Otázky v kategórii: Živnostenský zákon

počet otázok v kategórii: 30Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Podmienky vedenia PÚ

ID1545 | | Ing. Dana Žňavová

Za akých podmienok môže viesť SZČO podvojné účtovníctvo?

Označenie tovaru v maloobchodnej predajni

ID1488 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Živnostník – platiteľ DPH má zatiaľ len jednu prevádzku, zameranú hlavne na servis vozidiel. V priebehu 1 mesiaca plánuje otvoriť ďalšiu prevádzku - predajňu (maloobchod a veľkoobchod) - nová prevádzka bude zriadená len cca 200 m od súčasnej prevádzky.

Špecifikácia prevádzok bude nasledovná:

  • Pôvodná prevádzka bude slúžiť len ako servis a oprava vozidiel - do tejto prevádzky nebudú mať zákazníci prístup.
  • Nová prevádzka bude slúžiť ako podniková predajňa, a zároveň tu bude prebiehať príjem materiálu, príjem vozidiel do servisu od zákazníka / odovzdanie opravených vozidiel zákazníkovi.

Je potrebné, aby podnikateľ mal elektronické registračné pokladnice na obidvoch prevádzkach, alebo stačí len v predajni, kde bude prebiehať aj fakturácia. Čo všetko a akým systémom musí mať podľa zákona označené v prevádzke, v súvislosti s predávaným tovarom. Čo všetko musia obsahovať etikety na regáloch, kde bude umiestnený tovar na predaj?

Dobropis

ID1126 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľský subjekt – FO si objednal  tlačiareň, ktorú však na druhý deň vrátil, za tovar platil prostredníctvom iBankingu. Faktúra za tovar je už zaevidovaná v peňažnom denníku. Ako sa zaúčtuje vrátenie peňazí na účet a opravná faktúra, ktorú podnikateľskému subjektu zašle spoločnosť, od ktorej bola kúpená tlačiareň?

Zdanenie príjmov z reklamy Adsense

ID1129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som zamestnanec a mám súkromnú webovú stránku. Potrebujem si založiť živnosť, ak mám príjem zo svojej  web stránky, na ktorej sa zobrazuje reklama ADSENSE od  spoločnosti Google?  O aký príjem ide podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.? Pri tejto reklame spoločnosti poskytnem časť svojej webovej stránky, na ktorých Google zobrazuje reklamy. Po kliknutí na reklamu sa mne ako majiteľovi internetovej stránky pripisujú peniaze.

Zodpovedný zástupca

ID648 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným získala živnostenské oprávnenie, kde potrebuje zodpovedného zástupcu. Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. musí byť táto osoba v pracovnom pomere s danou spoločnosťou. Stačí kratší pracovný čas, napr. jedna hodina mesačne? Kedy má spoločnosť tohto zamestnanca prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, keďže má túto živnosť zapísanú do predmetu podnikania, ale túto činnosť ešte nevykonáva?

Nákup a predaj PHL

ID434 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prepravná spoločnosť vlastní  nádrž na PHM. Pohonné hmoty  využíva do vlastných automobilov, ale taktiež ich predávala   inej dopravnej spoločnosti. Môže sa takýto nákup a predaj realizovať, aj keď nejde o  tankovaciu spoločnosť? Je potrebné mať  živnostenské  oprávnenie na predaj takéhoto tovaru? Je potrebné sa niekde prihlásiť z dôvodu, že spoločnosť robí takýto nákup a predaj?

Pozastavenie živnosti a povinnosti voči daňovému úradu

ID446 | | Ing. Martina Marhefková

Uvažujeme o pozastavení živnosti na cca 2 roky, čo je v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní. Máme v tejto súvislosti nejaké povinnosti voči daňovému úradu? Je vôbec potrebné oznámiť mu uvedenú skutočnosť?

Povinnosti advokáta

ID401 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Nie sme spokojní s poskytovaním právneho poradenstva advokátom, pretože si riadne neplní svoje povinnosti a v poslednom čase už prakticky iba posiela faktúry bez toho, aby pre nás vykonával nejaké služby.

Vopred nás tiež neinformoval o tom, koľko bude stáť právna pomoc. Aké sú povinnosti advokáta voči klientom?

Účtovanie prenájmu

ID381 | | Ing. Anna Ľalíková

Ako má byť správne zaúčtovaný prenájom majetku, resp. ktoré kritérium je rozhodujúce či sa bude účtovať v rámci rozpočtových príjmov a výdavkov alebo ako podnikateľská činnosť:

  1. v obci
  2. v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (škola prenajíma priestory na športové účely mimo vyučovacej doby) - v zriaďovacej listine má aj podnikateľskú činnosť a má na túto činnosť aj živnostenský list. Príjmy z prenájmu uvádza ako rozpočtové príjmy. Je takýto postup v súlade s platnou legislatívou? Ak nie, ako by mala základná škola  v spolupráci so zriaďovateľom postupovať?

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

ID54 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vyšší územný celok vydal zdravotnej sestre povolenie na prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 8. 6. 2010, ale v povolení je výslovne napísané, že „Činnosť zdravotníckeho zariadenia začína dňom 1. 7. 2010". Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. má držiteľ povolenia 3 mesiace od jeho právoplatnosti, aby začal prevádzkovať toto zdravotnícke zariadenie. Od ktorého dňa sa zdravotná sestra teda musí považovať za fyzickú osobu (SZČO)? Od dátumu 1. 7. 2010 alebo odo dňa, keď prakticky začne prevádzkovať činnosť (teda do 7. 9. 2010, keď jej uplynula trojmesačná lehota)?