Otázky s vecným pojmom: Kapitálový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dotácia zo slovenského futbalového zväzu

ID3746 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto, na základe žiadosti, dostalo financie na financovanie realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v meste poslané zo Slovenského futbalového zväzu. V zmluve je uvedené, že financie sú zo ŠR. Dotácia sa týka kapitálového výdavku. Je správne, ak mesto dotáciu zaúčtovalo na účet 357 a použilo RP 322001 KZ111?

VZN na originálne kompetencie

ID3333 | | Tatiana Macháčová

Obec schvaľuje VZN na originálne kompetencie na materskú školu a zariadenie školského stravovania, ktoré sa prepočíta na náklady jedného žiaka. Celkovú sumu na zariadenie delíme skutočným počtom žiakov na rok. Ak má materská škola požiadavku na kapitálové výdavky, má to obec zapracovať do VZN, pripočítať k celkovej sume a vydeliť počtom žiakov alebo tento kapitálový výdavok pripočítať iba do rozpočtu?

Účtovanie kapitálových výdavkov v obci

ID3231 | | Ing. Jana Hvojníková

Potrebovala by som usmernenie ohľadom správnosti účtovania v obci, ktorá vracia kapitálové výdavky (realizovaný projekt) za predchádzajúce účtovné obdobie zistené pri kontrole na mieste sprostredkovateľským orgánom - na základe žiadosti o vrátenie FP.

Zároveň uvádzam, že:

  • dodávateľ na základe zistení kontroly vystavil obci dobropisovú faktúru za nevykonané práce (nezrovnalosti),
  • projekt ešte nie je zaradený v majetku obce, nakoľko nebolo ukončené kolaudačné konanie, takže všetky výdavky ešte evidujeme na účte 042.

Uvádzam účtovanie v obci:

-        DOBROPIS FAKTÚRY od dodávateľa  (kapitálové výdavky predchádzajúceho účt. obdobia):   

315 AÚ / 042 AÚ

-        INKASO POHĽADÁVKY na bankový účet obce od dodávateľa:  

221 AÚ / 315 AÚ      

-          položka rozpočtovej klasifikácie 292012 -  Z dobropisov, kód zdroja  41

 

-        PREDPIS - vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR:    384 AÚ / 379  AÚ

-        ÚHRADA - vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR:       379 AÚ / 221 AÚ       

-          položka rozpočtovej klasifikácie  637038 -  Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania, kód zdroja  41

Zvlášť potrebujem odsúhlasiť, resp. uviesť  správne  POLOŽKY ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE a správne  KÓDY ZDROJA: (poznámka:  ide o kapitálové výdavky z predchádzajúceho účt. obdobia):

-        pri PRÍJME  NA ÚČET OBCE - inkaso dobropisu od dodávateľa   (292012 a kód zdroja - 41)

-        PRI VÝDAJI OBCE  – úhrada nezrovnalosti sprostredkovateľ. orgánu (637038 a kód zdroja - 41)

Dotácia – zmena rozpočtu obce

ID3001 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec podala projekt na základe výzvy o dotáciu v prípade, že by bola úspešná je tam 5 % spoluúčasť. Obec tento kapitálový výdavok nemá v rozpočte. Stačí zmenu rozpočtu v kapitálových výdavkoch, presunom z inej položky, ktorá sa v tomto roku nebude realizovať? Alebo treba použiť rezervný fond, nakoľko táto položka nebola rozpočtovaná?

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta

ID2914 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta, splatenie základného imania mestom sa rozpočtuje ako kapitálový výdavok s akou rozpočtovou skladbou?

Použitie dotácie na stavebné úpravy v obci

ID2420 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o radu vo veci dotácie na základe uznesenia vlády SR, ktorá bola našej obci poskytnutá v mesiaci november 2014 vo výške 7 000,00 €, účelovo určená na kapitálové výdavky "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu". Uvedené prostriedky sú plánované na zateplenie a fasádu budovy kultúrneho domu a k tomu prislúchajúce stavebné úpravy (sokel a pod.). Bude takýto výdavok uznaný ako kapitálový? Na základe vykonaného prieskumu trhu budú celkové výdavky na tieto práce predstavovať sumu cca 6 600,00 €. Môže obec použiť zostávajúcu sumu 400,00 € na výstavbu prístupového chodníka k tejto budove, keďže doteraz tam žiaden nebol, alebo tento výdavok nepatrí do
rekonštrukcie?

Správne zaradenie výdavkov

ID2288 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme obec, účtujeme podľa Postupov účtovania pre ROPO, obce.

V prílohe Vám posielam na posúdenie faktúru od firmy AVIP. Ako má byť správne zaradená z hľadiska rozpočtových položiek- bežné výdavky alebo kapitálové výdavky?

Čo má prioritu – správne zaradenie z hľadiska rozpočtových položiek a účtovníctva alebo, ak máme kapitálové príjmy v rozpočte, tak aj výdavky musia byť kapitálové, aj keď nespĺňajú kritériá na kapitálové výdavky a následne zaradenie na majetkové účty?

Oprava kotla

ID1999 | | Ing. Jozef Pohlod

Chceme opraviť plynový kotol a v rámci toho robíme aj doplnenie ventilov v rozvodoch nebude žiadna nová automatizácia ani vylepšenie a ekonómka tvrdí, že je to kapitálový výdavok. Bude doplnený snímač CO2 a plynu, výmena 2 starých expanzných nádrží za nové.

Zaradenie stavby do majetku obce

ID1540 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec realizovala stavbu „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu“, ktorá bola financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – EAFRD (kód zdroja 11K1 a 11K2). Podľa projektovej dokumentácie súčasťou stavby, okrem iného, je aj viacúčelová spoločenská miestnosť s kuchyňou a s príslušným zariadením, ktorá pozostáva z miestností - vlastná kuchyňa – príprava a výdaj jedál, umývanie čierneho a bieleho riadu a suchý sklad. Viacúčelová spoločenská miestnosť s kuchyňou má slúžiť občanom obce pri rôznych spoločenských udalostiach, životných jubileách, oslavách, pre spoločenské akcie organizované obcou pre občanov, atď. Bude poskytnutá možnosť občanom prenajatia si týchto priestorov vo výške režijných nákladov. V uvedených priestoroch nebude obec vykonávať podnikateľskú činnosť. Dodávateľ stavby (rekonštrukcie) fakturoval obci okrem stavebných prác uskutočnených na budove, aj veľkokuchynské zariadenie v sume cca 60 000 €, ktorá pozostáva z týchto položiek - sporák, kotol, konvektomat, fritéza, univerzálny robot, umývací stôl, pracovný stôl, stôl výdajný ohrievaný, mlynček na mäso, mäsodoska, nerezové regály, umývačka bieleho riadu, škrabka zemiakov, nástenné hygienické umývadlo, mobilný drez na zeleninu, priestorový digestor, dovoz, montáž a zaškolenie na veľkokuchynské zariadenia. Niektoré položky za jednotkovú cenu prevýšili sumu 1 700 € (napr. sporák, kotol, konvektomat, fritéza, univerzálny robot, umývačka bieleho riadu) a niektoré položky za jednotkovú cenu boli nižšie ako 1 700 € (napr. umývací stôl, pracovný stôl, stôl výdajný ohrievaný, mlynček na mäso, nerezové regály, škrabka zemiakov, nástenné hygienické umývadlo, mobilný drez na zeleninu, priestorový digestor). Celková fakturovaná suma (t. j. stavebné práce uskutočnené na budove + veľkokuchynské zariadenie) bola uhradená z kapitálových výdavkov.

  • Ako zaradiť predmetnú stavbu „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu“ do majetku obce, teda jej stavebnú časť a hlavne veľkokuchynské zariadenie, keďže veľkokuchynské zariadenie nebude slúžiť na podnikateľskú činnosť obce?
  • Je uvedené veľkokuchynské zariadenie súčasťou stavby (rekonštrukcie), odpisuje sa spolu s uvedenou stavbou a na inventárnej karte sa uvedie spolu so stavbou?
  • Alebo uvedené veľkokuchynské zariadenie je súborom hnuteľných vecí, odpisuje sa oddelene od stavby, ale ako súbor hnuteľných vecí, t. j. v jednej odpisovej skupine a uvedie sa len na jednu inventárnu kartu ako súbor hnuteľných vecí ?
  • Alebo jednotlivé komponenty veľkokuchynského zariadenia, ktorých jednotková cena je vyššia ako 1 700 € sú samostatnými hnuteľnými vecami, odpisujú sa oddelene od stavby samostatne a každý komponent bude uvedený na samostatnej inventárnej karte?

 

Kapitálové výdavky - pochybnosti

ID1285 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec v rámci programu „Leader“ dostane dotáciu na revitalizáciu parku. V kapitálových výdavkoch sú  zaradené nasledovné položky:

Majetok Počet kusov Cena za kus v eurách Cena celkovo v eurách
Parkové lavičky 3 240 720
Smetný kôš 1 80 80
Pieskovisko 1 180 180
Dvojhojdačka 1 600 600
Spolu 1 580

Mám pochybnosti o účtovaní týchto položiek ako o kapitálových výdavkoch. V smernici je stanovené, že majetok v hodnote od 500 eur do 1699  eur sa účtuje ako drobný dlhodobý majetok. Podľa toho by sa ako kapitálový výdavok účtovala len dvojhojdačka v hodnote 600 eur. Alebo existuje  možnosť, že tieto položky sa budú brať ako celok, sústava vecí  – obecný mobiliár, a všetko dokopy ako kapitálový výdavok  v hodnote 1580 eur?