Otázky s vecným pojmom: Daň z bytov

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kde sa platia miestne dane?

ID2509 | | Irena Bubeníková

Som starostom obce Lechnica, na ktorej katastrálnom území je okrem domov v správe obce postavených 11 rodinných domov, ktoré spravuje susedná obec Červený Kláštor. Deje sa tak od r. 1976, nakoľko v tom období bolo spoločné MNV a lokalita, kde je postavených týchto 11 domov bola bližšie k obci Červený Kláštor a taktiež sa do tejto lokality dalo prejsť po ceste len cez obec Červený Kláštor. Ako som uviedol územie, kde sa nachádza týchto 11 domov je kataster našej obce Lechnica, ale spravuje to obec Červený Kláštor a zároveň Červený Kláštor poberá z tohto územia všetky miestne dane, poplatky a taktiež podielové dane za občanov. V mojom záujme je, nakoľko som od novembra novozvolený starosta, uviesť túto situáciu do správnych koľají, avšak vzhľadom na to, že obec Červený Kláštor spravovala toto územie už dlhšiu dobu starosta obce "nechce pustiť" túto lokalitu. Totiž obidve obce sme malé obce a príjem cca 5 000 €/rok z daní atď. je značným percentom v našich rozpočtov. Naviac ani ľudia sa nechcú prehlásiť k nám do obce Lechnica napriek tomu, že bývajú v našom katastrálnom území. Čerešničkou na torte je to, že obec Červený Kláštor vydávala stavebníkom v tejto lokalite súpisné čísla a tak sa na katastrálnom úrade objavujú pod jedným súpisným číslom v katastri Lechnica dvaja rôzny majitelia. A moja otázka teda znie:

1. Keď odhliadneme od podielových daní - má obec Červený Kláštor právo vyberať miestne dane, poplatky, daň za psa atď. z katastrálneho územia našej obce? Pre príklad kúpim si byt v BA a dane predsa musím platiť BA, nakoľko je byt v k.ú. BA nie do iného mesta či obce.

2. Je možné pozastaviť výkon správy obci Červený Kláštor na danú lokalitu?

3. Môžem odňať súpisné čísla, vydané obcou Červený Kláštor stavbám na našom území, aby som tak dal do poriadku zdvojené súpisné čísla v jednom katastri?

4. Má obec Červený Kláštor právo si označiť naše územie svojimi značkami začiatok a koniec obce? Pre pozornosť len uvediem, že zástupcovia Červeného Kláštora stále hovoria o tomto území ako o svojom území, ale ak je niečo moje prečo si to chcem od niekoho iného kúpiť? - lebo obec Č. Kláštor nám zasielala viacero návrhov na odkúpenie tohto územia, čo viem aj podložiť písomnými žiadosťami od obce Č. Kláštor. Taktiež hneď vedľa týchto domov je rekreačný areál, ktorého stavby majú pridelené súpisné čísla našej obce a platia nám aj miestne dane.

Prepočet úhrady pohľadávok

ID858 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť je platiteľom českej DPH, tak sa vystavujú faktúry aj s českým IČO DPH, v českej mene, prepočítané kurzom Českej národnej banky (informatívne v mene eur). Ak uhradí odberateľ takúto faktúru v eurách, akým kurzom treba prerátať na české koruny, keďže je faktúra vystavená v CZK (prepočet podľa Českej národnej banky) a akým kurzom prepočítavať úhradu od odberateľa v CZK na eurá, keďže účtovníctvo podnikateľský subjekt vedie v eurách.

Zdaňovanie stavby hotela

ID240 | | Irena Bubeníková

V katastrálnom území obce sa nachádza stavba hotela. Koncom roka 2008 boli na základe kúpnopredajnej zmluvy odpredané v stavbe hotela apartmány. K 1. januáru 2009 bola stavba hotela s odkúpenými apartmánmi evidovaná na liste vlastníctva ako „Hotel s apartmánmi" (popis stavby). Na liste vlastníctva je vyčlenená aj výmera podielu na spoločných častiach domu (hotela), spoločných zariadeniach domu (hotela) a pozemku pre nových vlastníkov, ktorí na základe kúpnej zmluvy odkúpili tieto apartmány v hoteli; vyčlenené boli aj nebytové priestory (garáže). Má sa táto stavba zdaňovať v režime dane zo stavieb ako podnikateľský objekt alebo v režime dane z bytov?