Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 164Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj vozidla

ID3388 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. (platiteľ DPH) obstarala luxusné vozidlo (jeho vstupná cena je vyššia ako 48 000 €) v marci 2018, ktoré nebolo prihlásené na Slovensku (nemá žiadne EČV). Ide o novovyrobené vozidlo, ktoré bolo obstarané za účelom ďalšieho predaja. Následne toto vozidlo bolo predané v júli 2018 za výrazne nižšiu cenu ako vstupná cena vozidla. Ide o transakciu medzi nezávislými osobami. Vozidlo nebolo zaradené do majetku, ani nebolo odpísané, bolo považované za tovar. V tomto prípade musíme upraviť základ dane s rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou, resp. uplatňovať § 19 ods. 3 písm. b) 1., teda predstavuje rozdiel medzi vstupnou cenou a nižšou predajnou cenou pripočítateľnú položku k základu dane?

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca za používanie osobného motorového vozidla aj na súkromné účely

ID3304 | | Ing. Marián Drozd

V októbri 2018 spoločnosť kúpila staršie 6-ročné osobné motorové vozidlo zamestnancovi (rok výroby 2013) a podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., by spoločnosť mala zdaniť nepeňažný príjem zamestanca 1 % zo vstupnej ceny každý rok znižovanej o 12,5 %. Moja otázka je, či prvý rok zdaňovania tohto auta sa počíta od roku výroby alebo od roku nákupu do spoločnosti, t. j. rok 2018 bude prvým rokom zdaňovania už 6-ročného auta.

Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru

ID3278 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť s. r. o. TT ako postupník uzatvorila zmluvu o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru (Tatra Leasing), ktorej predmetom financovania je motorové vozidlo. Nevrátená časť poskytnutého spotrebného úveru k podpisu zmluvy je vo výške 12 230 € (t.j. výška istiny, ktorú budeme ešte splácať 40 mesiacov). Od postupcu - spoločnosti s. r. o. BA obdržala spoločnosť s. r. o. TT dodávateľskú faktúru na motorové vozidlo vo výške 16 600 € + DPH. Ako zaúčtovať postúpenie zmluvy o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru v podvojnom účtovníctve? Ako účtovať mesačne splátkový kalendár, kde sa spláca Tatra Leasing istina + úrok + havarijné poistenie a PZP? Ako zlikvidovať záväzok voči postupcovi z dodávateľskej faktúry na motorové vozidlo? Aká bude výška sumy obstarania motorového vozidla?

Nákup auta na splátky

ID3213 | | Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Je možné v štátnej rozpočtovej organizácii kúpiť auto na splátky? Nejde o finančný lízing ani operatívny lízing, ale o jednoduchý nákup na splátky. Nedochádza tým k zaťažovaniu rozpočtov budúcich rokov, čo je v rozpore s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách? Ako treba zaúčtovať splátky?

Dovozca ojazdených vozidiel a DZMV

ID2980 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, dovozca ojazdených vozidiel z Nemecka doviezla auto z Nemecka (na vlastných kolesách), zaregistrovala auto na slovenskú ŠPZ, a následne predala auto slovenskému záujemcovi (zvyčajne podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.) autá nevstupujú do dlhodobého majetku spoločnosti, len sú vedené v účtovníctve ako tovar na sklade. Vzniká spoločnosti povinnosť zdaniť tieto autá podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p.? Ust. § 2 bod 1 cit. zákona pokladáme za nejednoznačný, keďže tieto autá sú len tovarom, nie služobným vozidlom – používajú sa na podnikanie alebo nie?

Kúpa auta v zahraničí

ID2915 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ FO podniká na Slovensku, vedie jednoduché účtovníctvo, nie je platiteľom DPH, plánuje obstarať osobný automobil do podnikania v Nemecku. Aké povinnosti mu vznikajú na Slovensku kúpou auta v zahraničí ? Cena automobilu je 44 000 €. Aké rozdiely sú pri kúpe ojazdeného automobilu v porovnaní s kúpou nového automobilu v zahraničí?

Leasing-ukončenie

ID2888 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve má auto v podnikaní, ktoré bolo zakúpené na leasing. V roku 2016 leasing skončil a v súlade so znením Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu účtuje leasingová spoločnosť poplatok za prevod vlastníctva vo výške 700 € s DPH. Prosím Vás, ide o výdavok ovplyvňujúci základ dane?

Dobropis k odpisovanému DHM

ID2886 | | Ing. Anton Kolembus

Sme predajca značkových automobilov. V mesiaci január 2017 sme si preradili do majetku jeden z automobilov (začali sme ho používať v servise ako náhradné vozidlo) a začali sme ho odpisovať z OC (12 000 €). V mesiaci marec 2017 však prišiel od dodávateľa dobropis k danému automobilu vo výške 660 €. Ako postupovať? Je potrebné v mesiaci marec znížiť OC o výšku dobropisu a pokračovať v odpisovaní zo zníženej OC? Alebo existuje ešte iná možnosť?

Premiestnenie automobilu od zriaďovateľa jeho organizačnej zložke

ID2852 | | Ing. Marián Drozd

Zriaďovateľ, nemecký platiteľ DPH si na účely svojho podnikania, ktoré na Slovensku vykonáva prostredníctvom svojej organizačnej zložky, premiestni automobil na Slovensko.

Akým spôsobom má byť vysporiadaná DPH? Ide o premiestnenie tovaru podľa § 8 ods. 4? Ak áno, akým spôsobom si zriaďovateľ, platiteľ DPH v Nemecku, bude nárokovať vrátenie DPH naspäť?

Pre úplnosť dopĺňame:
Hlavnou úlohou organizačnej zložky na Slovensku je podpora predaja tovarov zriaďovateľa. 
Slovenská organizačná zložka fakturuje iba svojmu zriaďovateľovi (podporu predaja), t. j. na Slovensku má iba tzv. pasívnu stálu prevádzkareň na účely DPH a z tohto dôvodu je registrovaná k DPH iba podľa § 7a.

Automobil v podnikaní

ID2786 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kúpili sme osobný automobil dňa 13. 6. 2016 na podnikateľské účely. Cena 66.000 € bez DPH. Na polícii sa zaplatili poplatky (kubatúra) celkom 1 733 €. Neskôr sa ešte dokúpil strešný nosič 430 € bez DPH, za kolesá sa zaplatilo 363 € bez DPH a za predĺženú záruku sme zaplatili 1 185 € bez DPH. Čo máme zahrnúť do ceny vozidla na výpočet odpisov a čo do nákladov? Poprosím aj výpočet odpisov, ak záklsd dane budeme mať 40 000 €.