Otázky v kategórii: Správne právo

počet otázok v kategórii: 65Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí o prerušení konania

ID161 | | JUDr. Helena Spišiaková

Na Krajský stavebný úrad bol doručený podnet účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia obce ako stavebného úradu podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len „správny poriadok"). Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie obce a v spisovom materiáli uviedol, že na každé rozhodnutie o prerušení konania je potrebné vyznačiť právoplatnosť, a ako deň právoplatnosti sa má uviesť dátum až vtedy, kedy si účastník konania prevzal oznámenie o prerušení konania. V § 52 ods. 1 správneho poriadku je uvedené, že rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je právoplatné dňom, ktorý je uvedený rozhodnutí (na takéto rozhodnutia sa nevyznačuje právoplatnosť v spise a nie už iný dátum, kedy si účastník prevzal oznámenie). Má sa vyznačiť právoplatnosť na rozhodnutie o prerušení a s akým dátumom, alebo nie?

Práva poistenca zdravotnej poisťovne

ID1581 | | Ing Andrea Gáliková

Občan SR pracujúci v Rakúsku na živnosť si zvolil sprostredkovateľskú zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Na základe skúseností a zistenia, že mu táto nezabezpečuje dostatočnú zdravotnú starostlivosť sa na základe slobodnej voľby rozhodol zmeniť sprostredkovateľskú zdravotnú poisťovňu  na Slovensku.

Pracovníčka zdravotnej poisťovne odmietla vydať poistencovi formulár E 106, ktorý konkrétnemu poistencovi vydala rakúska zdravotná poisťovňa, čiže formulár viazaný na konkrétnu osobu, s  tým, že čo raz poisťovňa zaeviduje, potom to už nie je možné zmeniť. Je možné, aby bol občan takto zbavený možnosti slobodnej voľby?

V ďalšom postupe pracovníčka poisťovne odporučila poistencovi, aby si vyžiadal nový formulár E 106 vo svojej zdravotnej poisťovni v Rakúsku. Príslušná rakúska zdravotná poisťovňa na to odpovedala, že nie je dôvod vydávať nový formulár E 106, nakoľko poistenec nemá voči poisťovni dlhy a riadne si plní odvody. Preto pracovníčka poisťovne reagovala radou, že zmeniť stav je možné len zrušením živnosti v Rakúsku, čím sa zruší E 106 a potom znovu živnosť založiť, čím získa nový formulár E 106! Má to relevantný základ?

Na opätovnú žiadosť poistenca o vrátenie formulára E 106 z dôvodu zmeny sprostredkujúcej zdravotnej poisťovne, pracovníčka poisťovne odobrala poistencovi kartičku poistenca na Slovensku a vystavila formulár E 108,čo je v podstate strata nároku na zdravotné poistenie a odoslala ho do Rakúska - zatiaľ sa nenašiel - ale na určité obdobie obmedzila poistencovi prístup k zdravotnej starostlivosti, čím ho bezprostredne obmedzila na území SR, avšak je podozrenie, že prekročila svoju právomoc ohľadom právnej váhy formulára E 108 i E 106.

Pretože nebolo možné dôjsť k zmysluplnému záveru, musel poistenec prijať radu pracovníčky poisťovne a napísať žiadosť o zrušenie pôvodnej žiadosti, pretože „bol uvedený do omylu“.

Akých zákonov, právnych noriem, resp. nariadení EÚ sa držať, pretože k formuláru E 106 aj 108 bolo možné nájsť určité smernice, avšak nie je možné vyvodiť relevantný postup a záver. Môže si poisťovňa privlastniť formulár E 106,viazaný na konkrétnu osobu?

Cit ...„Formulár E 106 slúži na zaistenie nároku na plnú zdravotnú starostlivosť v SR pre ososby, ktoré pracujú v inom členskom štáte EÚ, ale pritom naďalej bývajú v SR. Pracovník oň žiada zahraničnú inštitúciu, v ktorej je poistený. Vydaný formulár E 106 potom predkladá slovenskej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol naposledy poistený. Na základe formulára E 106 má nárok na plnú lekársku starostlivosť v oboch štátoch“.....

Zatiaľ sa nepodarilo sa zistiť, či teda poistenec, ktorý raz odovzdá E 106 do zdravotnej poisťovne, v ktorej bol naposledy poistený stratil právo výberu a slobodnej voľby. Je však známy fakt, že práve táto zdravotná poisťovňa pod rúškom šetrenia nedokáže zabezpečiť právo slobodnej voľby.

Deň doručenia zásielky

ID193 | | Mgr. Lukáš Lapšanský

Rozhodnutie bolo účastníkovi konania doručované poštou. Keďže doručenie bolo aj na druhýkrát neúspešné, doručovateľ uložil písomnosť na pošte, o čom adresáta upovedomil. Deň uloženia zásielky bol napríklad 2. 6. 2008. Keďže podľa Poštového poriadku má pošta odbernú lehotu 18 kalendárnych dní, adresát si písomnosť vyzdvihol na pošte dňa 10. 6. 2008. Ktorý deň sa považuje za deň doručenia rozhodnutia (tretí deň od uloženia zásielky, t. j. deň 5. 6. 2008, alebo deň, keď si adresát písomnosť na pošte vyzdvihol – 10. 6. 2008)?

Doručovanie rozhodnutia

ID207 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2007 správca dane vyrubil daňovníkovi daň z nehnuteľností na rok 2007, ktorú daňovník uhradil po lehote splatnosti. V dôsledku oneskorenej úhrady dane správca dane v roku 2009 vyrubil sankčný úrok rozhodnutím, ktorý zaslal daňovníkovi doručenkou, ale nie do vlastných rúk. Je možné toto rozhodnutie považovať za doručené?

Zodpovednosť za stratu zdravotnej dokumentácie

ID1077 | | JUDr. Zdenko Doktor

Kto je zodpovedný za stratu alebo zničenie zdravotnej dokumentácie, resp. jej časti?

Úhrada za zdravotnú dokumentáciu po ukončení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ID1079 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti po ukončení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti žiadať od pacienta úhradu za zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis?

Daň z nehnuteľnosti

ID1634 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Majú daňovníci platiť daň z nehnuteľnosti aj za parcely registra E?

Predaj výživových doplnkov

ID1619 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Som konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzkujem internú ambulanciu, v rámci toho mám živnostenský list v rozsahu základnej živnosti. Môžem predávať výživové doplnky dodávané panamskou spoločnosťou, ktoré majú certifikát v EÚ - konkrétne v Českej republike?

Ochrana osobných údajov pri digitalizácii evidencie

ID3259 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Sme príspevková organizácia mesta a v hlavnej činnosti máme aj vedenie evidencie a správu pohrebiska. V tomto roku sme sa rozhodli digitalizovať hrobové miesta. Do toho však vstúpila do platnosti  novela Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR a nevieme či malo vôbec zmysel to robiť. Momentálne sú všetky internetové stránky s digitálnymi pohrebiskami dočasne nedostupné. Ako je to s ochranou osobných údajov v tomto smere?

Sídlo spoločnosti

ID3548 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba (s. r. o.) má sídlo v mestečku v trenčianskom regióne. Poskytuje ubytovacie služby v byte v popradskom regióne. Je treba nahlásiť niekde prevádzku a ak áno, kde? Je to treba uvádzať aj v daňových priznaniach?