Otázky v kategórii: Živnostenský zákon

počet otázok v kategórii: 30Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Adresa prevádzkarne

ID1548 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je nutné uvádzať na vystavených faktúrach adresu prevádzkarne, ak miesto podnikania a prevádzky je tá istá adresa? Podnikateľský subjekt – platiteľ DPH prevádzkuje obchod, kde predáva a priamo v tých priestoroch je kancelária, kde si vedie evidenciu, preto miesto podnikania zmenil na adresu predajne. Pri kontrole zo živnostenského úradu mu vytkli, že na faktúrach, ktoré vystavuje musí uviesť miesto podnikania aj miesto prevádzky, aj keď je to tá istá adresa.

Bankový účet s.r.o.

ID2249 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký zákon, konkrétny § poruší s. r. o. v prípade, že na podnikanie používa bankový účet fyzickej osoby - konateľa. Účet nie je vedený na právnickú ale na fyzickú osobu.

Daňove priznanie

ID2136 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2013 som robil od januára do augusta ako brigádnik na dohodu v jednej firme, platili nám 150 € (aby sme neplatili odvody a zbytok na ruku), neplatil som žiadne preddavky na daň. V septembri som si vybavil živnosť a robil som tak necelý mesiac pre tu istú firmu. Vystavil som dohromady dve faktúry po cca 300 €. V októbri som živnosť prerušil a začal pracovať ako zamestnanec vo firme. Odtiaľ som dostal Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti. A teraz sa chcem opýtať, ako mam spraviť daňové, mám tam dávať aj tie prijmi z brigády? A typ priznania A či B? Lebo neviem, ako to je do jednej kolonky dám asi tých 600 €, čo som zarobil ako živnostník a do nejakej inej 1 600 €, čo som zarobil ako zamestnanec?

Dobropis

ID1126 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľský subjekt – FO si objednal  tlačiareň, ktorú však na druhý deň vrátil, za tovar platil prostredníctvom iBankingu. Faktúra za tovar je už zaevidovaná v peňažnom denníku. Ako sa zaúčtuje vrátenie peňazí na účet a opravná faktúra, ktorú podnikateľskému subjektu zašle spoločnosť, od ktorej bola kúpená tlačiareň?

Iná podnikateľská činnosť pozemkového spoločenstva

ID3221 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pozemkové spoločenstvo, ktoré sa zaoberá hospodárením v lesoch a na poľnohospodárskej pôde, na žiadosť člena pozemkového spoločenstva vystavilo kópiu účtovnej závierky, ktorú mu odoslalo dobierkou v obálke. Do ceny dobierky vyčíslilo kopírovanie (ako službu) a cenu za kancelársku obálku. Za uvedené služby nevystavilo doklad, dokumenty iba odoslalo dobierkou. Môže pozemkové spoločenstvo, ktoré nie je registrované na živnostenskom úrade na činnosť kopírovacie služby, maloobchod a pod. prevádzkovať túto činnosť a prijímať za ňu úhrady, len na základe svojej existencie podľa príslušného zákona? Nemá povinnosť vykonávať inú činnosť (okrem hospodárenia v lesoch), na základe živnostenského oprávnenia?

Kombinácie rôznych foriem podnikania - súbeh podnikania podľa osobitných predpisov + živnosť

ID2402 | | Ing. Marián Drozd

Osoba-poskytujúca zdravotnú starostlivosť (zubný lekár) už dlhý čas podniká podľa osobitných predpisov ako FO SZČO. Na príslušných úradoch - štatistický, daňový, ZP, SP- sa zaregistroval, má pridelené IČO, DIČ a platí odvody do ZP a SP. Jeho licencia, okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti, nedovoľuje iné činnosti (aspoň si to myslím). Táto FO by však teraz chcela svojim pacientom predávať doplnkový sortiment-zubné kefky, o ktoré majú pacienti záujem. Prosím Vás, akým spôsobom by táto FO mohla uvedené produkty predávať, ak neuvažuje si založiť s. r. o. a chce zostať fyzickou osobou?Môže ju firma, pre ktorú bude kefky predávať, zamestnať (napr. na dohodu)? Môže byť kombinácia - podnikanie podľa osobitných predpisov+zamestnanec? Lepšie by sa mi zdalo, keby bola možná kombinácia - podnikanie podľa osobitných predpisov+živnosť, ak je to možné. V tomto prípade by si mohla FO podnikajúca podľa osobitných predpisov na maloobchodnú činnosť - predaj zubných kefiek.... vybaviť riadne na živnostenskom úrade voľnú živnosť? Mala by sa táto osoba znovu registrovať na štatistickom úrade, daňovom úrade, v zdravotnej a sociálnej poisťovni, ak je tam už registrovaná z titulu inej formy podnikania? Zdá sa mi nelogické, aby mala dve DIČ, dve IČO.... Táto osoba vedie jednoduché účtovníctvo. Predpokladám, že pre obe formy podnikania by sa viedlo len jedno účtovníctvo, kde by sa sledovali príjmy a výdavky podľa jednotlivých foriem podnikania (program Alfa+ to umožňuje), takisto v daňovom priznaní by sa uvádzali príjmy a výdavky z oboch foriem podnikania. Možno dať do daň. výdavkov pri podnikaní podľa živnost.oprávnenia všetky výdavky, súvisiace s dosahovaním príjmov za predaj uvedeného sortimentu ? Možno využívať spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu aj na evidenciu tržieb za zdravotné výkony aj za predaj kefiek... ? V konečnom dôsledku by som chcela vedieť, či lekár (FO-SZČO) si môže vybaviť živnosť na predaj doplnkového sortimentu na svojej ambulancii pacientom, ak to nemieni riešiť prechodom na právnickú osobu.

Lodný kapitán a s.r.o.

ID5157 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Lodný kapitán s preukazom odbornej spôsobilosti (B- Lodný kapitán I. triedy) si chce založiť s.r.o. a potreboval by túto činnosť zapísať medzi predmety podnikania s.r.o.- do ORSR. Táto činnosť patrí medzi slobodné povolania, takže takáto živnosť vlastne ak dobre vieme neexistuje. Je možné túto činnosť zapísať medzi predmety podnikania s.r.o.- do ORSR? Ak áno akým spôsobom?

Nákup a predaj PHL

ID434 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prepravná spoločnosť vlastní  nádrž na PHM. Pohonné hmoty  využíva do vlastných automobilov, ale taktiež ich predávala   inej dopravnej spoločnosti. Môže sa takýto nákup a predaj realizovať, aj keď nejde o  tankovaciu spoločnosť? Je potrebné mať  živnostenské  oprávnenie na predaj takéhoto tovaru? Je potrebné sa niekde prihlásiť z dôvodu, že spoločnosť robí takýto nákup a predaj?

Nákup ojazdeného vozidla z EÚ

ID2666 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o. platiteľ DPH má v predmete podnikania - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a chce sa stať obchodníkom s ojazdenými autami, bude nakupovať ojazdené automobily z členských štátov EÚ od osoby, ktorá si uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania použitého tovaru (autobazár). Spadá pod uvedený predmet podnikania aj takéto podnikanie? Nie je nutné si rozšíriť predmet podnikania o iné predmety činnosti (napr. činnosť autobazára)? Nie je potrebné oddeliť taketo podnikanie -založiť novú firmu?  Ako bude postupovať pri uplatňovaní DPH v tuzemsku pri kúpe a následne pri predaji ojazdeného vozidla, keď bude pri predaji uplatňovať osobitný režim zdaňovania podľa § 66 zákona o DPH? Môže predávať takéto vozidlá len platiiteľom DPH?

Nezisková organizácia (n.o.) a prenájom

ID3322 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o.) nasledujúce činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia (vlastní) má v majetku budovu, ktorej jednotlivé časti chce dať do prenájmu. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám...

Prípad 1., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze veľkú prednášaciu miestnosť v rámci podujatia, ktoré zorganizuje. Takže túto činnosť nevykonáva sústavne na dosiahnutie príjmov, ale sústredí sa na činnosť, za účelom ktorého vznikla (vzdelávanie) a prostredníctvom neho napĺňa svoj cieľ.

Prípad 2., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze kancelárske miestnosti firmám (napr. účtovná kancelária, vzdelávacia agentúra, realitná kancelária). Otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 ide o zdaniteľné alebo oslobodené príjmy? Druhou otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 je potrebné na dosahovanie uvedených príjmov požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia?