Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 164Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie kúpy auta obcou na základe kúpnej zmluvy od FO

ID5125 | | Tatiana Macháčová

Chcela by som sa informovať, ako je to s účtovaním kúpy osobného motorového vozidla obcou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť, od fyzickej osoby prostredníctvom kúpnej zmluvy. Je správne použiť oproti účtu 042 účet 379? Nakoľko fyzická osoba nevystavuje faktúru, nemožno použiť účet 321. Dokladom o kúpe je uzatvorená kúpna zmluva. 

Prenájom auta s OC vyššou ako 48 000 €

ID5073 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o. prenajíma osobný automobil - elektromobil (OC = 50 000 €). Ročný príjem z dlhodobého prenájmu je 10 800 € - aký veľký ročný daňový odpis si môže (prenajímateľ) uplatniť? = 10 800 € do výšky príjmu z prenájmu? - časť daňového odpisu, kt.si nemohla uplatniť v čase odpisovania majetku si môže uplatniť aj v ďalších rokoch? (za predpokladu, že bude prenájom pokračovať) napr. :

  • 1. rok 10 800
  • 2. rok 10.800
  • 3.rok 10.800
  • 4.rok 10.800
  • 5.rok 6.800

Predpokladajme, že vykázaný základ dane v daňovom priznaní bude 7 000 €.

Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.

ID4975 | | Ing. Anton Kolembus

Predmetom úpravy zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v z. n. p. je získanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov a samotný pravidelný výcvik, pre vodičov profesionálov, za účelom získania odbornej spôsobilosti potrebnej pri ich výkone povolania, ktorým je ako doklad kvalifikačná karta vodiča a príslušné osvedčenie (podľa druhu dopravy a absolvovania kurzu). Kvalifikačná karta vodiča – doklad o absolvovaní požadovaného školenia, je dokladom osobným (nie je viazaný na dopravcu) a vodič je povinný podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. ho mať pri sebe pri vedení motorového vozidla ako súčasť dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Ako zaúčtovať náklady za absolvovanie kurzu vodiča (úč. 518)? Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočet DPH z faktúry za kurz vodiča? Pre vodiča (zamestnanca) ide o nepeňažné plnenie?

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru

ID4961 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ dane § 4) si objednal nové motorové vozidlo (od platiteľa z iného ČS). Dodávateľ (Cyperská firma- CY IČ DPH) vystavil riadnu faktúru dňa 20.12.2023. Vozidlo bude prepravené fyzicky na Slovensko dňa 15.01.2024. Daňová povinnosť podľa mňa vzniká dňom vyhotovenia faktúry a faktúra pôjde do DPH priznania v mesiaci 12/2023, lebo do lehoty podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie 12/2023 (tj. do 25.01.2024) bude vykonaná aj preprava tovaru z členského štátu do tuzemska. Sú tieto úvahy správne?

Ako zaúčtovať monitoring osobného vozidla GPS Systém

ID4863 | | Tatiana Macháčová

Ako zaúčtovať monitoring osobných vozidiel, ktoré sú v majetku obce? 

GPS systém je namontovaný na 3 vozidlá  v celkovej sume 565 eur a je prenosný aj na iné vozidlo . Fakturovali nám jednorazovo za monitoring osob.vozdidla ( 565 eur), kniha jázd, Lokalizácia, Dallas kluč - služ. vozidlá GPS a potom nám chodia ešte mesačné faktúry za pristup na server VSU Truck  v sume 21,60 eur.

Automobil - DPH

ID4885 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (platiteľ DPH) kúpi nový automobil, ktorý odovzdá zamestnancovi a tento ho môže používať aj na súkromné účely. Podľa zákona o dani z príjmov je so zamestnancom uzatvorená dohoda podľa § 5 ods. 3 písm. a) a zamestnancovi je zdaňovaný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vrátane DPH. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH z kúpnej ceny automobilu? Má plný nárok na odpočet, keď zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem? Ako je to pri opravách auta?

Použitie § 66 pri predaji použitého tovaru vloženého do spoločnosti ako iný kapitálový vklad

ID4847 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť predáva jazdené vozidlá, pričom má v portfóliu jazdené vozidlo, ktoré spoločník vložil do spoločnosti ako nepeňažný vklad do iných kapitálových fondov. Toto vozidlo chcú predať, pôvodne pred vkladom do spoločnosti bolo obstarané s použitím § 66. Môžu toto vozidlo teda ďalej predať s použitím § 66?

Automobil a DPH

ID4745 | | Ing. Marián Drozd

SZČO zakúpila do podnikania osobný automobil, pri jeho nákupe krátila DPH na vstupe 80:20 a tak isto krátila všetky náklady súvisiace s jeho používaním vrátane odpisov. K dnešnému dňu je automobil odpísaný. Ako bude postupovať SZČO pri predaji tohto automobilu? DPH na výstupe a daň z príjmu?

Faktúra za opravu auta

ID4731 | | Ing. Anton Kolembus

Obdržali sme faktúru za opravu auta, kde sú rozpísane položky so sumami nasledovne: -výmena vodiacich pneumatík pneu á 600,-€ prezutie s vyvážením 40,-€ - výmena záberových pneumatík pneu á 620,-€ prezúvanie bez vyváženia 60,- € - výmena brdových platniciek á 200,- € Ako správne zaúčtovať túto faktúru. Dám to celé na 511 -oprava alebo rozúčtovať 501 a 511. Ako správne pri opravách určím čo pôjde na 511 a čo na 501?

Kúpa auta a predlžená záruka

ID4727 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve, platiteľ DPH kúpila osobný automobil, kde, okrem ceny za vozidlo je uvedená aj predĺžená záruka na 5 rokov v sume 1 600 € bez DPH. Ako správne túto faktúru zaúčtovať?