Otázky s vecným pojmom: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 124Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Členský príspevok

ID2889 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve zaplatil 5. 1. 2016 členský príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2016. Tento príspevok je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Zároveň však 30. 12. 2016 zaplatil príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2017. Prosím Vás, príspevok na rok 2017 je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v roku 2016? Môže účtovať v rámci jedného účtovného obdobia dva príspevky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane?

Účtovanie cestovných náhrad v cudzej mene v jednoduchom účtovníctve

ID2872 | | Ing. Jarmila Strählová

Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve nasledovné prípady: - preddavok 1 000,00 CZK pracovníkovi na pracovnú cestu (výmenný kurz banky v deň nákupu a vyplatenia preddavku 26,20) - vyúčtovanie pracovnej cesty, doplatok 800,00 CZK (vým. kurz banky v deň vyúčtovania 26,22).

Účtovanie predaja liekov

ID2853 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako sa v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve účtuje predaj liekov cez ERP (lekáreň je platiteľom DPH), ak časť hradí pacient pri predaji, časť následne hradí zdravotná poisťovňa, a poplatok za recept po 0,17 € ? Musí sa účtovať na základe dennej uzávierky ERP alebo postačuje aj za dlhšie obdobie?

Poplatok za výpis z OR

ID2848 | | Ing. Anton Kolembus

Poplatky za výpis z obchodného registra, platené priamo súdu, resp. kolkovými známkami sa účtovali na účet 538. Ako je to v prípade, ak si tento výpis z obchodného registra vyberieme prostredníctvom pošty. V tom prípade je tento poplatok "správny poplatok" alebo služba platená pošte? Ako je to, keď si výpis vyberieme u notára? Je to správny poplatok alebo služba platená notárovi? Účet 538 alebo účet 518 /popr. nejaký iný?/? V jednoduchom účtovníctve sú to služby alebo ostatné výdavky? 

RZZP za rok 2015 z hľadiska JÚ, PÚ a dani z príjmov

ID2768 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne zaúčtovať preplatok a nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 v jednouchom účtovníctva a v podvojnom účtovníctve (preplatok resp. nedoplatok zamestnávateľa a zamestnanca)? Ako je to z pohľadu dane z príjmov a vyplatenie preplatku zamestnancovi?

Podľa akého ustanovenia postupuje FP pri príjmoch plynúcich zo zmenky?

ID2806 | | Ing. Marián Drozd

Daňovník-SZČO, JÚ, predal v máji 2016 spoločnosti tovar v hodnote 1 500 €. Spoločnosť mu v novembri 2016 na predaný tovar vystavila zmenku so splatnosťou v máji 2017. Daňovník v decembri 2016 daroval túto zmenku svojej manželke, ktorá nedosahuje príjmy z podnikania. Ide o zdaniteľný príjem daňovníka? Ak áno, v ktorom období sa zdaní 2016 alebo 2017?

Príjem zdanený zrážkovou daňou - účtovanie v jednoduchom účtovníctve

ID2731 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akým spôsobom zaúčtujem v jednoduchom účtovníctve - príjem za autorský honorár, ktorý bol v btto hodnote 10 000 €, po zrazení zrážkovou daňou, bolo na účet pripísaných len 8 100 € ? Budem v peňažnom denníku vykazovať ako príjem nepodliehajúci dani 10 000 € alebo 8 100 € ? Pýtam sa hlavne z dôvodu povinnej registrácie k DPH, pretože btto hodnota týchto príjmov presahuje za najviac 12 po sebe idúcich mesiacov 49 790 €, netto hodnota túto sumu nepresahuje. Pri otázke na finančnú správu, čo máme považovať za obrat pre účely § 4 ods. 7 sa odvolali účtovanie v peňažnom denníku. 

Ukončenie podnikania

ID2723 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ, FO, ukončuje podnikanie k 31.7.2016. Vo vlastníctve má budovy, ktoré sú v katastri zapísané na IČO a automobil, nadobudnutý v roku 2015 dovozom z Nemecka. Môže budovy po vyradení previesť na seba - na rodné číslo bezodplatným prevodom? V uzávierkových operáciách sa pohľadávky pripočítavajú aj s DPH? Ak automobil vyradí z podnikania k 1.1.2016, má povinnosť odviesť DPH zo zostatkovej ceny (nadobudnutie podľa § 11) V roku 2016 sa neučtovala k automobilu žiadna spotreba PHM ani žiadne náklady.

Výmena kotla a garážovej brány na budove

ID2508 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO, JÚ, platiteľ DPH. Na firmu som postavil BUDOVU - predajňa stav. materiálu (zaradená ako IM a odpisovaná), kde teraz po 10 rokoch mením kotol a garážové dvere. Ako túto výmenu správne zaúčtovať v JÚ:

GARAŽOVÁ BRÁNA:  1 400 € bez DPH KOTOL: 5 000 € bez DPH.

Majetok v prenájme a odpisy

ID2507 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

FO, JÚ, platiteľ DPH. Mám kúpený na firmu vyskozdvižný vozík, ktorý som prenajal inej firme. Za prenájom im účtujem mesačný nájom. Môžem si účtovať aj odpisy na tento prenajatý majetok? V podstate ide o výdavok, ktorý súvisí s príjmami z podnikania - tržba za nájom.