Otázky v kategórii: Miestne dane

počet otázok v kategórii: 98



Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

K niektorým náležitostiam platobného výmeru

ID169 | | Ing. Eva Dudášová

Čo musí byť uverejnené v platobnom výmere za komunálny odpad, ktorý je vyrubený fyzickej osobe – podnikateľovi, ak má v živnostenskom registri uvedené obchodné meno v tvare: meno, priezvisko, dodatok, napr. Peter Mravec ART DESING. Doteraz sa uvádzalo v platobnom výmere iba meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa bez dodatku, ktorý mala fyzická osoba uvedený v živnostenskom registri. Musí do platobných výmerov uvádzať aj dodatok obchodného mena, čo vyplýva z Obchodného zákonníka?

Doručenie písomnosti uložením

ID166 | | Ing. Katarína Skalová

Daňovníkovi obec zaslala výzvu podľa ustanovenia § 58a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaplatil daň z nehnuteľností. Na základe tejto výzvy daňovník písomne oznámil, že sa nepovažuje za daňového dlžníka a daň nemohol uhradiť, pretože mu nebol doručený platobný výmer na daň z nehnuteľností. Platobný výmer obec považovala za doručený, nakoľko si ho daňovník v úložnej dobe nevyzdvihol na pošte. Postupovala obec správne?

Nesprávne uvedené poučenie v rozhodnutí

ID165 | | Ing. Katarína Skalová

Dňa 5. 3. 2008 obec daňovníkovi doručila rozhodnutie na sankčný úrok v celkovej čiastke 320 Sk za oneskorenú úhradu dane z nehnuteľností za rok 2005. V poučení rozhodnutia obec omylom uviedla, že proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Môže daňovník proti uvedenému rozhodnutiu podať odvolanie? Ak áno, tak v akej lehote?

Sankčný úrok za oneskorenú úhradu dane

ID164 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2005 obec doručila daňovníkovi platobný výmer na daň z nehnuteľností, ktorým mu bola vyrubená daň v celkovej čiastke 1 560 Sk. Podľa platobného výmeru bola daň splatná do 31. 3. 2005. Daňovník uvedenú čiastku uhradil až 31. 10. 2005. Sme povinný vyrubiť sankčný úrok za oneskorenú úhradu dane?

Uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania?

ID163 | | Ing. Katarína Skalová

Daňovník mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností 31. 1. 2007. Daňové priznanie podal dňa 31. 3. 2007. Podľa ustanovenia § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len "zákon o správe daní")  obec môže uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania u fyzickej osoby najmenej 200 Sk. Pri výklade zákona o správe daní v roku 2006 nám bolo povedané, že obec musí vyrubiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania. Máme teraz, v roku 2008, povinnosť túto uložiť pokutu?

Určenie dane podľa pomôcok na dani z nehnuteľnosti

ID162 | | Ing. Katarína Skalová

Fyzická osoba - nepodnikateľ nepodal daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2006, napriek tomu, že mu táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 528/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. V roku 2008 obec daňovníka vyzvala k splneniu tejto povinnosti. Daňovník daňové priznanie nepodal ani v lehote určenej vo výzve. Ako máme ďalej postupovať?

Zdaňovanie stavebného pozemku

ID55 | | Irena Bubeníková

Stavebníkovi bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v roku 2008 pre stavbu rodinného domu, na pozemku parcelné číslo 1642/14 o výmere 256 m2 a prípojky inžinierskych sietí aj parcela číslo 1642/13 o výmere 2643 m2 (zapísané ma katastrálnom úrade ako trvalý trávny porast).

Stavebným pozemkom je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach") alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 zákona o miestnych daniach.

Ako stavebné pozemky sa zdaňujú tie pozemky, na ktorých sa na základe stavebného povolenia stavajú stavby, ktoré podľa zákona o miestnych daniach sú predmetom dane zo stavieb alebo bytov. Inžinierske siete nie sú predmetom dane zo stavieb a preto by sa pozemky cez ktoré sa budú viesť siete k stavbám nemali zdaňovať ako stavebné ale podľa toho ako sú zapísané na liste vlastníctva.

Ako treba správne zaradiť pozemky pre výpočet dane z nehnuteľností – daň z pozemkov?

Zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

ID568 | | Irena Bubeníková

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov právnická osoba v priebehu roka 2009 požiadala správcu dane o zníženie dane z nehnuteľností na rok 2009. Daň jej bola vyrubená platobným výmerom a podľa všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti platného na rok 2009 bola daň splatná v štyroch rovnakých splátkach.

Obecné zastupiteľstvo dodatkom k platnému všeobecne záväznému nariadeniu schválilo právnickej osobe 30 % zníženie celkovej dane z nehnuteľností vyrubenej na rok 2009.

Je postup správcu dane v súlade so zákonom?