Otázky s vecným pojmom: Kapitálový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 19Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nákup lodného kontajnera - rozpočtová klasifikácia

ID4235 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mestská časť uhrádza z kapitálových výdavkov nákup lodného kontajnera, ktorý bude zaradený ako samostatná hnuteľná vec. Ktorú položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie použiť pri danom nákupe?

Účtovanie odstránenia skládok na pozemku obce

ID4155 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec chce odstrániť nelegálnu skládku na obecnom pozemku v celkových výdavkoch 10 000 eur. Ide o kapitálový výdavok? Ako postupovať pri účtovaní?

Účtovanie Dokument starostlivosti o dreviny

ID4102 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec dala vypracovať "Dokument starostlivosti o dreviny" v hodnote cca 4 000 €. Prosím Vás, ako zaúčtovať tento dokument? Je to kapitálový alebo bežný výdavok? Na akú rozpočtovú položku to zaúčtovať? 

Výmena kuchynských lieniek v rozpočtovej organizácii

ID4032 | | Tatiana Macháčová

V zariadení pre seniorov (rozpočtová organizácia zriadená obcou) vymeníme staré kuchynské linky za nové na viacerých izbách, v celkovej hodnote cca. 15 000,- EUR. Jednotlivé kuchynské linky však budú pod 1 700,- EUR. Ako o tom účtovať prosím? Kapitálové výdavky so súčasným účtovaním o dlhodobom odpisovanom hmotnom majetku vs. bežné výdavky s okamžitým zúčtovaním do nákladov? Použité budú vlastné zdroje.

Účtovanie

ID3900 | | Tatiana Macháčová

Rekonštrukcia telocvične ZŠ (kapit. výdaj) - energetický certifikát a porealizačné zameranie stavby je potrebné predpísať na obstaranie 042 a účtovať do ceny stavby, alebo to bude len ako bežný výdaj (špeciálne služby)?

Dotácia zo slovenského futbalového zväzu

ID3746 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto, na základe žiadosti, dostalo financie na financovanie realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v meste poslané zo Slovenského futbalového zväzu. V zmluve je uvedené, že financie sú zo ŠR. Dotácia sa týka kapitálového výdavku. Je správne, ak mesto dotáciu zaúčtovalo na účet 357 a použilo RP 322001 KZ111?

VZN na originálne kompetencie

ID3333 | | Tatiana Macháčová

Obec schvaľuje VZN na originálne kompetencie na materskú školu a zariadenie školského stravovania, ktoré sa prepočíta na náklady jedného žiaka. Celkovú sumu na zariadenie delíme skutočným počtom žiakov na rok. Ak má materská škola požiadavku na kapitálové výdavky, má to obec zapracovať do VZN, pripočítať k celkovej sume a vydeliť počtom žiakov alebo tento kapitálový výdavok pripočítať iba do rozpočtu?

Účtovanie kapitálových výdavkov v obci

ID3231 | | Ing. Jana Hvojníková

Potrebovala by som usmernenie ohľadom správnosti účtovania v obci, ktorá vracia kapitálové výdavky (realizovaný projekt) za predchádzajúce účtovné obdobie zistené pri kontrole na mieste sprostredkovateľským orgánom - na základe žiadosti o vrátenie FP.

Zároveň uvádzam, že:

  • dodávateľ na základe zistení kontroly vystavil obci dobropisovú faktúru za nevykonané práce (nezrovnalosti),
  • projekt ešte nie je zaradený v majetku obce, nakoľko nebolo ukončené kolaudačné konanie, takže všetky výdavky ešte evidujeme na účte 042.

Uvádzam účtovanie v obci:

-        DOBROPIS FAKTÚRY od dodávateľa  (kapitálové výdavky predchádzajúceho účt. obdobia):   

315 AÚ / 042 AÚ

-        INKASO POHĽADÁVKY na bankový účet obce od dodávateľa:  

221 AÚ / 315 AÚ      

-          položka rozpočtovej klasifikácie 292012 -  Z dobropisov, kód zdroja  41

 

-        PREDPIS - vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR:    384 AÚ / 379  AÚ

-        ÚHRADA - vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR:       379 AÚ / 221 AÚ       

-          položka rozpočtovej klasifikácie  637038 -  Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania, kód zdroja  41

Zvlášť potrebujem odsúhlasiť, resp. uviesť  správne  POLOŽKY ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE a správne  KÓDY ZDROJA: (poznámka:  ide o kapitálové výdavky z predchádzajúceho účt. obdobia):

-        pri PRÍJME  NA ÚČET OBCE - inkaso dobropisu od dodávateľa   (292012 a kód zdroja - 41)

-        PRI VÝDAJI OBCE  – úhrada nezrovnalosti sprostredkovateľ. orgánu (637038 a kód zdroja - 41)

Dotácia – zmena rozpočtu obce

ID3001 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec podala projekt na základe výzvy o dotáciu v prípade, že by bola úspešná je tam 5 % spoluúčasť. Obec tento kapitálový výdavok nemá v rozpočte. Stačí zmenu rozpočtu v kapitálových výdavkoch, presunom z inej položky, ktorá sa v tomto roku nebude realizovať? Alebo treba použiť rezervný fond, nakoľko táto položka nebola rozpočtovaná?

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta

ID2914 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta, splatenie základného imania mestom sa rozpočtuje ako kapitálový výdavok s akou rozpočtovou skladbou?