Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 996Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

§ 66 zákona o DPH - jaké DPH zvolit při nákupu zboží od neplátce a následném prodeji

ID4481 | | Ing. Marián Drozd

Jsme slovenská firma, s.r.o., plátce DPH, nakupujeme a dále prodáváme různé zboží firmám, vždy s DPH. Aktuálně máme odebírat několik použitých automobilů od slovenské firmy, neplátce DPH. Můžeme tyto automobily dále prodávat bez DPH, resp. dle § 66 zákona o DPH , kdy se DPH odvede jen z přirážky (marže)? Je případně možné u každého zákazníka zvolit jiný přístup? Například, že když se bude jednat o plátce DPH, prodáme automobil normálně s 20 % DPH z celé ceny a když bude kupujícím neplátce, prodá automobil v režimu dle § 66 zákona o DPH?

Finančná zábezpeka na nájom a iné odhadované služby a DPH

ID4469 | | Ing. Marián Drozd

Ak je finančná zábezpeka definovaná ako : "zábezpeka vo výške rovnajúcej sa súčtu trojmesačného (3) Základného Nájomného podľa Nájomnej zmluvy, Odhadovaných Poplatkov za Služby, Odhadovaných Prefakturovaných poplatkov za služby a Marketingového poplatku, Odhadovaných Poplatkov za Služby pre Foodcourt a Odhadovaných Poplatkov za riad všetko vrátane DPH" a bude fakturovaná Nájomcovi.

Otázka je:

  1. Ak je súčasťou "zábezpeky" aj (a) nájomné a (b) odhadované služby a (c) hnuteľný majetok, ako sa aplikuje DPH pre a, b, c.?
  2. Ak kumulatívne slovo "zábezpeka" sa chápe tak, že pokrýva a, b, c , na takúto faktúru na "zábezpeku" sa aplikuje DPH?
  3. Ak bude faktúra vystavená s titulom "zábezpeka" spolu s DPH (ako je požadované v zmluve o nájme) je možné získať vratku DPH (nie je to čistý cash flow mínus)?

Pôžička konateľovi

ID4461 | | Ing. Anton Kolembus

Chcel by som sa poradiť ohľadom úročenia pôžičky konateľovi. Konateľovi bola poskytnutá pôžička (355/221). Následne chceme správne postupovať z hľadiska DPH, DzP a riešiť úročenie uvedenej pôžičky. Uvažujeme správne, ak:

1. uvedená pôžička bude bezúročná, tak spoločnosť si na riadku 110 DP k DzP zvýši základ dane, ale následne "darovaný" úrok je pre konateľa príjmom podľa § 5 a spoločnosť mu musí z uvedeného bezúročného poskytnutia pôžičky zradiť poistné a daň. V daňovom priznaní k DPH sa to v danom prípadne nerieši. Chápeme tomu správne?

2. uvedená pôžička bude úročená podľa úrokovej sadzby, napr. hypotekárneho úveru v čase poskytnutia pôžičky konateľovi. Následne na konci roka sa vypočíta úrok, ktorý sa zaúčtuje 355/662 a uvedie sa v daňovom priznaní k DPH ako oslobodenie od dane podľa § 39 na príslušnom riadku. Pre spoločnosť je to normálne daňový výnos, ktorý uvedie ešte aj v tabuľke pre kontrolované transakcie závislých osôb v daňovom priznaní DzP. Uvažujeme správne v 1. a aj v 2. prípade, resp. aký je spraný postup poskytnutej úročnej, resp. bezúročnej pôžičky spriaznenej osobe?

Kúpnopredajná zmluva a DPH

ID4453 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná kúpnopredajná zmluva, ktorej predmetom je dodávka zariadení (hnuteľné veci), ktoré automatizujú sklad (skladá sa: hlavné zariadenie, terminály s čítačkou kariet, skenery...- t. j. hnuteľný majetok) a dodávka súvisiaceho riadiaceho systému (je to vlastne program na automatické riadenie skladu). Hardvér (hnuteľné veci) s programom tvoria jeden celok. Hardvér by nefungoval bez programu. Montáž zariadení a uvedenie do prevádzky je tiež vymedzený z zmluve v minimálnej sume. Cena hardvéru a softvéru v zmluve je zadaná spoločne. Dodávateľom je Maďarská Kft. A (platiteľ v HU), odberateľom je slovenská firma B (platiteľ v SK § 4). Montáž tovaru sa fyzicky vykoná na území SR a zabezpečuje ju Maďarská spoločnosť prostredníctvom vlastných zamestnancov. Zariadenia (hnuteľné veci) budú majetkom odberateľa. Na program bude platiť potom odberateľ licenčné poplatky. V tomto prípade podľa nás z hľadiska zákona o DPH ide o tovar s montážou podľa § 13 ods. 1 písm. b). Maďarská firma A nie je povinná registrovať sa pre DPH v tuzemsku podľa § 5, a dodávku tovaru s jeho montážou vykonanú na území SR fakturuje v cene bez DPH s uvedením slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti pre firmu B podľa § 69 ods. 2. Maďarská firma A, aj keby sa registrovala podľa § 5, nemôže fakturovať túto dodávku so slovenskou daňou, lebo jej nevzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods. 1. Sú hore uvedené úvahy správne?

Dodanie a montáž hnuteľných vecí na Slovensku a DPH

ID4451 | | Ing. Anton Kolembus

Maďarská Kft. A (platiteľ v HU) dodáva tovar s inštaláciou a montážou [§ 13 ods. 1 písm. b)] slovenskej firme B (platiteľ v SK § 4). Montáž tovaru sa fyzicky vykoná na území SR a zabezpečuje ju Maďarská spoločnosť prostredníctvom subdodávateľa C (slovenská firma platiteľ v SK § 4) a prostredníctvom subdodávateľa D (belgická firma platiteľ v Belgicku). Ide o hnuteľné veci a ich montáž (takže nebudú súčasťou nehnuteľnosti), presnejšie o automatizovaný skladový systém hotových výrobkov, ktorá obsahuje dodávku a montáž regálového systému, dodávku a montáž automatického nakladača do regálového systému, dodávku a montáž chladiacej techniky do skladového priestoru. Chladiacu techniku dodáva a montuje slovenská firma C. Belgická firma D zas dodáva a montuje ten automatizovaný regálový systém. Takže subdodávatelia dodávajú aj tovar, aj montáž. Ani firma A, ani firma D nie je registrovaná v SK podľa § 5 zákona o DPH. Tiež ani firma A, ani firma D nemajú stálu prevádzkareň v SK podľa zákona o DPH (t. j. nebudú v tuzemsku registrovaní na § 4). Maďarská firma A nie je povinná registrovať sa pre DPH v tuzemsku podľa § 5, a dodávku tovaru s jeho montážou vykonanú na území SR fakturuje v cene bez DPH s uvedením slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti pre firmu B podľa § 69 ods. 2. Maďarská firma A, aj keby sa registrovala podľa § 5 nemôže fakturovať túto dodávku so slovenskou daňou, lebo nevzniká jej daňová povinnosť podľa § 69 ods. 1. Slovenská firma B musí fakturovať dodávku firme A podľa § 69 ods. 1 (lebo podľa § 69 ods. 2 nemôže) a následne firma A bude žiadať túto daň prostredníctvom refundácie. Belgická firma D sa musí registrovať na Slovensku podľa § 5 a fakturovať dodávku firme A podľa § 69 ods. 1 (lebo podľa § 69 ods. 2 nemôže) a následne firma A bude žiadať túto daň prostredníctvom refundácie. Sú uvedené úvahy správne?

Registrácia obce za platiteľa DPH

ID4459 | | Ing. Marián Drozd

Mesto prevádzkuje mestské kúpele v rámci hlavnej činnosti. Mestské kúpele poskytujú pre širokú verejnosť služby bazéna a sauny a prenájom bazéna športovým klubom a školám za účelom plaveckého výcviku. Za mesiac január 2023 boli tržby za bazén a saunu v sume 10 410,60 € a nájom bol vo výške 2 556,65 €. Kúpele sú otvorené denne, bazén po celý rok a sauna je otvorená od októbra do konca apríla. Mesto má ešte ďalšie príjmy z nájmu iných nebytových priestorov. Za mesiac január 2023 bola výška nájmu iných nebytových priestorov 113 947,73 €. Činnosť mestských kúpeľov je pravidelná, dá sa zatriediť do služieb cestovného ruchu (príloha č. 8 zákona o DPH) a ak sa dosiahne výška obratu 49 790 €, môže sa to považovať za narušenie hospodárskej súťaže. Má byť mesto platiteľom DPH z dôvodu prevádzkovania mestských kúpeľov za uvedených podmienok? Bude sa do obratu za účelom registrácie započítavať aj suma nájmu? Je možné zabrániť nadobudnutiu titulu platiteľa zo zákona o DPH vydaním rezidenčných kariet? Rezidenčné karty by boli vydané len obyvateľom mesta a zároveň by boli za služby bazéna a sauny 2 ceny, cena pre držiteľov rezidenčných kariet a cena pre ostatných návštevníkov.

Márna jazda - storno dopravy

ID4413 | | Ing. Anton Kolembus

PU, PO, platiteľ DPH Pri preprave sa nám stáva, 1/že objednaná doprava sa stornuje - ani neuskutoční alebo 2/sa uskutoční ale nedôjde k dodaniu /z dôvodu zrušenia nákladky - výkladky/ v oboch prípadoch sa účtuje náhrada - sankcia -ako správne účtovať tieto prípady ? - ako fakturovať náhradu s DPH alebo bez DPH?

Náklady spojené s predajom obchodného podielu

ID4405 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o radu v nasledujúcom prípade (v článkoch o predaji obchodného podielu, ktoré boli zverejnené v časopise Dane a účtovníctvo v praxi 12/22 a 1/23 som podobný príklad nenašla): akciová spoločnosť predáva svoj obchodný podiel v zahraničnej spoločnosti. Sú splnené podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja podľa § 13c ZDP.

Spoločnosti vznikajú s predajom obchodného podielu náklady v tuzemsku aj zahraničí, napr. právne, poradenské služby. Podľa § 21 ods.1 písm. j) ZDP nie sú daňovými výdavkami náklady vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane. Sú náklady na uvedené služby podľa cit. ustanovenia ZDP nedaňovými nákladmi predávajúcej spoločnosti? Je možné považovať za ekonomickú činnosť (§ 2 zákona o DPH) predaj obchodného podielu a odpočítať DPH z uvedených služieb?

Bloček z RP za naftu a materiál z DE

ID4395 | | Ing. Marián Drozd

Doplnenie k otázke 4383: Bloček z RP za naftu a materiál z DE........odpoveď znie, ak nežiadam o vrátenie DPH. Ale ja budem žiadať refundáciu dane...tiež dám všetko na 501 ? Keď mi vrátia DPH , tak potom ju účtujem na 648 a rozdiel na 548? Ja som pochopila, že bloček dám 501/211 a miesto DPH dám 548/211.Asi som zle pochopila. A tento bloček zaúčtujem ako zjednodušenú FA cez ID ?

Nezisková organizácia DPH

ID4363 | | Ing. Marián Drozd

Oblastná organizácia cestovného ruchu sa stala platiteľom DPH podľa § 4. Organizácia poskytuje služby a tovary za účelom, pre ktorý vznikla, teda na podporu cestovného ruchu. Vzťahuje sa na organizáciu oslobodenie podľa § 32 zákona o DPH, keď fakturuje svojim členom služby podporu cestovného ruchu, napríklad zabezpečením propagácie destinácií, prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku, marketingovú podporu pre členov organizácie? Ako je to v prípade fakturácie pre nečlenov organizácie vyššie uvedeného, prípadne vzdelávacích a kultúrnych služieb?