Otázky v kategórii: Správne právo

počet otázok v kategórii: 65Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí o prerušení konania

ID161 | | JUDr. Helena Spišiaková

Na Krajský stavebný úrad bol doručený podnet účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia obce ako stavebného úradu podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len „správny poriadok"). Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie obce a v spisovom materiáli uviedol, že na každé rozhodnutie o prerušení konania je potrebné vyznačiť právoplatnosť, a ako deň právoplatnosti sa má uviesť dátum až vtedy, kedy si účastník konania prevzal oznámenie o prerušení konania. V § 52 ods. 1 správneho poriadku je uvedené, že rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je právoplatné dňom, ktorý je uvedený rozhodnutí (na takéto rozhodnutia sa nevyznačuje právoplatnosť v spise a nie už iný dátum, kedy si účastník prevzal oznámenie). Má sa vyznačiť právoplatnosť na rozhodnutie o prerušení a s akým dátumom, alebo nie?

Deň doručenia rozhodnutia

ID160 | | Mgr. Lukáš Lapšanský

Rozhodnutie bolo účastníkovi konania doručované poštou, avšak aj na druhý krát nebolo úspešné. Doručovateľ v súlade so správnym poriadkom. uložil písomnosť na pošte, o čom adresáta riadne upovedomil. Deň uloženia zásielky bol napr. 2. 12. 2008. Keďže podľa Poštového poriadku má pošta odbernú lehotu 18 kalendárnych dní, adresát si písomnosť vyzdvihol na pošte dňa 10. 12. 2008. Ktorý deň sa považuje za deň doručenia rozhodnutia (tretí deň od uloženia zásielky, t. j. deň 5. 12. 2008, alebo deň, keď si adresát písomnosť na pošte vyzdvihol, t. j. 10. 12 . 2008)?

Počítanie lehoty

ID61 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslanci obecného zastupiteľstva môžu opätovne schváliť uznesenie, ktoré starosta obce nepodpísal, a to do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Práve výklad termínu „ do dvoch mesiacov" sa môže rôzne vysvetliť. Myslel tým zákonodarca od dňa schválenia, t. j. napr. uznesenie bolo schválené 10. 2., čiže do 10. 4. sa môže znova schváliť, alebo od mesiaca, v ktorom bolo uznesenie prijaté, napr. ak bolo prijaté vo februári, znova by sa mohlo prijať do konca apríla? Podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení by sa zasadnutie obecného zastupiteľstva malo konať najmenej raz za dva mesiace. Tie dva mesiace sa rátajú od dňa konania zasadnutia alebo od mesiaca, v ktorom sa zasadnutie konalo?

Kompetencie obce u vlastníkov neudržiavaných záhrad

ID59 | | Mgr. Lukáš Lapšanský

Obec  má starosti s vlastníkmi rodinných domov zakúpených za účelom občasnej rekreácie, a samozrejme tiež záhrad, o ktoré sa po určitom čase nikto nestará. Tie zarastajú burinou, ktorá siaha aj do výšky dospelého človeka. V bezprostrednej blízkosti takejto zaburinenej záhrady sa nachádza záhrada, o ktorú sa jej majitelia starajú, pestujú zeleninu a podobne. Mal by  obecný úrad  vlastníka  záhrady  zarastenej trávou  vyzvať, aby si záhradu pokosil? Podľa akých právnych predpisov má obec postupovať, aké náležitosti by mala mať písomná výzva, a aké sankcie hrozia majiteľovi pozemku za nesplnenie si uloženej povinnosti?

Prešetrenie prijatého uznesenia prokuratúrou

ID57 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Podľa niektorých poslancov obecného zastupiteľstva je starosta obce povinný v prípade, ak v stanovenej lehote nepodpíše prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva z dôvodu, že sa domnieva, že je buď protizákonné, alebo pre obec nevýhodné, dať podnet na prokuratúru na prešetrenie prijatého uznesenia. Starosta obce, ako aj iní poslanci obecného zastupiteľstva sa domnievajú, že podnet na prokuratúru by sa mal dať až v prípade, ak obecné zastupiteľstvo opätovne príjme pozastavené uznesenie obecného zastupiteľstva. Kto má v tomto prípade pravdu?