Otázky s vecným pojmom: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok s vecným pojmom : 583Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia kolkov a DPH

ID2494 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Geodetická spoločnosť vypracuje pre klienta geometrický plán (GP) Geodetická spoločnosť pri spracovaní geometrického plánu obstará kolky. Kolky sú potrebné pre kataster ako poplatok na overenie GP katastrom. Po overení GP katastrom, klient predloží GP spolu napr. s kúpnou zmluvou na zápis do katastra. Myslíme si, že kolky môžeme považovať za obstarané v mene klienta, keďže je to poplatok za overenie GP katastrom a fakturujeme ho ako oslobodené plnenie bez DPH. Naša služba spočíva vo vypracovaní GP a tieto náklady fakturujeme s DPH. Je náš názor správny? Máme v kontrolnom výkaze vykazovať celý fakturovaný základ, napr. 620 € (t. j. 600 € služba + 20 € oslobodené dodanie ) a DPH 120 € alebo len ZD 600 € + DPH 120 €?

Zaúčtovanie dodatočného platobného výmeru

ID1783 | | Ing. Marián Drozd

Daňový úrad vydal dodatočný platobný výmer - rozdiel dane z pridanej hodnoty - čím zvýšil daňovú povinnosť. Spoločnosť v daňovom priznaní k DPH mala uvedené dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ako dodanie oslobodené od dane. Daňový úrad zistil, že odberateľ (spoločnosť v inom členskom štáte) v čase dodania tovaru nemal platné IČ DPH. Dodanie tovaru teda neuznal ako oslobodené od DPH, ale zo sumy dodania tovaru vypočítal spätne DPH. A posúdil to ako dodanie tovaru v tuzemsku, napr. dodanie bolo v sume 10 000 eur, zaúčtované ako tržba na účte 604. Daňový úrad z tejto sumy vypočítal DPH vo výške 1 666,67 eura. Túto sumu bolo potrebné doplatiť daňovému úradu. O túto sumu sa ponížili tržbu. Možno tento dodatočný platobný výmer zaúčtovať ako zníženie tržby na účte 604, čiže 1 666,67 eura  ako zápis na účtoch 604/343?

Fakturácia služby a DPH

ID293 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako postupovať pri fakturácii služby, ktorá je vykonávaná na Slovensku (firmou, ktorá je platiteľom DPH na Slovensku), ale objednávateľom prác je právnická osoba so sídlom v ČR, ktorá má registráciu pre DPH v ČR. Má sa naďalej fakturovať bez DPH  podľa § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  a podávať súhrnný výkaz?

Povinnosť krátiť DPH na vstupe

ID320 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Platiteľ dane nakupuje a predáva tovar a súčasne sa zaoberá poskytovaním niektorých finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez možnosti odpočítania vstupnej dane. V máji 2010 obstaral budovu, v ktorej zriadil svoje sídlo, v kúpnej cene 42 000 € + DPH 7 980 €. Ako má postupovať z hľadiska DPH, keď je povinný krátiť odpočet dane na vstupe?

Refundácia mzdových nákladov s DPH

ID347 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditnú  spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ) komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s.  v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa spoločnosti.  Je refundácia mzdových nákladov /mzdy, odvody/ v skutočnej výške fakturovaná s DPH alebo bez DPH? Ak je refundácia mzdových nákladov s DPH, má k. s. nárok na odpočet?

Predaj nehnuteľnosti a DPH

ID1141 | | Ing. Zdenka Jablonková

Firma je vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov a rozhodla sa ju predať. Predaj nehnuteľnosti je po 5 rokov od prvej kolaudácie stavby, ide o dodanie oslobodené od DPH. Platiteľ - predajca sa môže rozhodnúť, že toto dodanie nebude oslobodené od DPH a pri predaji nehnuteľnosti uplatní DPH, ktorú však neodvedie do štátneho rozpočtu, nemá majetok a bude naňho vyhlásený konkurz. Zaujíma ma, čo druhá strana kupujúceho, uplatní si DPH? Nevie o skutočnosti, že predávajúci neodviedol DPH daňovému úradu. Má daňový doklad, kde je suma za predaj nehnuteľnosti + vyčíslená DPH. Kto je v tomto prípade poškodený, a kto vinný? Voči komu budú vyvodené prípadné sankcie? Čo v takom prípade, môže sa uplatneniť odpočítanie DPH?

Samozdanenie a miesto dodania služby

ID124 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Český dodávateľ s českým daňovým identifikačným číslom (DIČ) v Čechách opravoval hnuteľný majetok – kontajner slovenskej spoločnosti. Na faktúre je uvedená DPH v sume 0. Kto v tomto prípade zdaňuje, ide o samozdanenie v Slovenskej republike?

DPH na tovar kúpený v Českej republike

ID129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ kúpil v Českej republike použitý dopravný prostriedok – náves kogel, bez DPH. Je potrebné zaplatiť DPH v tuzemsku alebo samozdaniť?

Označenie platby DPH po 1. 1. 2012

ID943 | | Ing. Martina Marhefková

Ako tvar má variabilný symbol od 1. 1. 2012 pre štvrťročnú platbu DPH za prvý kvartál roku 2012?

Registračná pokladnica

ID1276 | | Klára Klabníková

Je stanovená suma, od ktorej k dokladu z registračnej pokladnice musí byť vystavená aj faktúra?