Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 989Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

2014 roční zúčtování od pojišťovny Dovera

ID2527 | | Ing. Anton Kolembus

Obdrželi jsme (naše organizační složka na Slovensku) výsledek 2014 ročního zúčtování od pojišťovny Dôvera. Jakým způsobem má být tento výsledek zúčtování zpracován? Projít výplatní páskou našeho zaměstnance nyní v 2015 v nejbližších mzdách? Jaké jsou lhůty pro zpracování/vypořádání? A účtovat předpokládám standardně, část zaměstanvatele do nákladů 524/336 a část zaměstnance odpočtem z jeho výdělku 331/336? V ČR roční zúčtování nemáme, čili omluva za pravděpodobně velmi triviální dotaz.

Akceptovateľnosť faktúry z účtovného a daňového hľadiska

ID1508 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Niektorí dodávatelia zasielajú faktúry s podpisom aj pečiatkou oskenované   ako originál alebo priamo emailom tiež ako originál bez pečiatky a podpisu. Podotýkam, že títo dodávatelia nemajú elektronický podpis, resp. niektorí zašlú faktúry poštou bez podpisu. Ostatné náležitosti sú v poriadku. Sú takto zaslané faktúry akceptovateľné z účtovného a daňového hľadiska.

 

Ako účtovať PHL v plnej výške?

ID998 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má od fyzickej osoby - nepodnikateľa vypožičaný (bezodplatne) osobný automobil. Spoločnosť nemá zamestnancov, automobil  používajú dvaja spoločníci iba na obchodné účely. Všetky náklady na prevádzku automobilu znáša spoločnosť. Ako  správne účtovať spotrebu PHL (platiteľ DPH, účtovanie zásob spôsobom B). Treba viesť knihu jázd, robiť cestovné príkazy? Predpokladám, že fyzická osoba nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Aktivácia

ID3371 | | Ing. Ondrej Baláž

Naša spoločnosť podniká v stavebnej oblasti. Počas roka stavia a rozširuje vlastnými silami optickú sieť. Mzdové náklady počas roka účtuje na 52xxx účtoch. Rovnako na nákladových účtoch sa ocitávajú aj PH, cestovné náklady a náklady na telefónne služby. Nakoľko až na konci roka vieme rozsah vybudovaných častí, tak koncom roka tieto náklady aktivujeme 042/62x. Kedže rozsah týchto prác je už značný, tak v takom prípade počas roka nám naskakujú náklady a situácia spoločnosti sa javí ako stratová a až na konci roka po zaúčtovaní aktivácii sa dostane do zisku. Pri tomto spôsobe účtovania nemáme priebežný prehľad o reálnom výsledku spoločnosti a zároveň nám to umelo navyšuje obrat. Takéto účtovanie je v poriadku? A ak áno, je iná možnosť účtovania aby nám to umelo nenavyšovalo obrat a v priebehu roka sme vedeli priebežný výsledok hospodárenia?

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

ID3425 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť obstaráva dlhodobý nehmotný majetok kombináciou dodávok od externého dodávateľa aj vo vlastnej réžii. Výstupným bude samostatne využiteľný projekt, hospodársky využiteľné znalosti (nevzťahuje sa k výrobe hmotného výrobku, ale ide o služby resp. postupy možné využiť vo vnútri účtovnej jednotky). Môže spoločnosť aktivovať náklady (externé aj interné) voči účtu 041 a následne takto obstaraný + aktivovaný majetok zaradiť na účet 012 alebo na účet 019?

Aktivácia nákladov na neodpisovaný majetok

ID1766 | | Ing. Marián Drozd

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR  účtuje o zásobách spôsobom A. Nakúpili látky a zaúčtovali na sklad materiálu. Časť látok sa použila  (v dielňach) na výrobu závesov na okná priestorov organizácie. Ak by ich externe kúpili, účtovali by ich ako drobný dlhodobý majetok (neodpisovaný) priamo do spotreby. Ako treba účtovať takúto vlastnú výrobu? Cez aktiváciu? Ak áno, ako účtovať napr. mzdy k nim náležiace, príp. ktoré ďalšie položky?

Analytický účet sociálneho fondu

ID1145 | | Ing. Jozef Pohlod

V zákone č. 152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. je uvedené: „Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky....Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.“ Ak účtovná jednotka nepoužíva samostatný bankový účet pre sociálny fond, znamená to, že má mať vytvorený samostatný analytický účet k bankovému účtu (napr. 221.SF) a každý mesiac na tento analytický účet preúčtovávať prídel do sociálneho fondu, resp. stačí, ak sleduje výšku sociálneho fondu iba na účte 472?

Aplikácia pre smartfóny

ID1782 | | Ing. Anton Kolembus

Pracujeme na vytvorení stránky e-shopu a zároveň máme záujem aby sa daná stránka dala prezerať aj prostredníctvom aplikácie v smartfónoch (stránky e-shopu sa budú môcť prezerať v zmenšenej podobe). Dodávateľ nám túto službu vyfakturoval aj s licenciou platnou na dva roky. Ako danú službu máme zaúčtovať?

Audit a závierka

ID3968 | | Ing. Ondrej Baláž

Daná je s. r. o., ktorej v roku 2019 prvý raz vznikla povinnosť auditu. Audit aj začal ešte v roku 2019. Audítori ale skončili svoju prácu až teraz, v lete 2021. Medzitým ale bolo podané DPPO aj účtovná závierka za rok 2019, keďže sme nechceli porušiť zákonné lehoty. Pochopiteľne, závierka neobsahovala správu audítora aj výročnú správu. Samotná účtovná závierka nebola schválená a ani dodatočne nebolo podané Oznámenie o schválenie účtovnej závierky, nakoľko audit ešte stále bežal a závierku nikto neschváli. Teraz nám audítori oznámili, že chcú zaktualizovať poznámky, výkazy a výročnú správu za rok 2019. Je tento postup správny? Napr. Finančná správa píše: Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku a po jej uložení v RÚZ zistí, že v zostavenej účtovnej závierke má významnú chybu a pristúpi k opätovnému otvoreniu účtovných kníh, potom do RÚZ uloží „novú“ zostavenú a schválenú riadnu účtovnú závierku najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia (§ 23a ods. 6 zákona o účtovníctve), najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (§ 23a ods. 7 zákona o účtovníctve). Teraz už prešlo viac ako jeden a pol roka od skončenia účtovného obdobia. Aj tak máme vypracovať kompletne novú závierku s celou dokumentáciou? Ako máme postupovať podľa zákona?

Audit v akciovej spoločnosti

ID106 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť   má dvoch akcionárov – manželov. Už roky  spoločnosť neplní ani jednu z podmienok pre povinnosť auditu podľa § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., ale musí  audit robiť kvôli tomu, že je  akciová spoločnosť. Podľa niektorých zdrojov už od 1. 1. 2010 audit nie je povinný, ak nie sú splnené spomínané podmienky inde sa naopak píše že povinnosť naďalej ostáva.