Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1341Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Sprostredkovateľská provízia a jej fakturácia

ID4985 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (sprostredkovateľ- slovenská s.r.o., reg. 7A) pomohol firme B (Kft., platiteľ v HU) uzatvoriť zmluvu s firmou C (Kft., platiteľ v HU). Zmluva je o vykonávaní daňového poradenstva medzi firmou B a C. Takže firma B bude fakturovať firme C na základe mandátnej zmluvy o poradenstve. Firma A (naša firma) zas uzatvorí s firmou B zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej bude uvedené, že mesačne dostane x % z mesačne fakturovanej sumy firmy B vzťahujúcu sa na zmluvu č. xxx (medzi firmou B a C). Takže firma A toto bude fakturovať firme B. Je toto v súlade so zákonmi? Nevadí že sprostredkovateľská odmena je opakujúca sa (nie jednorazová) a na základe mesačného vyúčtovanie (nie pevná suma)? Ďakujeme

Neprihlásená pohľadávka

ID4901 | | Ing. Ján Mintál

Máme pohľadávku z r. 2020, na ktorú sme vytvorili opravnú položku v r. 2021 a 2022. V r. 2023 bol na uvedenú firmu vyhlásený konkurz. Pohľadávku sme neprihlásili. Môžme ju teraz odpísať a vyradiť? Vyradenie vo výške OP 391/311 a 546/311 zvyšných nevytvorených 50 % - tento odpis by bol daňovo uznaný alebo nie?

Odpis pohľadávky

ID4899 | | Ing. Ján Mintál

V r. 2022 sme vystavili faktúru za stavebné práce, ktorú nám odberateľ neuznal. Pár krát sme si ju "pohadzovali" a dali na vymáhanie, bez odozvy. Na súd sme sa neobrátili. Čo s uvedenou pohľadávkou, stornovať a podať dodatočné DP za r. 2022, resp. odpísať v r. 2023?

Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.

ID4975 | | Ing. Anton Kolembus

Predmetom úpravy zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v z. n. p. je získanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov a samotný pravidelný výcvik, pre vodičov profesionálov, za účelom získania odbornej spôsobilosti potrebnej pri ich výkone povolania, ktorým je ako doklad kvalifikačná karta vodiča a príslušné osvedčenie (podľa druhu dopravy a absolvovania kurzu). Kvalifikačná karta vodiča – doklad o absolvovaní požadovaného školenia, je dokladom osobným (nie je viazaný na dopravcu) a vodič je povinný podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. ho mať pri sebe pri vedení motorového vozidla ako súčasť dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Ako zaúčtovať náklady za absolvovanie kurzu vodiča (úč. 518)? Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočet DPH z faktúry za kurz vodiča? Pre vodiča (zamestnanca) ide o nepeňažné plnenie?

Prefakturovanie nákladov ZUŠ (neziskovej organizácii)

ID4949 | | Jana Vršková

Občianske združenie je zriaďovateľom základnej umeleckej školy (nezisková organizácia). Občianske združenie vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Za tento priestor platí mesačný nájom. V časti uvedených priestoroch vykonáva činnosť aj zriaďovateľom zriadená základná umelecká škola. Občianske združenie za užívanie priestorov časť nájomného a energií prefakturuje svojej ZUŠ (neziskovej organizácii). Cena za m2 je rovnaká, prefakturuje sa pomerná časť za využívané priestory. V občianskom združení sú výdavky za prenájom a energie zaučované ako nedaňové výdavky hlavnej nezdaňovanej činnosti. Budú príjmy z prefakturacie nájomného a energií taktiež nedaňovým príjmom hlavnej nezdaňovanej činnosti? Zároveň prosíme o uvedenie účtovného postupu na strane MD a Dal.

Koncoročný koncert ZUŠ - vstupné

ID4947 | | Jana Vršková

Zkladná umelecká škola (nezisková organizácia) poskytuje základné umelecké vzdelanie. V zriaďovacej listine má napísané, že poskytuje vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v študijných odboroch na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Zároveň organizuje pre žiakov študijné sústredenia, koncoročné koncerty pre svojich žiakov a ich rodinných príslušníkov a priaznivcov školy. Za organizovanie koncoročného koncertu, kde vystupujú žiaci, ktorí predvádzajú zručnosti získané počas školského roka, ZUŠ vyberá od rodinných príslušníkov finančné prostriedky, a to symbolické vstupné. Je príjem finančných prostriedkov za vstupné príjmom nezdaňovanej činnosti? Zároveň prosíme o uvedenie účtovného postupu na strane MD a Dal. 

Zápisné v ZUŠ (nezisková organizácia)

ID4945 | | Jana Vršková

Základná umelecká škola (nezisková organizácia) poskytuje umelecké vzdelanie. Od žiakov na začiatku školského roka v mesiaci september vyberá finančný poplatok - príspevok vo forme zápisného. Tento poplatok - príspevok slúži na činnosť súvisiacou s hlavným predmetom činnosti. Je zápisné príjmom nezdaňovanej činnosti ? Zároveň prosíme o uvedenie účtovného postupu na strane MD a Dal.

Nezaplatená faktúra

ID4933 | | Ing. Marián Drozd

Firma mi nezaplatila za dodanie služieb, pravdepodobne ani nezaplatí. V DPH sa dostali do mínusu. Ak by zaplatil, vráti sa to späť. Ako sa správa nezaplatený príjem? Musí sa zaplatiť daň 21% aj tak? Započítava sa do príjmu spoločnosti s.r.o.?

DPH s poľskou firmou

ID4931 | | Ing. Marián Drozd

Tovar mi je dodávaný z Poľska bez DPH – čiže prenos. Príležitostný predaj môjmu známemu: súkromná osoba, čiže mu vystavím FA ako súkromnej osobe s DPH a odvediem DPH štátu? Správne? Či je potrebné registračnú pokladňu, aj keď to bude cca 1-2-krát do mesiaca v hodnote 400 €? Alebo je postačujúca Faktúra? Z poľskej firmy dostanem na konci roka odmenu 2 %, kde je registrovaná moja firma z tržby. K tej odmene prirátam DPH, či je oslobodená od DPH? Samozrejme v DP PO bude zdanená 21 % ako klasický príjem, či sa to dáva niekam inam v DP PO?

Predĺžená splatnosť a uplatnenie § 53b zákona o DPH, uplatnenie § 17 osd. (27) zákona o dani z príjmov a predĺžená splatnosť.

ID4925 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť mesačný platiteľ DPH v zdaňovacom období roka 2023 evidoval záväzky po splatnosti pri ktorých uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. V príslušných zdaňovacích obdobiach uplatnil § 53b ods. 1 písm. a) a vrátil odpočítanú DPH daňovému úradu. S cieľom zmierlivého vyriešenia nárokov veriteľa uzatvoril dlžník písomne s veriteľom uznanie záväzku a dohodu o jeho zaplatení podľa § 323 Obchodného zákonníka. V dohode sú uvedené nasledovné body: bod 5. Touto Dohodou Dlžník v plnom rozsahu uznáva Dlh čo do dôvodu a výšky a týmto ho výslovne potvrdzuje, a to ku dňu podpisu tejto Dohody, a zaväzuje sa ho uhradiť Veriteľov spôsobom uvedeným v bodoch 6. a 7 bo 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlh v celej výške bude uhrádzaný Dlžníkom Veriteľovi na bankový účet Veriteľa a to v splátkach vždy k danému dňu v mesiaci podľa nasledovného splátkového kalendára, navrhnutého Dlžníkom a akceptovaného Veriteľom. bod. 7 Každá jednotlivá Splátka sa považuje za uhradenú Dlžníkom Veriteľovi momentom riadneho a včasného (v súlade s uvedeným splátkovým kalendárom) pripísania sumy zodpovedajúcej plnej výške jednotlivej splátky na Účet veriteľa. Dlh sa považuje za uhradený Veriteľovi a splnený momentom, kedy celková suma Dlžníkom včas a riadne uhradených Splátok veriteľovi bude predstavovať 89 585,36 EUR. Dlh 89 585,36 EUR tvoria záväzky po splatnosti 100 dní a viac a súčasne záväzky po splatnosti menej ako 100 dní, plnenia z ktorých bola DPH odpočítaná. Podľa splátkového kalendára a splatnosti jednotlivých splátok je uzavretím tejto dohody celý dlh v lehote splatnosti. Môže v tomto prípade na základe uzavretej dohody dlžník považovať všetky záväzky, ktoré tvoria dlh 89 585,36 EUR za záväzky v lehote splatnosti a nárokovať si vrátenie DPH, ktorú v jednotlivých zdaňovacích odviedol dlžník daňovému úradu podľa § 53b zákona o DPH pred uzatvorením dohody? Môže dlžník z dlhu 89 585,36 EUR tvoriť pripočítateľné položky a upravovať základ dane k dani z príjmov podľa § 19 ods. 27 na základe splatnosti jednotlivých splátok splátkového kalendára?