Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 157Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Je prevod nároku na odškodnenie predmetom DPH?

ID3455 | | Ing. Marián Drozd

Dostali sme rozhodnutie, že máme nárok na odškodnenie za každé vozidlo, ktoré sme kúpili v rokoch 2008 - 2010 z dôvodu, že predajcovia vytvorili kartel. Tento nárok nie je vyčíslený, bude závisiet na nasledujúcich súdnych procesoch, ktorých výsledok bude vyčíslenie čiastky. Oslovujú nás nezávislé právne firmy, ktoré chcú od nás tento nárok kúpiť. Je prevod práva na odškodnenie predmetom DPH (v prípade, že sa rozhodneme tento nárok na odškodnenie predať)?

Hlavná výhra v súťaži

ID3446 | | Ing. Marián Drozd

Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže je slovenská spoločnosť platiteľ DPH. Cenu do súťaže venuje slovenská spoločnosť platiteľ DPH, ktorá má materskú spoločnosť v ČR. Táto materská spoločnosť so sídlom v ČR, poverila českú reklamnú agentúru, aby sprostredkovala cez slovenskú reklamnú agentúru kúpu a odovzdanie hlavnej výhry – osobný automobil v hodnote 18 000 €. Výhra osobný automobil bude odovzdaná výhercovi na Slovensku.

Otázka:

  1. Sprostredkovateľ hlavnej výhry, t. j. reklamná agentúra na SK môže si odpočítať z kúpy automobilu DPH?
  2. Ako postupovať správne pri fakturácii do ČR za hlavnú cenu osobný automobil a za odovzdanie ceny a sprostredkovanie reklamnej súťaže. Bude to prenesenie daňovej povinnosti ? Alebo budeme fakturovať s DPH.

Používanie súkromného auta starostom

ID3409 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je možné starostovi poskytnúť náhradu za opravu súkromného automobilu, ktorý nevlastní obec a nie je zaradené v majetku obce? Náhrada je schválená obecným zastupiteľstvom. Na aký účet takúto náhradu účtovať a akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Predaj vozidla

ID3388 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. (platiteľ DPH) obstarala luxusné vozidlo (jeho vstupná cena je vyššia ako 48 000 €) v marci 2018, ktoré nebolo prihlásené na Slovensku (nemá žiadne EČV). Ide o novovyrobené vozidlo, ktoré bolo obstarané za účelom ďalšieho predaja. Následne toto vozidlo bolo predané v júli 2018 za výrazne nižšiu cenu ako vstupná cena vozidla. Ide o transakciu medzi nezávislými osobami. Vozidlo nebolo zaradené do majetku, ani nebolo odpísané, bolo považované za tovar. V tomto prípade musíme upraviť základ dane s rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou, resp. uplatňovať § 19 ods. 3 písm. b) 1., teda predstavuje rozdiel medzi vstupnou cenou a nižšou predajnou cenou pripočítateľnú položku k základu dane?

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca za používanie osobného motorového vozidla aj na súkromné účely

ID3304 | | Ing. Marián Drozd

V októbri 2018 spoločnosť kúpila staršie 6-ročné osobné motorové vozidlo zamestnancovi (rok výroby 2013) a podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., by spoločnosť mala zdaniť nepeňažný príjem zamestanca 1 % zo vstupnej ceny každý rok znižovanej o 12,5 %. Moja otázka je, či prvý rok zdaňovania tohto auta sa počíta od roku výroby alebo od roku nákupu do spoločnosti, t. j. rok 2018 bude prvým rokom zdaňovania už 6-ročného auta.

Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru

ID3278 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť s. r. o. TT ako postupník uzatvorila zmluvu o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru (Tatra Leasing), ktorej predmetom financovania je motorové vozidlo. Nevrátená časť poskytnutého spotrebného úveru k podpisu zmluvy je vo výške 12 230 € (t.j. výška istiny, ktorú budeme ešte splácať 40 mesiacov). Od postupcu - spoločnosti s. r. o. BA obdržala spoločnosť s. r. o. TT dodávateľskú faktúru na motorové vozidlo vo výške 16 600 € + DPH. Ako zaúčtovať postúpenie zmluvy o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru v podvojnom účtovníctve? Ako účtovať mesačne splátkový kalendár, kde sa spláca Tatra Leasing istina + úrok + havarijné poistenie a PZP? Ako zlikvidovať záväzok voči postupcovi z dodávateľskej faktúry na motorové vozidlo? Aká bude výška sumy obstarania motorového vozidla?

Nákup auta na splátky

ID3213 | | Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Je možné v štátnej rozpočtovej organizácii kúpiť auto na splátky? Nejde o finančný lízing ani operatívny lízing, ale o jednoduchý nákup na splátky. Nedochádza tým k zaťažovaniu rozpočtov budúcich rokov, čo je v rozpore s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách? Ako treba zaúčtovať splátky?

Dovozca ojazdených vozidiel a DZMV

ID2980 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, dovozca ojazdených vozidiel z Nemecka doviezla auto z Nemecka (na vlastných kolesách), zaregistrovala auto na slovenskú ŠPZ, a následne predala auto slovenskému záujemcovi (zvyčajne podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.) autá nevstupujú do dlhodobého majetku spoločnosti, len sú vedené v účtovníctve ako tovar na sklade. Vzniká spoločnosti povinnosť zdaniť tieto autá podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p.? Ust. § 2 bod 1 cit. zákona pokladáme za nejednoznačný, keďže tieto autá sú len tovarom, nie služobným vozidlom – používajú sa na podnikanie alebo nie?

Kúpa auta v zahraničí

ID2915 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ FO podniká na Slovensku, vedie jednoduché účtovníctvo, nie je platiteľom DPH, plánuje obstarať osobný automobil do podnikania v Nemecku. Aké povinnosti mu vznikajú na Slovensku kúpou auta v zahraničí ? Cena automobilu je 44 000 €. Aké rozdiely sú pri kúpe ojazdeného automobilu v porovnaní s kúpou nového automobilu v zahraničí?

Leasing-ukončenie

ID2888 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve má auto v podnikaní, ktoré bolo zakúpené na leasing. V roku 2016 leasing skončil a v súlade so znením Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu účtuje leasingová spoločnosť poplatok za prevod vlastníctva vo výške 700 € s DPH. Prosím Vás, ide o výdavok ovplyvňujúci základ dane?