Otázky s vecným pojmom: Finančný majetok

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výplata dividend materskej spoločnosti

ID4585 | | Ing. Marián Drozd

Materská spoločnosť ALFA s. r. o. zo Slovenska vlastní väčšinový podiel v slovenskej dcérskej spoločnosti BETA s. r. o. Dcérska spoločnosť BETA s. r. o. dosiahla za zdaňovacie obdobie 2021 zisk, ktorý sa rozhodla v nasledujúcom období vyplatiť vlastníkom. Materská spoločnosť v roku 2022 prijala dividendu z dcérskej spoločnosti za rok 2021 v sume 5 000 €. Materská spoločnosť mala za zdaňovacie obdobie 2022 finančné náklady v sume 1 000 € a výnosy z hospodárskej činnosti 10 000 €. Účtovník materskej spoločnosti zaúčtoval výnosy z hosp. činnosti 10 000 €, finančné výnosy z prijatých dividend 5 000 €, zaúčtoval finančné náklady v sume 1 000 €, z čoho vypočítal zisk pred zdanením 14 000 € (10 000 € + 5 000€ - 1 000 €), a vypočítal 15 % daň z prijímu 2 100 €. Bol takýto postup správny, resp. je správne zdaňovať príjem z vyplatenej dividendy?

Investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním

ID3588 | | Ing. Marián Drozd

Ak investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním (tzv. SICAV), ktorá vydáva akcie a je založená podľa Zákona o kolektívnom investovaní spätne odkupuje svoje vlastné akcie z finančných prostriedkov, ktoré zhodnotila pre svojich investorov je daňovým výdavkom pre túto spoločnosť. Inými slovami, ak takýto SICAV zhodnotí fiannčné prostriedky a v priebehu roka spätne odkúpi svoje akcie za zvýšenú hodnotu (hodnota zisku SICAV prepočítaná na jednu akciu), čo spadá do daňových výdavkov?

Časové rozlišovanie úrokov

ID2436 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Musia alebo nemusia sa časovo rozlišovať úroky platené za majetok obstaraný formou finančného prenájmu, na prelome rokov (december - január).

Investičné striebo, strieborné a zlaté mince

ID2267 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť XX platiteľ DPH za účelom zhodnotenia voľných finančných prostriedkov nakúpil investičné striebro, strieborné mince a zlaté medaily. Dodávateľ YY taktiež platiteľ DPH mu vyfakturoval dodané investičné striebro, strieborné mince i zlaté medaily s DPH a na faktúru uviedol: „Odberateľ je povinný doplniť a priznať DPH“. Môže si spoločnosť uplatniť DPH na vstupe? Je správne účtovanie, ak nakúpené investičné striebro spoločnosť XX zaúčtuje na účet 069 ako ostatný dlhodobý finančný majetok?

Sú tržby z predaja dlhodobého finančného majetku súčasťou obratu na DPH?

ID1929 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá predovšetkým poskytovaním reklamných služieb a predajom tovaru, nakúpila dlhopisy za účelom uloženia voľných peňažných prostriedkov (ako dlhodobý finančný majetok s úmyslom držať dlhopisy do ich splatnosti). Pred uplynutím doby splatnosti sa však rozhodla časť dlhopisov predať. Započítavajú sa tržby z predaja týchto dlhopisov do obratu na účely registrácie pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Ak je firme vyplácaný úrokový výnos z týchto dlhopisov, započítava sa ten do obratu?

Goodwill a úprava základu dane

ID1705 | | Ing. Jozef Pohlod

Materská spoločnosť  A má 100 % podiel v dcérskej spoločnosti B, pričom sa tieto spoločnosti zlučujú tak, že dcérska spoločnosť zaniká a nástupníckou spoločnosťou je materská spoločnosť A. V účtovníctve pokračujúcej (materskej) spoločnosti bol doteraz zaúčtovaný dlhodobý finančný majetok na účte 061 (cena obstarania - 100 % podielu v spoločnosti B) v sume 10 000 eur.

Pri zlúčení vznikol tzv. goodwill, ktorý je definovaný ako kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Vlastné imanie spoločnosti B v reálnych cenách v uvedený deň bolo vo výške 3 000 eur. Vznikol teda kladný goodwill v sume 7 000 eur. Tento bol zaradený na účet 015. Spoločnosť sa rozhodla tento goodwil odpisovať 14 rokov lineárne.  Je ročný odpis vo výške 500 eur daňovým nákladom spoločnosti? Ako treba upravovať základ dane podľa § 17c ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), cit. „...Spoločnosť zahrnuje goodwill až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne 1/7 goodwillu je hodnota 1 000 eur...“ Ako treba výsledok hospodárenia upraviť ?

Účtovanie nákupu a spotreby cenín

ID261 | | Ing. Peter Ivánek

Obec nakúpila kolky a poštové známky do zásoby. V priebehu roka došlo k ich spotrebe. Ako správne zaúčtovať obstaranie a spotrebu týchto cenín?

Poskytnutie dlhodobej pôžičky materskou spoločnosťou

ID93 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Materská spoločnosť so sídlom v SR má 100 % podiel na základnom imaní v dcérskej spoločnosti vo Veľkej Británii. Na základe zmluvy o pôžičke materská spoločnosť poskytla dlhodobú pôžičku dcérskej spoločnosti v britských librách (GBP). Materská spoločnosť prevod finančných prostriedkov zrealizovala zo svojho devízového účtu v českých korunách (CZK) na účet dcérskej spoločnosti. Je uvedený postup účtovania správny? Ide o kúpu a predaj cudzej meny?

Pôžička bola poskytnutá vo výške 30 000,00 GBP.

Daň z príjmov fyzických osôb

ID35 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – SZČO pred piatimi rokmi v roku 2006 kúpil podielové listy. Na zmluve je uvedené jej IČO, DIČ. V roku 2006 sa zaúčtovalo v peňažnom denníku do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane nasledovné:

  • kúpna cena za podielové listy,
  • poplatok.

Na konci roku 2006 a 2007 sa hodnota týchto podielov uvádzal vo výkaze v časti dlhodobý finančný majetok.

V roku 2008 začal podnikateľ uplatňovať výdavky percentom, takže v roku 2007 bol upravený základ dane o výšku záväzkov a pohľadávok (zásoby nemal). Za rok 2008 sa podávalo len priznanie bez výkazov.

V roku 2009 výdavky percentom a k 31. 12. 2009 pozastavil svoju činnosť na dva roky. V tomto roku 2009 sa upravil základ dane o pohľadávky.

V roku 2010 predal podielové listy, ktoré mal v držbe ako SZČO. Kúpna cena a poplatok neboli v nákladoch. Má podať SZČO opravné daňové priznanie za rok 2009, keďže ich kúpil ako SZČO ? Ako postupovať, keď uplatňoval výdavky percentom? Čo zobrať do príjmu - rozdiel kúpnej ceny+ poplatok - predajná cena?