Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 157Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dobropis k odpisovanému DHM

ID2886 | | Ing. Anton Kolembus

Sme predajca značkových automobilov. V mesiaci január 2017 sme si preradili do majetku jeden z automobilov (začali sme ho používať v servise ako náhradné vozidlo) a začali sme ho odpisovať z OC (12 000 €). V mesiaci marec 2017 však prišiel od dodávateľa dobropis k danému automobilu vo výške 660 €. Ako postupovať? Je potrebné v mesiaci marec znížiť OC o výšku dobropisu a pokračovať v odpisovaní zo zníženej OC? Alebo existuje ešte iná možnosť?

Premiestnenie automobilu od zriaďovateľa jeho organizačnej zložke

ID2852 | | Ing. Marián Drozd

Zriaďovateľ, nemecký platiteľ DPH si na účely svojho podnikania, ktoré na Slovensku vykonáva prostredníctvom svojej organizačnej zložky, premiestni automobil na Slovensko.

Akým spôsobom má byť vysporiadaná DPH? Ide o premiestnenie tovaru podľa § 8 ods. 4? Ak áno, akým spôsobom si zriaďovateľ, platiteľ DPH v Nemecku, bude nárokovať vrátenie DPH naspäť?

Pre úplnosť dopĺňame:
Hlavnou úlohou organizačnej zložky na Slovensku je podpora predaja tovarov zriaďovateľa. 
Slovenská organizačná zložka fakturuje iba svojmu zriaďovateľovi (podporu predaja), t. j. na Slovensku má iba tzv. pasívnu stálu prevádzkareň na účely DPH a z tohto dôvodu je registrovaná k DPH iba podľa § 7a.

Automobil v podnikaní

ID2786 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kúpili sme osobný automobil dňa 13. 6. 2016 na podnikateľské účely. Cena 66.000 € bez DPH. Na polícii sa zaplatili poplatky (kubatúra) celkom 1 733 €. Neskôr sa ešte dokúpil strešný nosič 430 € bez DPH, za kolesá sa zaplatilo 363 € bez DPH a za predĺženú záruku sme zaplatili 1 185 € bez DPH. Čo máme zahrnúť do ceny vozidla na výpočet odpisov a čo do nákladov? Poprosím aj výpočet odpisov, ak záklsd dane budeme mať 40 000 €. 

Faktura za opravu vlastneho auta vo vlastnom autoservise

ID2703 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Autoservis (s.r.o.) platiteľ DPH si opravil vlastné auto po havárii, ktoré ma zaradené do majetku a chcel by si uplatniť poistné plnenie z poisťovne. Poisťovňa žiada od servisu faktúru za opravu auta. Môže servis vystaviť faktúru, v ktorej bude figurovať ako odberateľ a zároveň dodávateľ?  Aký je postup v praxi v tomto prípade? Viem o prípade, kedy servis-FO neplatiteľ DPH vystavil faktúru za opravu auta a audítorka mu odpovedala, že tú faktúru má nazvať vnútropodniková faktúra, ale nebude o nej účtovať a bude účtovať len predpis poistného plnenia 378/648 a úhradu od poisťovne 221/378. Ale čo, ak je servis s.r.o. a platiteľ DPH? Je tento postup správny aj v prípade neplatiteľa DPH? Ako vyriešiť, aby poisťovňa mohla vyplatiť poistne plnenie?  Môže servis faktúru vystaviť pre svoju vnútornú potrebu a pre potrebu poisťovne, neúčtovať o nej, iba ju mať pripojenú ku poistnému plneniu a účtovať iba o predpise poistného plnenia?

Predaj auta-vraku po havárii a DPH

ID2682 | | Ing. Marián Drozd

Predaj auta-vraku po totálnej havárii na Slovensku a predaj vraku do Česka platiteľovi DPH ako s DPH Slovákovi a ako do Česka.

SRO a vystavenie faktúry pre seba

ID2686 | | Ing. Anton Kolembus

Firma je predajcom automobilov. Na sklade má vozidlo, ktoré si plánuje zaradiť do majetku. Uvažuje o prefinancovaní cez lízingovú spoločnosť formou spotrebného úveru. Tento spôsob si však vyžaduje vystavenie daňového dokladu (faktúry), na základe ktorej sa následne spíše zmluva o úvere. Môže spoločnosť vystaviť faktúru sama na seba? Ako sa takáto faktúra zaúčtuje a ako sa prejaví v DPH? V kontrolnom výkaze v A1 bude mať spoločnosť evidovanú túto faktúru na svoje IČ DPH a zároveň aj v B2? Bude to v poriadku? A dopad na daň z príjmov?

Predaj ojazdeného vozidla do Českej republiky

ID2687 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť nadobudla ojazdený dopravný prostriedok z členského štátu EÚ pod IČ DPH v zmysle zákona o DPH ES 2006/112/EC čl.. 138,1 na účely ďalšieho predaja, čiže jej vzniká povinnosť odviesť DPH do štátneho rozpočtu a zároveň aj nárok na odpočet. Rozhodla sa, že predmetné vozidlo predá do Českej republiky v zmysle § 43 zákona o DPH (vývoz) platiteľovi DPH CZ, na faktúre neuvádza výšku DPH a podáva súhrnny výkaz DPH. Postupuje slovenská sro správne? Česká kupujúca s.r.o., platiteľa DPH odvedie z takéhoto nadobudnutia českú DPH do českého rozpočtu? Nárok na odpočet DPH z osobného vozidla nemá, a ako postupuje česká spoločnosti pri následnom predaji osobného vozidla? Faktúruje bez DPH? Aké následky by mal slovenský občan, ktorý by nadobudol takého vozidlo, nie je problém s prihlásením vozidla na slovensku? A na koho sa prenáša povinnosť odvodu DPH v prípade neuhradenia DPH českou spoločnosťou?

Automobil, daňové výdavky a daň z motorových vozidiel

ID2632 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r. o. nemá zamestnancov. Jediný konateľ používal na služobné cesty v roku 2015 motorové vozidlo svojho otca (zmluva o bezplatnej výpožičke) a do nákladov spoločnosti tak boli zaúčtované náklady na PHL podľa počtu km a priem. ceny PHL (prepočítané podľa normovanej spotreby) a tiež náklady do výšky základnej náhrady za km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách a nákladoch za stravné. Automobil používal len cez pracovné dni. Za uvedené vozidlo zaplatila spoločnosť v januári 2016 Daň z motorových vozidiel za rok 2015. Dané vozidlo však cez víkendy roku 2015 používala iná FO – syn konateľa. Syn konateľa, podnikateľ FO, použil auto rovnako na základe zmluvy o výpožičke, uzatvorenej s vlastníkom tiež na podnikanie a do svojich skutočných nákladov si účtoval náklady (PHL, sadzba zákl. náhrady, stravné) ale iba za víkendy, keďže pracuje len cez víkendy v umeleckej oblasti. Je v poriadku, že aj FO si uplatňuje do nákladov výdavky za používanie automobilu, ale nevie preukázať zaplatenie DzMV za rok 2015, keďže DzMV sa platí podľa mesiacov a za celý rok 2015 ju zaplatila s. r. o.?

Účtovanie kúpy auta cez autokredit

ID2530 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec zakúpila cez VW finančné služby jazdené auto. Auto je vo vlastníctve obce, nejde o leasing. Kúpna cena vozidla bola cca 8 000 €, akontácia 2 000 €, na zvyšných 6 000 € bola podpísaná zmluva o úvere na 48 mesiacov a dohodnutý splátkový kalendár. Keďže nejde o bankový úver, účtuje sa cez účet 479. Zaujíma ma však aké má obec správne použiť položky rozpočtovej klasifikácie - jednak položka RK pri úhrade akontácie (714?) a potom položky RK pri splátkach úverov (821?). Je správne ak na ten istý majetok budú použité rôzne položky?

Požičanie osobného automobilu

ID2514 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská jednoosobová spoločnosť bude vykonávať služby výlučne na území Poľska. Konateľ a spoločník je Poliak. Vlastní osobný automobil, ktorý mieni vypožičať na základe Zmluvy o výpožičke slovenskej spoločnosti. V zmluve bude uvedené, že všetky náklady spojené s údržbou a výkonom vozidla, t. j. opravy a údržba, spotrebované PHL na jednotlivé služobné cesty na základe počtu najazdených km, prehliadky, zákonné a havarijné poistenie, umývanie auta bude daňovým nákladom vypožičiavateľa, teda spoločnosti. Otázkou je, či uvedené náklady si bude môcť spoločník a konateľ uplatniť v nákladoch slovenskej spoločnosti, auto bude registrované v Poľsku. Nechce aby spoločnosť vlastnila osobné vozidlo, ktoré 99 % bude jazdiť v Poľsku. Bude musieť asi rozdeľovať náklady na údržbu v pomere na služobné cesty a súkromné? Myslíte si, že slovenská spoločnosť môže vlastniť osobný automobil, ktorý bude jazdiť iba v Poľsku? Mala by jazdiť na poľských značkách? Alebo by mala byť zaregistrovaná na Slovensku a zo Slovenska by vykonávala služobné cesty do Poľska?