Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 989Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vystavenie dobropisu k faktúre z minulého roka

ID5153 | | Ing. Anton Kolembus

SRO, vedie PÚ, platiteľ DPH - vystavila v decembri v roku 2023 faktúru na predaj borovicovej dosky, ktorú zaúčtovala 311 – 1 200 €/604 – 1 000 € a 343 – 200 €. Odberateľ faktúru zaplatil až v roku 2024, konkrétne 7.1.2024. SRO vystavila dňa 09.01.2024 (v novom roku) dobropis na celú sumu: - 1 000 € bez DPH a – 200 € DPH a tovar odberateľ vrátil späť. Peniaze sa odberateľovi vrátili dňa: 10.01.2024. Keďže vyšla faktúra sa zaúčtovala do výnosov v roku 2023, týka sa dobropis tiež roka 2023, aj keď bol vystavený v roku 2024? Je potrebné ho zaúčtovať do roku 2023 a ak áno, tak na aký účet? Alebo sa ponížia výnosy až v roku 2024?

Schválenie UZ zaniknutej spoločnosti zlúčením

ID5123 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť zanikla zlúčením a bola vymazaná z OR. Bolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a riadna UZ k 31.12.2023 a mimoriadna UZ k 31.1.2024 budú zostavované až k 30.6.2024 a 31.7.2024, kto bude schvaľovať zostavené UZ?

Dlhopisový program - VODA SPIEVA

ID5141 | | Terézia Urbanová

Obec sa zapojila do dlhopisového programu VVS, a. s. - VODA SPIEVA. Teda uskutoční prevod akcií a dlhopisov. Obec účtovala o svojich akciách na účte 069. Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa bude účtovať celý tento proces prevodu. 1. Predaj akcií obcou pre VVS, a. s. - pričom jednu akciu si obec ponechá, aby si zachovala akcionársky vplyv 2. Nákup dlhopisov od VVS, a. s. 3. Výnos z dlhopisov, ktorý bude vyplácaný každoročne 4. Samotná zrážková daň z dlhopisov.

Realizovateľné cenné papiere

ID5149 | | Ing. Ondrej Baláž

Fy XY s. r. o. malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. V priebehu roka zasielam zálohy na nákup CP a na konci roka, na základe Výpisu majetkových a finančných transakcii účtujem nákup RCP na účet 063. Na konci roka je potrebné účtovať precenenie cez 414, alebo opravné položky? Poplatok za výkonnosť a spravcovský poplatok účtujem na účte 568?

Realizovateľné cenné papiere

ID5147 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť XY s. r. o., malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. Bol jej účtovaný poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 900,00 €. Je potrebné tento poplatok časovo rozlíšiť na 10 rokov, alebo ho môžem účtovať priamo do nákladov? 

Spotreba elektrickej energie - zariadenie poskytovateľa internetu

ID5139 | | Tatiana Macháčová

Poskytovateľ internetu má svoje zariadenie pre celú obec /všetkých odberateľov internetu - budovy obecného úradu a rodinné domy obyvateľov/ na budove materskej školy. Zriaďovateľom materskej školy je obec, materská škola je bez právnej subjektivity, teda obec uhrádza náklady za materskú školu. Poskytovateľ internetu má vlastný elektromer, teda vie určiť odber elektrickej energie zariadením, ale faktúru za celkovú spotrebovanú energiu uhrádza obec. Ako zaúčtovať príjem za spotrebovanú energiu od poskytovateľa internetu, ak obec nie je distribútor el. energie? Znižovaním nákladov za spotrebovanú energiu na účte 502, alebo účtovať iba o prevádzke zariadenia na účte 648?

Účtovanie kúpy auta obcou na základe kúpnej zmluvy od FO

ID5125 | | Tatiana Macháčová

Chcela by som sa informovať, ako je to s účtovaním kúpy osobného motorového vozidla obcou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť, od fyzickej osoby prostredníctvom kúpnej zmluvy. Je správne použiť oproti účtu 042 účet 379? Nakoľko fyzická osoba nevystavuje faktúru, nemožno použiť účet 321. Dokladom o kúpe je uzatvorená kúpna zmluva. 

Náklady na obecný traktor

ID5093 | | Tatiana Macháčová

Sme obec, vedieme podvojné účtovníctvo, nie sme platitelia DPH. Obec vlastní traktor, za ktorý sa dá zapojiť mulčovač , štiepkovač, kosačka, vlečka. Traktor využíva obec. Obec kúpila nové pneumatiky na traktor, kupuje olej, kupuje ďalšie náhradné diely na opravu či už kosačky, traktora a pod. Na akú rozpočtovú položku by sa mal výdavok zaúčtovať? Myslíme si, že by to nemalo byť na položku 634... dopravné, kde sa účtujú všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru, lebo traktor nie je dopravný prostriedok. Podľa nás by to malo byť na 633 006 ( všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce), lebo i palivá na iné ako dopravné účely ( pre generátory , kosačky a iné pracovné mechanizmy) sa účtuje na 633 015. Akú položku máme použiť na výdavky - pneumatiky, náhradné diely, olej a pod.633 006 alebo 634 002? 

Predaj elektriny výnosový účet

ID4997 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nezisková organizácia na základe Zmluvy o výkupe elektriny fakturuje odberateľovi elektrinu (má slnečné kolektory na streche). Čo sa týka DPH, je to tovar. Z hľadiska zákona o dani z príjmov je to zdaňovaná činnosť. Účtovne na aký výnosový účet máme toto zaúčtovať? 311/601, 648, 604?

Prevod obchodného podielu

ID4939 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ s. r. o. previedol 55 % podiel bezodplatne na svojho syna - zamestnanca s. r. o. Je potrebné o tejto zmene účtovať? Má to nejaký vplyv z hľadiska zdanenia? Na budúci rok chce konateľ znížiť ZI na minimálnu sumu a započítať si ho s pôžičkou. Keďže už časť previedol na svojho syna, je možné aj tento podiel započítať, alebo môže len svoj a synov podiel by mu mal vyplatiť?