Otázky s vecným pojmom: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok s vecným pojmom : 583Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

§ 66 zákona o DPH - jaké DPH zvolit při nákupu zboží od neplátce a následném prodeji

ID4481 | | Ing. Marián Drozd

Jsme slovenská firma, s.r.o., plátce DPH, nakupujeme a dále prodáváme různé zboží firmám, vždy s DPH. Aktuálně máme odebírat několik použitých automobilů od slovenské firmy, neplátce DPH. Můžeme tyto automobily dále prodávat bez DPH, resp. dle § 66 zákona o DPH , kdy se DPH odvede jen z přirážky (marže)? Je případně možné u každého zákazníka zvolit jiný přístup? Například, že když se bude jednat o plátce DPH, prodáme automobil normálně s 20 % DPH z celé ceny a když bude kupujícím neplátce, prodá automobil v režimu dle § 66 zákona o DPH?

§ 69 ods. 12 písm. f

ID3121 | | Ing. Marián Drozd

Ako sa týka § 69 ods. 12 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. spoločnosti, ktorá balí a predáva platiteľom dane čaje, ktoré obsahujú rastliny ako napr. mäta, sladké drievko a pod., t.j. položky kapitoly 12 Spoločného colného sadzobníka.

Aplikácia § 8 zákona o DPH - dodanie tovaru

ID428 | | Ing. Alžbeta Hermanová

Rakúska právnická osoba, ktorá je platiteľ DPH v Rakúsku aj na Slovensku. Na Slovensku má táto osoba aj dcérsku spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH na Slovensku. Na Slovensku kúpi rakúska osoba elektromotor, so slovenskou DPH. Tento elektromotor sa prepraví do jej slovenskej dcérskej spoločnosti, ktorá tento elektromotor zabuduje do zariadenia. Uvedené zariadenie predá slovenská právnická osoba svojej rakúskej materskej spoločnosti, cena nebude obsahovat elektromotor. Toto zariadenie sa prepravi do Nemecka, kde rakúska osoba zariadenie namontuje do väčšieho zariadenia a bude fakturovať nemeckému odberateľovi dodanie tovaru s montážou. Môže rakúska osoba pri preprave zariadenia, ktorého súčasťou je aj jej elektromotor, zo Slovenska do Nemecka použiť § 8 ods. 4 a) ?

Automobil a DPH

ID4745 | | Ing. Marián Drozd

SZČO zakúpila do podnikania osobný automobil, pri jeho nákupe krátila DPH na vstupe 80:20 a tak isto krátila všetky náklady súvisiace s jeho používaním vrátane odpisov. K dnešnému dňu je automobil odpísaný. Ako bude postupovať SZČO pri predaji tohto automobilu? DPH na výstupe a daň z príjmu?

Automobil používaný čiastočne na podnikanie

ID2720 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, platiteľ dph, zakúpila motorové vozidlo v roku 2015 s odpočtom dph vo výške 100 %. V máji 2016 sa začalo motorové vozidlo používať na podnikateľské účely vo výške 80 % a na súkromné účely vo výške 20 %. Má spoločnosť povinnosť vrátiť dph, ktorá bola odpočítaná pri zakúpení vozidla? Akým spôsobom prosím spoločnosť vypočíta výšku DPH, ktorú má odviesť štátu v mesiacoch, v ktorých používa motorové vozidlo čiastočne aj na súkromné účely? Môžeme použiť mesačný odpis, ktorý rozdelíme na 80 % (použitie na podnikanie) a 20 % (súkromné účely) a z 20 % mesačného odpisu odvedieme DPH vo výške 20 %?

Automobil v podnikaní

ID41 | | Ing. Zdenka Jablonková

Automobil zaradený do podnikateľskej činnosti v slovenskej s.r.o. je využívaný na podnikanie v SR aj v zahraničí. Z ceny auta obstaraného kúpou po 1. 10. 2010 bol uskutočnený odpočet DPH. Automobil bol dlhšie ako 6 mesiacov používaný v zahraničí a z toho dôvodu bolo nutné zmeniť slovenskú štátnu poznávaciu značku za zahraničnú. Automobil však naďalej zostal majetkom slovenskej spoločnosti. Netreba z toho dôvodu vrátiť DPH? Možno si na tento automobil uplatňovať výdavky? Auto je využívane počas roka aj v SR.

Automobil v podnikaní pri prerušení živnosti

ID2293 | | Ing. Dana Žňavová

SZČO, platiteľ DPH prerušil  živnosť k 30.  09. 2014 do  ...xy (podotýkam že ide  o prerušenú nie zrušenú živnosť). Platiteľom  DPH ostáva, nepožiadal o zrušenie registrácie. Zatiaľ bude podávať nulové priznanie, ale má neuhradené pohľadávky a záväzky. Zásoby neeviduje. V majetku eviduje ešte  neodpísané auto, na ktoré si uplatnil odpočet DPH.

Základ dane upraví o neuhradené záväzky a pohľadávky.

Vystavuje výkazy Majetku a záväzkov a Príjmov a Výdavkov k 30. 09. 2014 alebo k 31.12.2014 a  zostávajú nulové?

Alebo sa upravuje základ dane o pohľadávky a záväzky iba v daňovom priznaní?

Ako je to s neodpísaným autom, na ktoré si uplatnil odpočet DPH?

Musí ho preradiť do osobného vlastníctva a odviesť DPH dátumom prerušenia živnosti, alebo ostáva v majetku – teda vo výkaze Majetku a záväzkov a ten  neostáva nulový?

Alebo vysporiada DPH zo zostatkovej sumy až pri zrušení registrácie DPH a dovtedy ostáva majetok vo výkaze?

Bezodplatné dodanie stravy zamestnancom

ID1549 | | Anna Danková

Firma nakupuje stravné lístky a tieto poskytuje bezodplatne svojim zamestnancom. Má nárok na uplatnenie DPH, ktorú jej fakturuje dodávateľ v súvislosti so službou za dodanie spomínaných stravných lístkov?

Bloček z RP za naftu a materiál z DE

ID4383 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničný bloček za nákup tovaru-nafta dávať ako výdaj bez DPH, alebo s DPH a DPH dať na 548 ? aké účtovanie použiť?

Bonus za predaj tovaru a DPH

ID3841 | | Ing. Marián Drozd

Dodávateľ "A" z členského štátu platiteľ DPH v DE fakturuje slovenskej s.r.o."B" platiteľovi DPH v SK bonus za predaj tovaru za rok 2020 v sume 20 000 €. Účtuje spoločnosť "B" tento bonus ako službu alebo poníži náklady na obstaranie tovaru? Suma 20 000 € podlieha samozdaneniu?