Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 157Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Spotreba PHM

ID87 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ - živnostník používa osobné motorové vozidlo výlučne na jazdy v meste. Ročne najazdí približne 4 000 km. V technickom preukaze je uvedená len jedna spotreba paliva, a to 5,9 l/100km. Toto je kombinovaná spotreba, ktorá sa pri jazde v meste nedá dodržať.

Môže podnikateľ internou smernicou navýšiť spotrebu podľa skutočného stavu, napr. o 20 %, alebo sa musí držať spotreby uvedenej v technickom preukaze?

Oprava vozidla ako daňový výdavok

ID104 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V marci sme spoločnosti odpredali vozidlo. Bolo ohodnotené znaleckým posudkom, kde bol technický stav vozidla vyčíslený na 48,75 % z obstarávacej ceny vozidla. Na základe kúpnej zmluvy bola uvedená hodnota zo znaleckého posudku vyfakturovaná. V septembri nám zaslal kupujúci reklamačný list s tým, aby sme uhradili faktúru za opravu, nakoľko sa počas krátkeho používania motorového vozidla novým užívateľom objavila chyba. Po prehliadke v servise sa zistilo, že ide o vážnu chybu, ktorú je nutné opraviť – prevodovku. V reklamačnom liste sa uvádza, že ide o poruchu, ktorú nemohli pri obhliadke zistiť, pretože ide o skrytú chybu. Môžem opravu vozidla, ktorú nám prefakturovali, zobrať do nákladov spoločnosti a v akej sume?

Operatívny lízing a jeho daňový aspekt u nájomcu

ID255 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Čo je charakteristické pre operatívny lízing a ako sa uplatňuje výdavok u nájomcu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?

Použitie vlastného motorového vozidla SZČO

ID398 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.

Môže si SZČO uplatňovať náhradu za pohonné látky (PHL) v prípade, že doklad z ERP nemá (resp. má jeden doklad na mesiac)? Je možnosť v súlade so znením zákona „podľa cien platných v čase ich nákupu" si napr. uplatniť cenu PHL zo štatistického úradu, ktorý umožňuje § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách? V prípade, že si náhrady za PHL nemôže uplatniť, má možnosť si uplatniť základnú náhradu na km (napr. 100 km x 0,183)?

Cestovné náhrady

ID530 | | Ing. Ľubica Minková

Uplatňuje si SZČO, ktorá používa auto na podnikanie a má ho prenajaté od fyzickej osoby - nepodnikateľa, PHL a základnú sadzbu za každý km? Oznamovaciu povinnosť si SZČO splnila a bude tiež podávať daňové priznanie z motorových vozidiel.

Daň z motorových vozidiel

ID649 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Občianske združenie používa motorové vozidlo na činnosť v rámci stanov tohto združenia. Nato, aby mohla byť vyúčtovaná pracovná cesta, treba najprv nahlásiť oznamovaciu povinnosť a potom podať daňové priznanie? Používa sa automobil predsedu tohto združenia, a toto auto je zároveň predmetom dane z motorových vozidiel inej právnickej osoby. Stačí teda, aby sa v rámci občianskeho združenia splnila oznamovacia povinnosť a zaplatená daň aj daňové priznanie je v rámci tej právnickej osoby, v ktorej koná osoba, čiže  predseda občianskeho združenia? Občianske združenie a právnická osoba  nemajú v rámci podnikania nič spoločné. Treba vytvoriť zmluvu na používanie tohto automobilu v občianskom združení?  Aké náhrady za automobil si môže občianske združenie uplatniť?

Motorové vozidlo vyradené z podnikania

ID145 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) má v majetku osobné motorové vozidlo, ktoré chce vyradiť z podnikania darovaním blízkej osobe. Aký je dopad na daň z príjmov, ak ide o vozidlo do 5 rokov od vyradenia?

Predaj automobilu a DPH

ID1442 | | Ing. Jozef Pohlod

Som živnostník - platiteľ DPH a do svojho obchodného majetku som si v roku 2007 zahrnul kúpu osobného ojazdeného motorového vozidla. Ojazdené osobné motorové vozidlo som kúpil v autobazáre, ktorý uplatnil pri predaji osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V roku 2012 som sa rozhodol toto osobné ojazdené motorové vozidlo predať. Ako mám postupovať pri jeho predaji?  Vznikne mi daňová povinnosť pri dodaní predmetného ojazdeného vozidla podľa § 19 ods.1 zákona o DPH? Nie som obchodníkom s ojazdenými autami.

Požitie súkromného vozidla na pracovné cesty výlučne v meste

ID746 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec po dohode so zamestnávateľom používa pri pracovnej ceste konanej len v Bratislave súkromné vozidlo. Za jeden mesiac najazdil 1 650 km. Vozidlo má v technickom preukaze uvedenú spotrebu pohonných látok (ďalej len „PHL") podľa normy STN, ktorá je na 100 km 9,9 l; zvýšená spotreba PHL podľa STN o 40 % pre mesto je 13,86 l/100 km. Zamestnanec preukázal cenu PHL z času konania pracovnej cesty dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 € (uvedená cena platila počas celého mesiaca).

Zaradenie nákladných vozidiel

ID1014 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Sme dopravná firma a do daňového priznania k dani z motorových vozidiel nevieme podľa čoho zaradiť nákladné návesy do EURO 3, 4 alebo 5. Zaradili sme ich podľa roku výroby, ale v technickom preukaze nie je uvedené do akej skupiny patria.