Otázky s vecným pojmom: Ostatné príjmy

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príkazná zmluva zo zahraničnou fyzickou osobou

ID2226 | | Ing. Iveta Matlovičová

Plánujeme uzatvoriť príkaznú zmluvu zo zahraničnou fyzickou osobou - obsahom má byť vypracovanie posudku. Nie je mi však celkom jasné, či sa príjem z dohodnutej odmeny bude posudzovať ako príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. - ďalej len "ZDP") alebo ako ostatný príjem (§ 8 ZDP). Ak je závislá činnosť posudzovaná v kontexte závislej práce podľa Zákonníka práce (§ 1, ods. 2 a 3 Zákonníka práce), potom činnosť vykonávaná na základe príkaznej zmluvy nemôže byť závislou činnosťou (kedže ide o občianskoprávny vzťah). Nie som si ale istá, či sa to dá chápať takto. Ak sa závislosť činnosti posudzuje striktne podľa § 5 ZDP, kto má posúdiť, či konkrétna činnosť upravená v príkaznej zmluve je závislá alebo nie? Ďalšou vecou je potom platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie z príkaznej zmluvy. Je potrebné tieto odvody odviesť (aj keď ide o zahraničnú osobu poistenú v inej krajine?).

Fyzická osoba - nákup a predaj pohľadávok

ID1647 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba – nepodnikateľ  jednorazovo (nevykonáva činnosť opakovane) kúpil skupinu pohľadávok od  jedinej právnickej osoby A,  kde cena obstarania bola vo výške 50% nominálnej hodnoty celej skupiny pohľadávok (výhodná kúpna cena bola len pri kúpe celého balíka pohľadávok).

Pre názornosť uvádzame, že nominálna hodnota pohľadávok bola napr. 350 000 eur a dohodnutá kúpna cena 175 000 eur. Z tejto skupiny pohľadávok fyzická osoba v tom istom roku (v  roku nákupu pohľadávok) predala spoločnosti B  len  niektoré pohľadávky, a to celkom 20% z pôvodne kúpeného balíka pohľadávok, t. j. predala časť pohľadávok v nominálnej hodnote 70 000 eur za predajnú cenu 70 000 eur. (Predaj týchto pohľadávok zrealizovala  za ich nominálnu hodnotu.)

Ako  posudzovať daňovo predaj týchto pohľadávok u fyzickej osoby? Bude sa riadiť § 8 ods. 1  písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorý umožňuje uplatniť len preukázateľné výdavky do výšky príjmu? Kedy bude fyzická osoba - nepodnikateľ  zdaňovať tieto príjmy? Až v roku dosiahnutia zisku z celého balíka pohľadávok alebo budeme posudzovať čiastkové predaje samostatne?

Za daný balík pohľadávok zaplatí právnickej osobe A postupne, napr. v roku 2015 čiastku  100 000 eur, v roku 2016 čiastku 100 000 eur  a zvyšná čiastka 150 000 eur zostane nezaplatená.

V  roku 2012 predal  časť pohľadávok vo výške 70 000 eur a dosiahol aj príjem.  Bude mať príjem zdanený  v roku 2012 a výdavky, ktoré mal v  roku 2015 - 2016 tak nebude možné použiť pre zníženie dane keďže nebude mať ďalší príjem z týchto pohľadávok?

Čo v tom prípade, ak zaplatí táto fyzická osoba spoločnosti A za kúpený balík pohľadávok v plnej výške v roku 2013 (325 000 eur)  a jeho pohľadávka voči právnickej osobe bude vysporiadaná so spoločnosťou B zápočtom pohľadávok a záväzkov  v roku 2013 vo výške 80 000 eur? Príjem započítaním bude považovaný tiež za príjem podľa § 8 ZDP a strata vo výške 245 000 eur zostane neuplatnená, t. j. nemožno ju použiť v ďalších rokoch?

Prenájom bytu a daňové priznanie

ID1637 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak daňovník nebude mať v roku 2013 príjem (prácu) a bude prenajímať byt, je možné aby prenajímal byt svojej manželke? Pošle mi faktúru na sumu 148 eur/mesiac. Ona bude ďalej byt prenajímať a platiť všetky náklady a účty. Všetko by bolo zmluvne podložené. Znamenalo by to, že daňovník nemusí potom podávať daňové priznanie, lebo nedosiahol stanovený príjem a jeho manželka by mu ušetrila platbu dane  za sumu 148eur /mesiac. Platila by  daň len za ostatne príjmy.

Príjem z predaja nehnuteľnosti

ID1199 | | Klára Klabníková

Pri predaji bytu nastala nasledovná situácia opísaná nižšie. Máme povinnosť zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti (bytu), ak:

  • v máji 2002 sme podpisovali na bytovom družstve členský podiel,
  • 10. 11. 2006 sme vyplatili kúpnu cenu  za byt bytovému družstvu na základe kúpnej zmluvy,
  • na katastri bola kúpna zmluva právoplatná, s účinnosťou zo dňa 1. 2. 2007,
  • v decembri 2008 sme byt zaťažili hypotékou,
  • v auguste 2010 sme zrušili trvalé pobyty v byte,
  • potom tam už nikto nemal nahlásený trvalý pobyt,
  • 14. 11. 2011 sme dostali právoplatné rozhodnutie z katastra o predaji bytu,
  • 24. 10. 2011 sme dostali peniaze na účet za predaj bytu – aj to len časť, lebo zvyšok sa hneď použil na vyplatenie hypotéky?

Povinnosť podať daňové priznanie - príležitostný príjem

ID1173 | | Ing. Alena Benková

Študent mal v roku 2011 len jeden príležitostný príjem - na základe zmluvy o dielo vytvoril webovú stránku pre právnickú osobu. Za to mu bola vyplatená odmena 2000 eur.  Ak si od tohto príjmu odpočíta 500 eur, ako príjem oslobodený od dane podľa  §9 ods. 1, písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. od dani z príjmov v z. n. p.,  zostane mu zdaniteľný príjem vo výške 1500 eur, čo je menej ako 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a tým pádom by mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie. Môže študent postupovať týmto spôsobom a nepodať daňové priznanie?

Zdanenie príjmov z reklamy Adsense

ID1129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som zamestnanec a mám súkromnú webovú stránku. Potrebujem si založiť živnosť, ak mám príjem zo svojej  web stránky, na ktorej sa zobrazuje reklama ADSENSE od  spoločnosti Google?  O aký príjem ide podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.? Pri tejto reklame spoločnosti poskytnem časť svojej webovej stránky, na ktorých Google zobrazuje reklamy. Po kliknutí na reklamu sa mne ako majiteľovi internetovej stránky pripisujú peniaze.

Úrazové dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a oslobodenie od dane

ID1049 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba utrpela zranenie s následkami pri dopravnej nehode zavinenej inou fyzickou osobou. Ako poškodenému občanovi jej bolo v občianskoprávnom konaní priznané odškodnenie následkov na zdraví. Poisťovňa jej vypláca pravidelne finančnú náhradu z povinného zmluvného poistenia podľa § 445 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.  vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred poškodením zdravia a po poškodení. Podlieha prijatá náhrada fyzickej osoby zdaneniu ?

Náhrada majetkovej ujmy za obmedzenie obhospodarovania

ID1047 | | Ing. Alena Benková

Člen pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou obdržal náhradu majetkovej ujmy  za obmedzenie bežného obhospodarovania lesa vo výške cca 400 eur. Náhrada bola priznaná jednotlivým spoluvlastníkom menovite podľa veľkosti ich podielu. Podlieha tento príjem zdaneniu, alebo sa naň vzťahuje limit na oslobodenie 500 eur ?

Daňová povinnosť starobného dôchodcu

ID1040 | | Ing. Alena Benková

Starobný dôchodca je spoluvlastníkom súkromnej hory, nie je samostatne hospodáriacim roľníkom. Z predaného kalamitného dreva obdržal  príjem. Ktoré položky si pri výpočte daňovej povinnosti môže od príjmu odpočítať ?

Ohodnotenie majetku za účelom predaja

ID854 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V rámci závetu (nie v priamom rade, teda predaj podlieha zdaneniu) zdedili traja dediči starý dom. Tento dom by chceli na budúci rok predať. Do výdavkov by chceli dať cenu domu ohodnotenú znalcom, táto cena bola stanovená k 31. 1. 2011. Treba dať tento dom ohodnotiť znalcovi opäť, a to k dátumu predaja, aby si dediči sumu mohli uplatniť ako výdavky v daňovom priznaní?