Otázky v kategórii: Správne právo

počet otázok v kategórii: 65Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Súčinnosť tretích osôb

ID1467 | | JUDr. Zuzana Majcherová

Môže exekútor požiadať o súčinnosť tretie osoby (obce) podľa ust. § 34 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok) v z. n. p.  (ďalej len „Exekučný poriadok“) elektronickou poštou?  V žiadosti sú uvedené osobné údaje o občanoch, ktoré sú chránené podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p.  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Podľa § 35 Exekučného poriadku  exekútor môže požiadať o súčinnosť tretie osoby len po preukázaní svojho poverenia na vykonávanie exekúcie (môže byť kópia, na ktorej je vyznačená zhoda s originálom) - to nemôže byť elektronicky. Neporuší obec zákon o ochrane osobných údajov, keď poskytne súčinnosť elektronickou poštou?

 

Ordinačne hodiny lekára

ID1415 | | JUDr. Zdenko Doktor

Existuje určité ohraničenie, resp. počet hodín, aký čas môže lekár v kuse ordinovať? Som zamestnanec súkromného centra a bežne pracujem, resp. ordinujem od 7.40 h do 15.20 h s 20 minútovou prestávkou na obed. Pôvodný plán bol od 7.40 h do 17.00 h. Keď ordinujem, vyšetrujem, nejde o informovanie o výsledkoch. Existuje právna úprava ordinačných hodín? Začať pracovať s výsledkami vyšetrení, hodnotením nálezov, zdvíhaním telefónov po 15.20 h je neúnosné.

Právne postavenie pozemkových spoločenstiev

ID1379 | | JUDr. Helena Spišiaková

V našej obci existuje Urbárske a pasienkové spoločenstvo bez právnej  subjektivity. Spoločné nehnuteľnosti sú vlastnené vyše 200 spoluvlastníkmi. Za spoločenstvo navonok vystupuje predseda. Spoločenstvo prenajíma pozemky aj podnikateľom v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Predseda vystupuje ako zástupca spoluvlastníkov aj v stavebnom konaní. (podnikateľ chce postaviť výrobnú halu na prenajatých pozemkoch od  spoločenstva)  Aké doklady, oprávňujúce zastupovať vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  pri stavebnom konaní, by mi mal „predseda“ Urbárskeho a pasienkového  spoločenstva bez právnej subjektivity predložiť? Nemal by mať ku každému takémuto úkonu splnomocnenie od všetkých spoluvlastníkov  spoločnej nehnuteľnosti?

Ochrana verejného záujmu

ID1334 | | JUDr. Artúr Soldán

Kedy sa neprevzaté uznesenie zastupiteľstva považuje za doručené? Môže zastupiteľstvo považovať doručenie uznesenia na základe  § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len „správny poriadok“), alebo aký iný spôsob považuje doručenie uznesenia zastupiteľstva za doručené, vzhľadom na postup ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „zákon č. 357/2004 Z. z.“)

Pálenie pneumatík

ID1253 | | JUDr. Helena Spišiaková

V našej obci niektorí občania obce na svojich dvoroch rozoberajú staré autá. Plechy odovzdávajú do šrotu a staré pneumatiky si ukladajú na kopu a keď ich je veľa, tak ich po nociach a niekedy aj za bieleho dňa pália. Môžem ich ako starosta obce za to nejako postihovať. Ak áno, podľa akého zákona?

Zverejňovanie pracovných zmlúv

ID717 | | JUDr. Artúr Soldán

Je obec povinná zverejňovať aj pracovné zmluvy uzatvorené od začiatku roku 2011?

Všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat

ID221 | | JUDr. Helena Spišiaková

Poslanci obecného zastupiteľstva uložili obecnému úradu spracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) upravujúci chov zvierat na území obce. Nie sme si istí, či takéto niečo súčasná legislatíva umožňuje a počuli sme o tom, že vo viacerých prípadoch prokurátori takéto VZN napadli protestom a že bolo zrušené. Kde je možné o takýchto prípadoch nájsť viac informácií a je vôbec možné takéto VZN vydať?

Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ID1086 | | JUDr. Zdenko Doktor

Lekári si vytvorili neziskovú organizáciu, ktorá požiadala o  licenciu na prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP") pre dospelých, deti aj dorast. Kto je zodpovedný za škodu, poškodenie pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – službukonajúci lekár alebo nezisková organizácia ako prevádzkovateľ LSPP, t. j. držiteľ licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v LSPP?

Uchovávanie zdravotnej dokumentácie

ID1085 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako dlho je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uchovávať zdravotnú dokumentáciu? Platí rovnaká lehota na uchovávanie aj napr. pri RTG snímkach?

Zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

ID1083 | | JUDr. Zdenko Doktor

Kto zodpovedá za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – fyzickej osoby, resp. po zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti právnickej osoby bez právneho nástupcu?