Otázky s vecným pojmom: Komunálny odpad

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie vývozu komunálneho odpadu

ID4641 | | Tatiana Macháčová

Firma zabezpečujúca vývoz a uloženie komunálneho odpadu v obci si účtuje aj poplatok podľa zákona č. 329/2018 Z.z. Keďže poplatok sa platí firme a nie obci, v ktorej sa nachádza skládka a tento poplatok nie je vyrubený rozhodnutím obce, domnievam sa, že tento poplatok sa má účtovať prostredníctvom účtu 518 a nie 538. Otázka znie: Prostredníctvom ktorého nákladového účtu sa má účtovať poplatok za uloženie odpadu, ktorý fakturuje firma zabezpečujúca vývoz KO?

Úľava pri poplatku za komunálne odpady

ID2460 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Chcem požiadať o výklad vety: „Poplatník sa viac ako 90 dní  v zdaňovacom období nezdržiava  alebo nezdržiaval  na území obce“, či ide o 90 dní nasledujúcim po sebe, ale 90 dní v rámci celého roku. O úľavu na poplatku za komunálny odpad žiadajú napr. opatrovateľky, ktoré pracujú  v zahraničí  dva týždne a potom sú dva týždne doma.

Zaúčtovanie poplatkov za komunálny odpad v účtovníctve mesta

ID1523 | | Ing Adriana Wittgruberová

V meste, pokiaľ ide o odpady , sa na jednej strane účtujú poplatky vyrubené občanom za komunálný odpad. Rovnako  sa vyrubujú poplatky právnickým osobám, podnikateľom alebo aj nepodnikateľom. Toho času sa oba tieto druhy účtuju na položku 131 013. Okrem toho na strane príjmu mesta sú poplatky  za "skládkovanie" komunálneho odpadu na území (katastri) mesta, ktorý sú podľa zákona povinný platiť prevádzkovatelia skládok mesačne. Na akú položku je treba účtovať tento druh príjmu?