Otázky v kategórii: Živnostenský zákon

počet otázok v kategórii: 29Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Slovenský živnostník- vodič- Mindestlohngesetz

ID2694 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spolková republika Nemecko schválila tzv. (Mindestlohngesetz - MiLoG), ktorý je možné preložiť ako „nemecký zákon o minimálnej mzde“, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2015. Podľa neho má každý zamestnanec právo na vyplatenie minimálnej mzdy vo výške 8,50 € za odpracovanú hodinu. Záväzky nemeckého zákona o minimálnej mzde sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Nemecka, bez ohľadu na druh pracovného pomeru a štátnu príslušnosť zamestnávateľa. Znamená to, že nemecký zákon o minimálnej mzde sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, ktorý pochádza mimo územia Nemecka, napríklad zo Slovenskej republiky. Slovenský zamestnávateľ, ktorý vyšle svojho zamestnanca na výkon práce do zahraničia, tak bude musieť tomuto zamestnancovi počas výkonu práce na území Nemecka priznať nemeckú minimálnu mzdu vo výške 8,50 € za hodinu. Nemecký zákon o minimálnej mzde sa tak dotkne najmä slovenských zamestnancov, ktorí pracujú ako vodiči v preprave. Chceme sa spýtať, či tento zákon sa vzťahuje aj na slovenských živnostníkov (vodičov)? Čiže, ak tento slovenský živnostník- vodič fakturuje niekomu za prepravu vykonanú na území Nemecka musí vyfakturovať aspoň 8,50 € za odpracovanú hodinu?

Účtovanie prenájmu

ID381 | | Ing. Anna Ľalíková

Ako má byť správne zaúčtovaný prenájom majetku, resp. ktoré kritérium je rozhodujúce či sa bude účtovať v rámci rozpočtových príjmov a výdavkov alebo ako podnikateľská činnosť:

  1. v obci
  2. v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (škola prenajíma priestory na športové účely mimo vyučovacej doby) - v zriaďovacej listine má aj podnikateľskú činnosť a má na túto činnosť aj živnostenský list. Príjmy z prenájmu uvádza ako rozpočtové príjmy. Je takýto postup v súlade s platnou legislatívou? Ak nie, ako by mala základná škola  v spolupráci so zriaďovateľom postupovať?

Nákup a predaj PHL

ID434 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prepravná spoločnosť vlastní  nádrž na PHM. Pohonné hmoty  využíva do vlastných automobilov, ale taktiež ich predávala   inej dopravnej spoločnosti. Môže sa takýto nákup a predaj realizovať, aj keď nejde o  tankovaciu spoločnosť? Je potrebné mať  živnostenské  oprávnenie na predaj takéhoto tovaru? Je potrebné sa niekde prihlásiť z dôvodu, že spoločnosť robí takýto nákup a predaj?

Pozastavenie živnosti a povinnosti voči daňovému úradu

ID446 | | Ing. Martina Marhefková

Uvažujeme o pozastavení živnosti na cca 2 roky, čo je v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní. Máme v tejto súvislosti nejaké povinnosti voči daňovému úradu? Je vôbec potrebné oznámiť mu uvedenú skutočnosť?

Zodpovedný zástupca

ID648 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným získala živnostenské oprávnenie, kde potrebuje zodpovedného zástupcu. Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. musí byť táto osoba v pracovnom pomere s danou spoločnosťou. Stačí kratší pracovný čas, napr. jedna hodina mesačne? Kedy má spoločnosť tohto zamestnanca prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, keďže má túto živnosť zapísanú do predmetu podnikania, ale túto činnosť ešte nevykonáva?

Dobropis

ID1126 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľský subjekt – FO si objednal  tlačiareň, ktorú však na druhý deň vrátil, za tovar platil prostredníctvom iBankingu. Faktúra za tovar je už zaevidovaná v peňažnom denníku. Ako sa zaúčtuje vrátenie peňazí na účet a opravná faktúra, ktorú podnikateľskému subjektu zašle spoločnosť, od ktorej bola kúpená tlačiareň?

Zmena sídla spoločnosti a povinnosti z toho vyplývajúce

ID2710 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké povinnosti pre s. r. o. vyplývajú zo zmeny sídla spoločnosti voči štátu? Kde všade treba zmenu ohlásiť a akým spôsobom?

Prerušenie odpisovanie majetku

ID2898 | | Ing. Marián Drozd

V máji roku 2015 sme nadobudli kúpou majetok, zaradený do DHM firmy. V roku 2015 sme hneď "prerušili" odpisovanie tohto majetku, nakoľko v roku 2015 sme boli v strate a teda nebolo výhodné uplatniť si tieto odpisy. V roku 2016 však budeme odpisovať - uplatňovať si daňovo odpisy. Otázka je - ak začneme majetok odpisovať daňovo v roku 2016 odpisujeme riadne 12 mesiacov? Alebo sa berie, že v roku 2015 sme mohli odpisovať len 8 mesiacov, tak aj rok 2016 začíname tým, že budeme odpisovať len 8 mesiacov? 

Oprávnenie na podnikanie

ID3081 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať, ako sa postaviť k osobe, ktorá má: - fotovoltaickú elektráreň ako fyzická osoba (získala na ňu aj dotáciu v minulosti) - má rozhodnutie od úradu pre reguláciu sieťových odvetví o stanovení ceny pre regulovaný subjekt. Regulovaný subjekt (spomínaná fyzická osoba) fakturuje na SSE vyrobenú elektrinu. Doteraz prebiehala fakturácia ročne, teraz bude prebiehať fakturácia mesačne. Moja otázka znie, či takáto osoba na túto činnosť nepotrebuje IČO, resp. je to podnikanie, je potrebná živnosť alebo iné oprávnenie? Fyzická osoba má len DIČ, ktoré získala pôvodne z titulu prenájmu, ale používa ho aj na faktúrach voči SSE. Zároveň by som chcela posúdiť o aký príjem ide v zmysle zákona o dani z príjmov (ktorý paragraf sa sťahuje na túto činnosť).

Iná podnikateľská činnosť pozemkového spoločenstva

ID3221 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pozemkové spoločenstvo, ktoré sa zaoberá hospodárením v lesoch a na poľnohospodárskej pôde, na žiadosť člena pozemkového spoločenstva vystavilo kópiu účtovnej závierky, ktorú mu odoslalo dobierkou v obálke. Do ceny dobierky vyčíslilo kopírovanie (ako službu) a cenu za kancelársku obálku. Za uvedené služby nevystavilo doklad, dokumenty iba odoslalo dobierkou. Môže pozemkové spoločenstvo, ktoré nie je registrované na živnostenskom úrade na činnosť kopírovacie služby, maloobchod a pod. prevádzkovať túto činnosť a prijímať za ňu úhrady, len na základe svojej existencie podľa príslušného zákona? Nemá povinnosť vykonávať inú činnosť (okrem hospodárenia v lesoch), na základe živnostenského oprávnenia?