Otázky s vecným pojmom: Zdravotná sestra

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pracovná pohotovosť § 96 ZP ods.4

ID2608 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska sa započítava do limitu 100 hodín v kalendárnom roku (ods. 7 § 96 Zákonníka práce). Je možné dohodnúť so zdravotnou sestrou pracovnú pohotovosť nad rámec 100 hodín mimo pracoviska v pracovnej zmluve?

Výkon práce zdravotnej sestry mimo zamestnania

ID2564 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Má pracovník (zdravotná sestra) povinnosť oznámiť zamestnávateľovi inú zdravotnú činnosť (ADOS), kde  vykonáva  prácu zdravotnej sestry  cez  víkendy? Napríklad, pracuje na plný úväzok  u zamestnávateľa a  cez  víkendy v ADOSE. Ako má  postupovať zamestnávateľ, aby  nebol  porušený  zákon?

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

ID1995 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ak som ukončila úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v odbore všeobecná sestra pred rokom 2004, mám uznanú odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra? V zbierke zákonov č. 296/210 sa o tom píše v prechodných a záverečných ustanoveniach. Čo to vlastne znamenajú tie prechodné a záverečné ustanovenia? Je niekde uzákonené, že si musím doplniť vysokoškolské vzdelanie, aby som mohla prácu sestry aj naďalej vykonávať? Ak áno, tak do kedy a ak to nesplním, čo potom? Prácu sestry som začala vykonávať až v roku 2006 po preškolení a preskúšaní. Hovorilo sa, že tuším do roku 2012 si MUSIA všetky sestry doplniť VŠ vzdelanie, ale nikde to tam nevidím. Zo zákona nemusím, ale môj zamestnávateľ môže mať požiadavku, že to vyžaduje? Táto požiadavka teda vyšla od zamestnávateľov, alebo to tam niekedy bolo uzákonené?

Internet na pracovisku

ID1987 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Pracujem v zdravotníckom zariadení - doteraz bol pristup na internet. Často sa stáva, že si musim niektoré veci pozrieť na internete. Je to praktické , nemusím mať na ambulancii odbornú knihovňu , v prípade potreby si informáciu nájdem na ambulancii. Zamestnávateľ zablokoval internet a dal k dispozícii cca 15 stránok.  Može zamestnávateľ v dnešnej dobe takto obmedzovať pristup k informáciam? Neviem si predstaviť ambulovať bez pristupu na internet, pre mna to znamená nosiť si svoj počítač do práce a tam ho používať. Kedže mi zamestnávateľ zakázal, respektíve znemožnil pristup na internet a tým aj k pristupu k informáciam, ktoré potrebujem, može mať výhrady voči tomu , že budem používať vlastný počítač na vyhladávanie týchto informácii?

Zdravotná sestra a podanie infúznej liečby

ID1756 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže zdravotná sestra v ambulancii podať infúznu liečbu aj bez prítomnosti lekára? Za akých podmienok?

Predpisovanie liekov sestrou

ID1533 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

V súčasnom období sa v lekárskej oblasti sa často možno stretnúť so situáciou, kedy zdravotné sestry vydávajú chronickým pacientom, ktorým sa pravidelne niekoľko rokov predpisujú tie isté lieky, lekárske predpisy samostatne bez vyšetrenia pacienta lekárom, niekedy dokonca bez fyzickej prítomnosti lekára. Na základe skúseností pacientov možno vyvodiť, že najčastejšie k tejto situácii dochádza v súvislosti so všeobecnými lekármi.

Minimálne mzdové nároky zdravotnej sestry

ID1204 | | JUDr. Marek Švec

Týka sa zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. aj neštátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, t. j. som povinný dodržať nové mzdové predpisy a nároky pre zdravotnú sestru, ktorá je u lekára v trvalom pracovnom pomere?

Prax zdravotnej sestry a minimálne mzdové nároky

ID1203 | | JUDr. Marek Švec

Čo sa započítava do počtu rokov praxe sestry?

  • Všetky roky ošetrovateľskej praxe v rôznych odbornostiach, alebo len roky ošetrovateľskej praxe v terajšej odbornosti - zdravotná sestra pracovala  na pediatrii, gynekológii - pôrodnica, teraz v  ORL odbore + má certifikát z audiometrie?
  • započítava sa do praxe aj materská a rodičovská dovolenka?
  • započítava sa do praxe dlhšia práceneschopnosť,  napr. 297 dní v roku?