Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 164Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ako účtovať PHL v plnej výške?

ID998 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má od fyzickej osoby - nepodnikateľa vypožičaný (bezodplatne) osobný automobil. Spoločnosť nemá zamestnancov, automobil  používajú dvaja spoločníci iba na obchodné účely. Všetky náklady na prevádzku automobilu znáša spoločnosť. Ako  správne účtovať spotrebu PHL (platiteľ DPH, účtovanie zásob spôsobom B). Treba viesť knihu jázd, robiť cestovné príkazy? Predpokladám, že fyzická osoba nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Ako zaúčtovať monitoring osobného vozidla GPS Systém

ID4863 | | Tatiana Macháčová

Ako zaúčtovať monitoring osobných vozidiel, ktoré sú v majetku obce? 

GPS systém je namontovaný na 3 vozidlá  v celkovej sume 565 eur a je prenosný aj na iné vozidlo . Fakturovali nám jednorazovo za monitoring osob.vozdidla ( 565 eur), kniha jázd, Lokalizácia, Dallas kluč - služ. vozidlá GPS a potom nám chodia ešte mesačné faktúry za pristup na server VSU Truck  v sume 21,60 eur.

Auto v podnikaní

ID660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť kúpila osobný automobil. Na kúpu automobilu použila spotrebný úver. Tento automobil zaradila do majetku a odpisuje ho. Musí si splniť oznamovaciu povinnosť k dani z motorových vozidiel, keďže auto stojí v garáži a nepoužíva ho? Ak nesplní oznamovaciu povinnosť, sú potom výdavky na automobil daňovo uznateľné (odpisy, úroky z úveru atď.)?

Automobil - DPH

ID4885 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (platiteľ DPH) kúpi nový automobil, ktorý odovzdá zamestnancovi a tento ho môže používať aj na súkromné účely. Podľa zákona o dani z príjmov je so zamestnancom uzatvorená dohoda podľa § 5 ods. 3 písm. a) a zamestnancovi je zdaňovaný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vrátane DPH. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH z kúpnej ceny automobilu? Má plný nárok na odpočet, keď zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem? Ako je to pri opravách auta?

Automobil a DPH

ID4745 | | Ing. Marián Drozd

SZČO zakúpila do podnikania osobný automobil, pri jeho nákupe krátila DPH na vstupe 80:20 a tak isto krátila všetky náklady súvisiace s jeho používaním vrátane odpisov. K dnešnému dňu je automobil odpísaný. Ako bude postupovať SZČO pri predaji tohto automobilu? DPH na výstupe a daň z príjmu?

Automobil v podnikaní

ID2786 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kúpili sme osobný automobil dňa 13. 6. 2016 na podnikateľské účely. Cena 66.000 € bez DPH. Na polícii sa zaplatili poplatky (kubatúra) celkom 1 733 €. Neskôr sa ešte dokúpil strešný nosič 430 € bez DPH, za kolesá sa zaplatilo 363 € bez DPH a za predĺženú záruku sme zaplatili 1 185 € bez DPH. Čo máme zahrnúť do ceny vozidla na výpočet odpisov a čo do nákladov? Poprosím aj výpočet odpisov, ak záklsd dane budeme mať 40 000 €. 

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve, využívaný jedným z manželov na podnikanie

ID597 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Kornélia vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov osobný automobil, ktorý kúpili v roku 2008 za 512 142 Sk (17 000 €). Karol, ktorý podniká ako fyzická osoba, zaradil so súhlasom manželky automobil v roku 2008 do obchodného majetku a začal ho zrýchlene odpisovať. Automobil využíva len na podnikanie.

Automobil v obchodnom majetku

ID75 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ - FO si v novembri 2008 doviezol z USA osobný automobil, ktorý kúpil ako súkromná osoba - občan. Uvedený automobil chce zaradiť do obchodného majetku. V akej cene a čo má (môže) byť jej súčasťou (kúpna cena v USD, dopravné, clo, DPH)? Môžu byť súčasťou vstupnej ceny pre daňové účely náklady na letenku? Môže uvedený automobil zaradiť do obchodného majetku a uplatniť daňový odpis za r. 2008, ak do 31.12.08 neprihlásil automobil na dopravný inšpektorát a automobil má len dočasnú štátnu poznávaciu značku?

Automobil v podnikaní

ID41 | | Ing. Zdenka Jablonková

Automobil zaradený do podnikateľskej činnosti v slovenskej s.r.o. je využívaný na podnikanie v SR aj v zahraničí. Z ceny auta obstaraného kúpou po 1. 10. 2010 bol uskutočnený odpočet DPH. Automobil bol dlhšie ako 6 mesiacov používaný v zahraničí a z toho dôvodu bolo nutné zmeniť slovenskú štátnu poznávaciu značku za zahraničnú. Automobil však naďalej zostal majetkom slovenskej spoločnosti. Netreba z toho dôvodu vrátiť DPH? Možno si na tento automobil uplatňovať výdavky? Auto je využívane počas roka aj v SR.

Automobil v podnikaní

ID79 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Lízing auta bol predčasne /po cca 2 rokoch/ ukončený v roku 2008 z dôvodu neopraviteľnej vady motora. Formálno-právne bol ukončený tak, že nájomca odkúpil auto od prenajímateľa za kúpnu cenu 450 tis. Sk, ktorá bola vyššia, ako zostatková cena, t. j. nemusí upravovať základ dane o rozdiel medzi odpismi podľa § 26 a odpismi podľa § 27 alebo § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Následne nájomca predal auto tretiemu subjektu za tiež 450 tis. Sk. Majú kúpna cena 450 tis. Sk a následne výnos z predaja auta 450 tis. Sk vplyv na základ dane u nájomcu?

Nájomca následne kúpil jazdené auto za 1 milión Sk. Predajca mu z kúpnej ceny dal zľavu, resp. spísali dohodu o odpustení dlhu približne 400 tis. Sk. Ako zaúčtovať do základu dane tých odpustených 400 tis. Sk, alebo sa budú musieť zdaniť ako napr. dar alebo nepeňažný príjem?