Otázky s vecným pojmom: Stavebné úpravy

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Technické zhodnotenie budovy

ID3419 | | Ing. Ondrej Baláž

Môžu byť všetky činnosti (stavebné úpravy podlažia - ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) uvedené nižšie považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6 odp. skupiny)? Činnosti: - Búracie práce, demontáž kazetového stropu a SDK priečok - odvoz a likvidácia odpadu - montáž SDK priečok a kazetového stropu - výmena znečistených a poškodených stropných kaziet - maľovanie a penetrácia - vybrúsenie a náter zarubní - úprava vývodov na vodu a kanalizáciu dopojenie kuchynskej linky - obklad zásteny kuchynskej linky - demontáž a montáž dverí - elektroinštalácia - postavebné upratovanie - režijné náklady. Tým, že bola dodaná aj nová kuchynská linka a bude sa odpisovať samostatne, je lepšie do vstupnej ceny zahrnúť obklad zásteny kuchynskej linky aj s úpravami vývodov spomenutých vyššie alebo tieto činnosti zahrnúť do TZ budovy?

Stavebné práce a DPH

ID2594 | | Ing. Marián Drozd

V novele zákona o DPH od 1. 1. 2015 sa hovorí o prenesení daňovej povinnosti pri stavebných prácach. Podľa zoznamu uverejneného na stránke finančnej správy sa za stavebnú prácu považuje aj montáž zabezpečovacej techniky (kamier, poplašných zariadení) na nehnuteľnostiach. Chcela by som sa opýtať, či za prenos daňovej povinnosti sa považuje:

1. keď fakturujeme montáž zabezpečovacieho systému spolu aj s dodaným materiálom na montáž či aj tento materiál je považovaný za stavebnú prácu a aj pri ňom sa robí prenos daň. povinnosti bez rozdielu v akom je pomere je k práci,

2. oprava tohto systému ( či už kabeláže alebo hlásičov poplachu, kamier) 3. mesačný paušál na servis zabezpečovacieho zariadenia.

Právne postavenie pozemkových spoločenstiev

ID1379 | | JUDr. Helena Spišiaková

V našej obci existuje Urbárske a pasienkové spoločenstvo bez právnej  subjektivity. Spoločné nehnuteľnosti sú vlastnené vyše 200 spoluvlastníkmi. Za spoločenstvo navonok vystupuje predseda. Spoločenstvo prenajíma pozemky aj podnikateľom v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Predseda vystupuje ako zástupca spoluvlastníkov aj v stavebnom konaní. (podnikateľ chce postaviť výrobnú halu na prenajatých pozemkoch od  spoločenstva)  Aké doklady, oprávňujúce zastupovať vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  pri stavebnom konaní, by mi mal „predseda“ Urbárskeho a pasienkového  spoločenstva bez právnej subjektivity predložiť? Nemal by mať ku každému takémuto úkonu splnomocnenie od všetkých spoluvlastníkov  spoločnej nehnuteľnosti?

Stavebné práce v Českej republike

ID1294 | | Ing. Zdenka Jablonková

Slovenská spoločnosť A vykonáva pre českú spoločnosť stavebné práce - výstavba rodinných domov. V zmluve majú zadefinovanú prenesenú daňovú povinnosť. Zmluvne dojednané obdobie realizácie je 5 mesiacov. Miesto stavby je v ČR. Slovenská spoločnosť A, ako hlavný dodávateľ stavby, si objednáva služby (stavebné práce) u slovenských firiem, a to u platiteľov aj neplatiteľov DPH.

Ako majú postupovať slovenská firma B -  platiteľ DPH, vykonávajúca práce v ČR pre slovenskú spoločnosť A? Faktúra za vykonané stavebné práce od firmy B má byť s DPH alebo bez DPH? V prípade, že spoločnosť B vystavila faktúru s DPH, postupovala spoločnosť  A správne, ak si uplatnila odpočítanie DPH?

Spoločnosť A nakupuje v ČR materiál potrebný pre realizáciu diela. Materiál sa nakupuje v hotovosti, ale aj na faktúru. Akým spôsobom, a do akého obdobia si môže spoločnosť A uplatniť vrátenie českej DPH? Spoločnosť A nie je registrovaná pre DPH v ČR.