Otázky s vecným pojmom: Kapitálový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 22Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Spoločná úradovňa bez právnej subjektivity - kapitálový transfer

ID4967 | | Tatiana Macháčová

Obec je správcom združenia (spoločná úradovňa bez právnej subjektivity). Získala dotáciu na projekt Manažment údajov SOU (softvér, ktorý bude slúžiť všetkým členom združenia – kapitálový výdavok). Kapitálový výdavok bol uhradený predfinancovaním (dotáciou – cudzie zdroje) a z príspevku obcí (vlastné zdroje). Ako správne zaúčtovať kapitálový výdavok u správcu a jednotlivé podiely na majetku (softvér) u účastníkov združenia.

Účtovanie regionálneho príspevku v s. r. o.

ID4869 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť s r. o., ktorá je  platiteľ DPH obdržala v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie podporeného projektu: regionálny príspevok v maximálnej výške 67 514,32 €. Tento príspevok sa poskytuje zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly spomínaného ministerstva. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je realizácia podporeného projektu: Zvýšenie konkurenčnej schopnosti firmy XY... o kúpu lešenia a prepravného vozidla. Prijímateľ sa zaväzuje financovať podporený projekt z vlastných zdrojov - najmenej 25 % z celkových oprávnených kapitálových výdavkov. Rozpočet podporeného projektu na rok 2023 je: kapitálový výdavok - celkový oprávnený výdavok 90 019,10 € a z toho max. výška regionálneho príspevku: 67 514,32 €. Otázka: Keďže ide o nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý SRO bude nakupovať až v roku 2024, ako zaúčtujem spomínaný regionálny príspevok v roku 2023, a potom následne v ostatných rokoch? 1. priznanie dotácie na základe zmluvy: 346/384 2. prijatie dotácie na účet: 221/346 3. zúčtovanie dotácie do výnosov vo výške odpisov až v nesledujúcich rokoch: 384/648 1. Je takéto účtovanie správne? 2. dopad na daň z príjmov z titulu dotácie bude: 0?

Ekonomická klasifikácia

ID4765 | | Tatiana Macháčová

Potrebovala by som poradiť v nasledovnej veci: základná škola s materskou školou má faktúru od dodávateľa na stavebné práce - rekonštrukcia chodby v MŠ v sume 2148,52 Eur. Dali sme na obec žiadosť o preplatenie sumy obcou. Oni súhlasia, dajú nám to ako kapitálový výdavok. Robím úpravu rozpočtu a neviem akú správnu ekonomickú klasifikáciu použiť, keďže nám to (vrátane ekonómky obce) celkom nesedí na rekonštrukciu a na modernizáciu už vôbec( keďže reálne sa vymenila len stará dlažba za novú), ale zatiaľ sme dali 717002. A v súvislosti s tým ešte jedna otázka: dať to do majetku ako technické zhodnotenie pavilónových budov ZŠ ?

Nákup lodného kontajnera - rozpočtová klasifikácia

ID4235 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mestská časť uhrádza z kapitálových výdavkov nákup lodného kontajnera, ktorý bude zaradený ako samostatná hnuteľná vec. Ktorú položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie použiť pri danom nákupe?

Účtovanie odstránenia skládok na pozemku obce

ID4155 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec chce odstrániť nelegálnu skládku na obecnom pozemku v celkových výdavkoch 10 000 eur. Ide o kapitálový výdavok? Ako postupovať pri účtovaní?

Účtovanie Dokument starostlivosti o dreviny

ID4102 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec dala vypracovať "Dokument starostlivosti o dreviny" v hodnote cca 4 000 €. Prosím Vás, ako zaúčtovať tento dokument? Je to kapitálový alebo bežný výdavok? Na akú rozpočtovú položku to zaúčtovať? 

Výmena kuchynských lieniek v rozpočtovej organizácii

ID4032 | | Tatiana Macháčová

V zariadení pre seniorov (rozpočtová organizácia zriadená obcou) vymeníme staré kuchynské linky za nové na viacerých izbách, v celkovej hodnote cca. 15 000,- EUR. Jednotlivé kuchynské linky však budú pod 1 700,- EUR. Ako o tom účtovať prosím? Kapitálové výdavky so súčasným účtovaním o dlhodobom odpisovanom hmotnom majetku vs. bežné výdavky s okamžitým zúčtovaním do nákladov? Použité budú vlastné zdroje.

Účtovanie

ID3900 | | Tatiana Macháčová

Rekonštrukcia telocvične ZŠ (kapit. výdaj) - energetický certifikát a porealizačné zameranie stavby je potrebné predpísať na obstaranie 042 a účtovať do ceny stavby, alebo to bude len ako bežný výdaj (špeciálne služby)?

Dotácia zo slovenského futbalového zväzu

ID3746 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto, na základe žiadosti, dostalo financie na financovanie realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v meste poslané zo Slovenského futbalového zväzu. V zmluve je uvedené, že financie sú zo ŠR. Dotácia sa týka kapitálového výdavku. Je správne, ak mesto dotáciu zaúčtovalo na účet 357 a použilo RP 322001 KZ111?

VZN na originálne kompetencie

ID3333 | | Tatiana Macháčová

Obec schvaľuje VZN na originálne kompetencie na materskú školu a zariadenie školského stravovania, ktoré sa prepočíta na náklady jedného žiaka. Celkovú sumu na zariadenie delíme skutočným počtom žiakov na rok. Ak má materská škola požiadavku na kapitálové výdavky, má to obec zapracovať do VZN, pripočítať k celkovej sume a vydeliť počtom žiakov alebo tento kapitálový výdavok pripočítať iba do rozpočtu?