prijatého plnenia je 1,35 € / 1,2 = 1,13 €, čo je základ DPH. 1,35 € - 1,13 € = 0,22 €, a to je DPH.

2. Príspevok zamestnávateľa: 1,65 € a toto už účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane, keďže o skutočných výdavkoch už účtovala pri nákupe surovín. Otázky: 1. Je vyššie uvedené účtovanie správne? 2. Je postup výpočtu DPH správny? 2. Nemohla by účtovná jednotka účtovať o výdavku vo výške 1,65 € v rámci uzávierkových účtovných operácií, čo je príspevok zamestnávateľa, ako o daňovom výdavku, hoci raz už o daňových výdavkoch účtovala v priebehu bežného účtovného obdobia, a síce nákup surovín do kuchyne na prípravu denného menu a tzv. minútkových jedál. Z týchto surovín sa totižto pripravuje aj strava pre zamestnancov.

Manko na tovare a DPH

ID2309 | | Ing. Dana Žňavová

SZČO, JÚ, platiteľ DPH pri vykonaní inventúry zistila manko v hodnote 2 800 € v nákupnej cene bez DPH. Musí SZČO z uvedeného tovaru odviesť DPH?

Prenájom nehnuteľnosti sebe samému ako SZČO

ID2303 | | Ing. Dana Žňavová

SZČO, majiteľ nehnuteľnosti /byt/ v osobnom vlastníctve, využívaný len na podnikanie SZČO. Aké sú povinnosti SZČO a ako zúčtovať náklady spojené s užívaním - JÚ. Je možné uzavrieť nájomnú zmluvu a je povinnosť oznámiť prenájom na daňovom úrade?

Predaj neodpísanéj stavby

ID2286 | | Ing. Dana Žňavová

Živnostník platiteľ DPH (účtujúci v JÚ) má halu, ktorá ešte nie je plne odpísaná. Zostatková cena je 19 321 €. Kedže je pre neho nerentabilné si ju nechať, chce ju predať. Predajná cena by bola 1 000 €. Aký vplyv by to malo na daň z príjmu?

Odpisovanie hmotného majetku

ID2284 | | Ing. Dana Žňavová

Dá sa v sústave jednoduchého účtovania uplatniť daňový odpis na hmotný majetok (konkrétne ide o samostatnú hnuteľnú vec), ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € (konkrétne 450 €)?

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva

ID2280 | | Ing. Beata Moravcová

Ako zaúčtovať nasledujúci účtovný prípad rozpísaný nižšie (a či sa dá vôbec zaúčtovať): Zamestnanec firmy objednal na firmu tovar cez internet. Na daný tovar bola cez internet automaticky vygenerovaná faktúra s údajmi firmy, pričom zamestnanec však nenechal úhradu faktúry na firmu, ktorá by ju uhradila z firemného podnikateľského účtu, ale faktúru uhradil sám zo súkromného vlastného účtu (neviem, prečo to robil, asi chcel pomôcť). Dá sa tento prípad teraz nejako zaúčtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Aké doklady budú podkladom pre účtovanie?