Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 103Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodatočné daňové priznanie

ID180 | | Irena Bubeníková

Daňovník bol k 1. januáru 2008 vlastníkom pozemku evidovaného na správe katastra ako vinica, parcelné č. 8880/1 vo výmere 1 152 m2. Za tento pozemok správca dane vyrubil daň, ktorú daňovník aj zaplatil. V priebehu roka 2008 bolo správcovi dane doručené stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2007. Stavebným povolením bola povolená stavba na pozemku vedenom na liste vlastníctva ako vinica vo výmere 1 152 m2. Obvodný pozemkový úrad vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 52 m2, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. decembra 2007. Na základe uvedeného správca dane predvolal daňovníka na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie daňovník podal v novembri 2008, kde uviedol stavebný pozemok vo výmere 1 152 m2. Správca dane mu dodatočným platobným výmerom vyrubil na rok 2008 rozdiel dane, ktorý však daňovník odmieta zaplatiť a žiada, aby mu bola daň za stavebný pozemok vyrubená len za tú časť parcely, ktorá bola vyňatá z pôdneho fondu (t. j. 52 m2, pretože parcela má pridelené samostatné číslo) a zostávajúcu časť pozemku na parcele č. 8880/1 žiada zdaňovať ako vinicu aj naďalej. Postupoval správca dane na rok 2008 správne?

Stavebný pozemok a daň z pozemkov

ID179 | | Irena Bubeníková

Daňovník dane z nehnuteľností má vydané stavebné povolenie na stavbu rodinného domu už niekoľko rokov. Rodinný dom však nie je dokončený a nebolo vydané ani kolaudačné rozhodnutie. Parcely uvedené v stavebnom povolení sa zdaňovali ako stavebné pozemky. V roku 2008 daňovník všetky pozemky spolu s rozostavanou stavbou predal. Ako má nový majiteľ podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2009? Majú sa mu naďalej zdaňovať parcely ako stavebné pozemky alebo podľa stavu na liste vlastníctva?

Urbárske spoločenstvo a daň z pozemkov

ID178 | | Irena Bubeníková

Urbárske spoločenstvo priznávalo a platilo daň za spoluvlastnícke podiely všetkých členov spoločenstva. Na rok 2009 obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením určilo hodnotu lesných pozemkov, ktorú uplatňuje pri výpočte základu dane z pozemkov u tých daňovníkov, ktorí nepredložili znalecký posudok a sadzbu dane z pozemkov, ktoré sú v porovnaní s rokom 2008 vyššie. Urbárske spoločenstvo odmieta platiť daň a súčasne žiada zaplatenú daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vrátiť. Postupovalo spoločenstvo správne?

Samostatne hospodáriaci roľník a daň z pozemkov

ID177 | | Irena Bubeníková

Samostatne hospodáriaci roľník podal na rok 2009 daňové priznanie za pozemky, ktorých výmera je určená podľa orthofotomáp. Mapa obsahuje presnú výmeru pozemkov, ktorú obhospodaruje, avšak v nájomnej zmluve uzavretej medzi samostatne hospodáriacom roľníkom a vlastníkom je okrem ornej pôdy uvedená aj výmera trvalých trávnych porastov (rôzne celky kríkov, trnie), ktoré nikto nevyužíva. Samostatne hospodáriaci roľník nechce za tieto pozemky platiť daň, nie je ako dlhodobý nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti, aj keď ornú pôdu a časť trvalých trávnych porastov užíva. Kto je za tieto pozemky daňovníkom na rok 2009, užívateľ pozemkov alebo ich vlastník?

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?

K niektorým náležitostiam platobného výmeru

ID169 | | Ing. Eva Dudášová

Čo musí byť uverejnené v platobnom výmere za komunálny odpad, ktorý je vyrubený fyzickej osobe – podnikateľovi, ak má v živnostenskom registri uvedené obchodné meno v tvare: meno, priezvisko, dodatok, napr. Peter Mravec ART DESING. Doteraz sa uvádzalo v platobnom výmere iba meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa bez dodatku, ktorý mala fyzická osoba uvedený v živnostenskom registri. Musí do platobných výmerov uvádzať aj dodatok obchodného mena, čo vyplýva z Obchodného zákonníka?

Doručenie písomnosti uložením

ID166 | | Ing. Katarína Skalová

Daňovníkovi obec zaslala výzvu podľa ustanovenia § 58a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaplatil daň z nehnuteľností. Na základe tejto výzvy daňovník písomne oznámil, že sa nepovažuje za daňového dlžníka a daň nemohol uhradiť, pretože mu nebol doručený platobný výmer na daň z nehnuteľností. Platobný výmer obec považovala za doručený, nakoľko si ho daňovník v úložnej dobe nevyzdvihol na pošte. Postupovala obec správne?

Nesprávne uvedené poučenie v rozhodnutí

ID165 | | Ing. Katarína Skalová

Dňa 5. 3. 2008 obec daňovníkovi doručila rozhodnutie na sankčný úrok v celkovej čiastke 320 Sk za oneskorenú úhradu dane z nehnuteľností za rok 2005. V poučení rozhodnutia obec omylom uviedla, že proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Môže daňovník proti uvedenému rozhodnutiu podať odvolanie? Ak áno, tak v akej lehote?

Sankčný úrok za oneskorenú úhradu dane

ID164 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2005 obec doručila daňovníkovi platobný výmer na daň z nehnuteľností, ktorým mu bola vyrubená daň v celkovej čiastke 1 560 Sk. Podľa platobného výmeru bola daň splatná do 31. 3. 2005. Daňovník uvedenú čiastku uhradil až 31. 10. 2005. Sme povinný vyrubiť sankčný úrok za oneskorenú úhradu dane?

Uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania?

ID163 | | Ing. Katarína Skalová

Daňovník mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností 31. 1. 2007. Daňové priznanie podal dňa 31. 3. 2007. Podľa ustanovenia § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len "zákon o správe daní")  obec môže uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania u fyzickej osoby najmenej 200 Sk. Pri výklade zákona o správe daní v roku 2006 nám bolo povedané, že obec musí vyrubiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania. Máme teraz, v roku 2008, povinnosť túto uložiť pokutu?