Otázky v kategórii: Správne právo

počet otázok v kategórii: 65Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

ID1755 | | JUDr. Zdenko Doktor

Kto môže revidovať rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, s ktorým nesúhlasíme (výklad „bodovníka“)?

Prerokovanie platu starostu a zápisnica/uznesenie zo zasadnutia

ID1736 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona prerokovalo plat starostu obce. Pre prerokovanie tohto bodu bol poslancom predložený materiál týkajúci sa zvýšenia platu v zákonnom minime (mzda v národnom hospodárstve x násobok).

Na rokovaní zastupiteľstva pri hlasovaní však bol návrh uznesenia v znení „...kto je za to, aby sa starostovi upravil plat o 40 %...“ Poslanci takýto návrh schválili,  čiže žiadna konkrétna suma v presnej výške v eurách, žiadny termín, odkedy je tento plat priznaný, Je takéto uznesenie platné a vykonateľné? Však poslanci ani nevedeli čo schválili.  Zákon 253/1994  Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 253/1994 Z. z.“) ustanovuje podmienku: „...Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa ods. 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách...". Z uvedeného vyplýva, že tento stav má kopírovať aj samotné rokovanie, keďže v zápisnici a v uznesení  sa môže uvádzať len to, čo odznelo na rokovaní zastupiteľstva.  Čo v prípade, že zápisnica a uznesenie zo zasadnutia neobsahuje presnú výšku v eurách, resp. zápisnica a prijaté uznesenie obsahuje údaje, ktoré na rokovaní neodzneli?

Počet pacientok

ID1652 | | JUDr. Zdenko Doktor

Zaujímalo by ma, aký je počet kapitovaných pacientiek u gynekológa, aby bol naplnený plný pracovný uväzok?

Overovanie dokumentov vydaných na Slovensku

ID1635 | | JUDr. Peter Strapáč

Môžu notári v Českej Republike overovať dokumenty vydané na Slovensku?

Daň z nehnuteľnosti

ID1634 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Majú daňovníci platiť daň z nehnuteľnosti aj za parcely registra E?

Predaj výživových doplnkov

ID1619 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Som konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzkujem internú ambulanciu, v rámci toho mám živnostenský list v rozsahu základnej živnosti. Môžem predávať výživové doplnky dodávané panamskou spoločnosťou, ktoré majú certifikát v EÚ - konkrétne v Českej republike?

Poplatok za úhradu zdravotnej starostlivosti

ID1582 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako je to s kapitačnými ambulanciami v súkromných centrách, a súčasne s ročnými poplatkami za možnosť navštevovať centrum po roku, keď už poplatky neplatí zamestnávateľ.  Pacient ako súkromná osoba sa stáva  vazalom centra na určitú dobu, pokiaľ je evidovaný  u nich a chodiť tam nemôžem, lebo nemá zaplatený poplatok a chvíľu trvá, kým ho vyšetrí iný lekár, u ktorého sa opäť musí kapitovať. Vzniká niekoľkomesačné obdobie vákua, kedy pacient nemôže byt ošetrený. Sú tieto situácie ošetrené zákonom, resp. nariadením?

Práva poistenca zdravotnej poisťovne

ID1581 | | Ing Andrea Gáliková

Občan SR pracujúci v Rakúsku na živnosť si zvolil sprostredkovateľskú zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Na základe skúseností a zistenia, že mu táto nezabezpečuje dostatočnú zdravotnú starostlivosť sa na základe slobodnej voľby rozhodol zmeniť sprostredkovateľskú zdravotnú poisťovňu  na Slovensku.

Pracovníčka zdravotnej poisťovne odmietla vydať poistencovi formulár E 106, ktorý konkrétnemu poistencovi vydala rakúska zdravotná poisťovňa, čiže formulár viazaný na konkrétnu osobu, s  tým, že čo raz poisťovňa zaeviduje, potom to už nie je možné zmeniť. Je možné, aby bol občan takto zbavený možnosti slobodnej voľby?

V ďalšom postupe pracovníčka poisťovne odporučila poistencovi, aby si vyžiadal nový formulár E 106 vo svojej zdravotnej poisťovni v Rakúsku. Príslušná rakúska zdravotná poisťovňa na to odpovedala, že nie je dôvod vydávať nový formulár E 106, nakoľko poistenec nemá voči poisťovni dlhy a riadne si plní odvody. Preto pracovníčka poisťovne reagovala radou, že zmeniť stav je možné len zrušením živnosti v Rakúsku, čím sa zruší E 106 a potom znovu živnosť založiť, čím získa nový formulár E 106! Má to relevantný základ?

Na opätovnú žiadosť poistenca o vrátenie formulára E 106 z dôvodu zmeny sprostredkujúcej zdravotnej poisťovne, pracovníčka poisťovne odobrala poistencovi kartičku poistenca na Slovensku a vystavila formulár E 108,čo je v podstate strata nároku na zdravotné poistenie a odoslala ho do Rakúska - zatiaľ sa nenašiel - ale na určité obdobie obmedzila poistencovi prístup k zdravotnej starostlivosti, čím ho bezprostredne obmedzila na území SR, avšak je podozrenie, že prekročila svoju právomoc ohľadom právnej váhy formulára E 108 i E 106.

Pretože nebolo možné dôjsť k zmysluplnému záveru, musel poistenec prijať radu pracovníčky poisťovne a napísať žiadosť o zrušenie pôvodnej žiadosti, pretože „bol uvedený do omylu“.

Akých zákonov, právnych noriem, resp. nariadení EÚ sa držať, pretože k formuláru E 106 aj 108 bolo možné nájsť určité smernice, avšak nie je možné vyvodiť relevantný postup a záver. Môže si poisťovňa privlastniť formulár E 106,viazaný na konkrétnu osobu?

Cit ...„Formulár E 106 slúži na zaistenie nároku na plnú zdravotnú starostlivosť v SR pre ososby, ktoré pracujú v inom členskom štáte EÚ, ale pritom naďalej bývajú v SR. Pracovník oň žiada zahraničnú inštitúciu, v ktorej je poistený. Vydaný formulár E 106 potom predkladá slovenskej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol naposledy poistený. Na základe formulára E 106 má nárok na plnú lekársku starostlivosť v oboch štátoch“.....

Zatiaľ sa nepodarilo sa zistiť, či teda poistenec, ktorý raz odovzdá E 106 do zdravotnej poisťovne, v ktorej bol naposledy poistený stratil právo výberu a slobodnej voľby. Je však známy fakt, že práve táto zdravotná poisťovňa pod rúškom šetrenia nedokáže zabezpečiť právo slobodnej voľby.

Predpisovanie liekov sestrou

ID1533 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

V súčasnom období sa v lekárskej oblasti sa často možno stretnúť so situáciou, kedy zdravotné sestry vydávajú chronickým pacientom, ktorým sa pravidelne niekoľko rokov predpisujú tie isté lieky, lekárske predpisy samostatne bez vyšetrenia pacienta lekárom, niekedy dokonca bez fyzickej prítomnosti lekára. Na základe skúseností pacientov možno vyvodiť, že najčastejšie k tejto situácii dochádza v súvislosti so všeobecnými lekármi.

Práva majiteľov súkromných medicínskych centier.

ID1482 | | JUDr. Zdenko Doktor

Som zamestnancom súkromného zdravotného zariadenia, ktorého majiteľka, a súčasné riaditeľka pracuje priamo v budove, v ktorej sa poskytuje liečebno-preventívna starostlivosť. Pracujem v ambulancii, ktorá je vybavená príslušným medicínskym zariadením a medicínskymi prístrojmi. V ambulancii mám písací s tromi zásuvkami, domnievala som sa, že do nich si môžem ukladať svoje osobné veci. Je prípustné, aby majiteľka po mojom odchode z práce kontrolovala obsah zásuviek, fotila ich a prezentovala personálu? V zásuvkách boli len osobne veci. Dôvodom prezentácie mal byť neporiadok, ktorý je v zásuvke. Aj keď je písací stôl majetkom riaditeľky - odhliadnuc od etického aspektu - má na takého jednanie právo?