Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 157Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ako účtovať PHL v plnej výške?

ID998 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má od fyzickej osoby - nepodnikateľa vypožičaný (bezodplatne) osobný automobil. Spoločnosť nemá zamestnancov, automobil  používajú dvaja spoločníci iba na obchodné účely. Všetky náklady na prevádzku automobilu znáša spoločnosť. Ako  správne účtovať spotrebu PHL (platiteľ DPH, účtovanie zásob spôsobom B). Treba viesť knihu jázd, robiť cestovné príkazy? Predpokladám, že fyzická osoba nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Auto v podnikaní

ID660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť kúpila osobný automobil. Na kúpu automobilu použila spotrebný úver. Tento automobil zaradila do majetku a odpisuje ho. Musí si splniť oznamovaciu povinnosť k dani z motorových vozidiel, keďže auto stojí v garáži a nepoužíva ho? Ak nesplní oznamovaciu povinnosť, sú potom výdavky na automobil daňovo uznateľné (odpisy, úroky z úveru atď.)?

Automobil a DPH

ID4745 | | Ing. Marián Drozd

SZČO zakúpila do podnikania osobný automobil, pri jeho nákupe krátila DPH na vstupe 80:20 a tak isto krátila všetky náklady súvisiace s jeho používaním vrátane odpisov. K dnešnému dňu je automobil odpísaný. Ako bude postupovať SZČO pri predaji tohto automobilu? DPH na výstupe a daň z príjmu?

Automobil v podnikaní

ID2786 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kúpili sme osobný automobil dňa 13. 6. 2016 na podnikateľské účely. Cena 66.000 € bez DPH. Na polícii sa zaplatili poplatky (kubatúra) celkom 1 733 €. Neskôr sa ešte dokúpil strešný nosič 430 € bez DPH, za kolesá sa zaplatilo 363 € bez DPH a za predĺženú záruku sme zaplatili 1 185 € bez DPH. Čo máme zahrnúť do ceny vozidla na výpočet odpisov a čo do nákladov? Poprosím aj výpočet odpisov, ak záklsd dane budeme mať 40 000 €. 

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve, využívaný jedným z manželov na podnikanie

ID597 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Kornélia vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov osobný automobil, ktorý kúpili v roku 2008 za 512 142 Sk (17 000 €). Karol, ktorý podniká ako fyzická osoba, zaradil so súhlasom manželky automobil v roku 2008 do obchodného majetku a začal ho zrýchlene odpisovať. Automobil využíva len na podnikanie.

Automobil v obchodnom majetku

ID75 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ - FO si v novembri 2008 doviezol z USA osobný automobil, ktorý kúpil ako súkromná osoba - občan. Uvedený automobil chce zaradiť do obchodného majetku. V akej cene a čo má (môže) byť jej súčasťou (kúpna cena v USD, dopravné, clo, DPH)? Môžu byť súčasťou vstupnej ceny pre daňové účely náklady na letenku? Môže uvedený automobil zaradiť do obchodného majetku a uplatniť daňový odpis za r. 2008, ak do 31.12.08 neprihlásil automobil na dopravný inšpektorát a automobil má len dočasnú štátnu poznávaciu značku?

Automobil v podnikaní

ID41 | | Ing. Zdenka Jablonková

Automobil zaradený do podnikateľskej činnosti v slovenskej s.r.o. je využívaný na podnikanie v SR aj v zahraničí. Z ceny auta obstaraného kúpou po 1. 10. 2010 bol uskutočnený odpočet DPH. Automobil bol dlhšie ako 6 mesiacov používaný v zahraničí a z toho dôvodu bolo nutné zmeniť slovenskú štátnu poznávaciu značku za zahraničnú. Automobil však naďalej zostal majetkom slovenskej spoločnosti. Netreba z toho dôvodu vrátiť DPH? Možno si na tento automobil uplatňovať výdavky? Auto je využívane počas roka aj v SR.

Automobil v podnikaní

ID79 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Lízing auta bol predčasne /po cca 2 rokoch/ ukončený v roku 2008 z dôvodu neopraviteľnej vady motora. Formálno-právne bol ukončený tak, že nájomca odkúpil auto od prenajímateľa za kúpnu cenu 450 tis. Sk, ktorá bola vyššia, ako zostatková cena, t. j. nemusí upravovať základ dane o rozdiel medzi odpismi podľa § 26 a odpismi podľa § 27 alebo § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Následne nájomca predal auto tretiemu subjektu za tiež 450 tis. Sk. Majú kúpna cena 450 tis. Sk a následne výnos z predaja auta 450 tis. Sk vplyv na základ dane u nájomcu?

Nájomca následne kúpil jazdené auto za 1 milión Sk. Predajca mu z kúpnej ceny dal zľavu, resp. spísali dohodu o odpustení dlhu približne 400 tis. Sk. Ako zaúčtovať do základu dane tých odpustených 400 tis. Sk, alebo sa budú musieť zdaniť ako napr. dar alebo nepeňažný príjem?

Automobil v podnikaní

ID4257 | | Ing. Jana Fülöpová

Daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Vložil do obchodného majetku nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Môže si tento daňovník uplatňovať výdavky z titulu používania súkromného automobilu, ktorý používa na jazdy v súvislosti s prenájmom?

Automobil, daňové výdavky a daň z motorových vozidiel

ID2632 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r. o. nemá zamestnancov. Jediný konateľ používal na služobné cesty v roku 2015 motorové vozidlo svojho otca (zmluva o bezplatnej výpožičke) a do nákladov spoločnosti tak boli zaúčtované náklady na PHL podľa počtu km a priem. ceny PHL (prepočítané podľa normovanej spotreby) a tiež náklady do výšky základnej náhrady za km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách a nákladoch za stravné. Automobil používal len cez pracovné dni. Za uvedené vozidlo zaplatila spoločnosť v januári 2016 Daň z motorových vozidiel za rok 2015. Dané vozidlo však cez víkendy roku 2015 používala iná FO – syn konateľa. Syn konateľa, podnikateľ FO, použil auto rovnako na základe zmluvy o výpožičke, uzatvorenej s vlastníkom tiež na podnikanie a do svojich skutočných nákladov si účtoval náklady (PHL, sadzba zákl. náhrady, stravné) ale iba za víkendy, keďže pracuje len cez víkendy v umeleckej oblasti. Je v poriadku, že aj FO si uplatňuje do nákladov výdavky za používanie automobilu, ale nevie preukázať zaplatenie DzMV za rok 2015, keďže DzMV sa platí podľa mesiacov a za celý rok 2015 ju zaplatila s. r. o.?