Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 1042Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Preclenie tovaru na vývoz v susednej krajine

ID1272 | | Anna Danková

Firma so sídlom v SR - platiteľ DPH, nie je spoločnosťou registrovanou pre DPH v zahraničí. Realizuje vývozy tovarov z tuzemska do tretích štátov. Špeditér, ktorý pre spoločnosť zabezpečuje kombinovanú železničnú a námornú kontajnerovú prepravu tovaru od slovenského výrobcu ku zahraničnému kupujúcemu, navrhuje precliť tovar v ČR. Možno považovať vývoz za oslobodený od DPH podľa § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ak špeditér spoločnosti obstará doklad, že na vývoz prepustil tovar český colný úrad a nemecký colný úrad výstup  z EU potvrdil?

Na doklade o vývoze budú uvedení:

  • vývozca – spoločnosť so sídlom v SR,
  • príjemca: spoločnosť v treťom štáte,
  • krajina  vývozu :  Slovensko,
  • krajina určenia: tretí štát.

Ide v tomto prípade o premiestnenie tovaru do ČR podľa  § 8 ods. 4 zákona o DPH. Pokiaľ áno, aké povinnosti z toho vyplývajú v tuzemsku a aké v ČR?

Dobropis z roku 2012

ID1804 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Samostatne zárobkovo činná osoba, platiteľ DPH, na základe peňazí, ktoré jej prišli na účet júni 2013 zistila, že nemá v evidencii dve faktúry z roku 2012 - dobropisy za vrátený tovar. Faktúra je s dodaním október 2012 a november 2012. Musí urobiť opravné daňové priznanie k DPH za tieto dva mesiace. Je mesačný platiteľ  DPH.

DPH s poľskou firmou

ID4931 | | Ing. Marián Drozd

Tovar mi je dodávaný z Poľska bez DPH – čiže prenos. Príležitostný predaj môjmu známemu: súkromná osoba, čiže mu vystavím FA ako súkromnej osobe s DPH a odvediem DPH štátu? Správne? Či je potrebné registračnú pokladňu, aj keď to bude cca 1-2-krát do mesiaca v hodnote 400 €? Alebo je postačujúca Faktúra? Z poľskej firmy dostanem na konci roka odmenu 2 %, kde je registrovaná moja firma z tržby. K tej odmene prirátam DPH, či je oslobodená od DPH? Samozrejme v DP PO bude zdanená 21 % ako klasický príjem, či sa to dáva niekam inam v DP PO?

Nezaplatená faktúra

ID4933 | | Ing. Marián Drozd

Firma mi nezaplatila za dodanie služieb, pravdepodobne ani nezaplatí. V DPH sa dostali do mínusu. Ak by zaplatil, vráti sa to späť. Ako sa správa nezaplatený príjem? Musí sa zaplatiť daň 21% aj tak? Započítava sa do príjmu spoločnosti s.r.o.?

Fakturácia kolkov a DPH

ID2494 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Geodetická spoločnosť vypracuje pre klienta geometrický plán (GP) Geodetická spoločnosť pri spracovaní geometrického plánu obstará kolky. Kolky sú potrebné pre kataster ako poplatok na overenie GP katastrom. Po overení GP katastrom, klient predloží GP spolu napr. s kúpnou zmluvou na zápis do katastra. Myslíme si, že kolky môžeme považovať za obstarané v mene klienta, keďže je to poplatok za overenie GP katastrom a fakturujeme ho ako oslobodené plnenie bez DPH. Naša služba spočíva vo vypracovaní GP a tieto náklady fakturujeme s DPH. Je náš názor správny? Máme v kontrolnom výkaze vykazovať celý fakturovaný základ, napr. 620 € (t. j. 600 € služba + 20 € oslobodené dodanie ) a DPH 120 € alebo len ZD 600 € + DPH 120 €?

Odpočítanie DPH z hotovostných nákupov

ID4044 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ (alebo zamestnanec) platí za firemné výdavky (PHL, kancelárske potreby, atď.) súkromnou platobnou kartou alebo v hotovosti (zamestnávateľ mu neposkytol preddavok na nákup). Následne mu zamestnávateľ preplatí na základe predloženého dokladu výdavok z firemnej pokladnice. Je nárok na odpočítanie DPH z predloženého dokladu? Doklad spĺňa všetky náležitosti na odpočítanie DPH.

Vývoz tovaru do tretieho štátu a fakturácia v rámci krajín EU

ID3282 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská výrobná spoločnosť s.r.o. (platiteľ DPH) vystavila faktúru za výrobky pre rakúskeho odberateľa (AT IČ DPH) podľa § 43 (dodávka oslobodená od DPH), dodacia adresa uvedená na faktúre je Japonsko. Prepravu zabezpečuje tretia krajina teda Japonsko. Rakúsky odberateľ nemá na Slovensku registráciu podľa § 5 zákona o DPH. Na dokumente o vývoze je uvedený ako odosielateľ rakúsky odberateľ a príjemcom je krajina určenia, teda Japonsko. Ako deklarant je takisto uvedený rakúsky odberateľ. Ide v tomto prípade o oslobodenie tovaru podľa § 47 ods. 2?

Práca cez platformu Upwork a DPH

ID4063 | | Ing. Marián Drozd

Občan 3. krajiny s prechodným pobytom na SK, pridelené slovenské IČO aj DIČ, na SK zriadená stála prevádzkáreň od 10/2021, pracuje cez americkú platformu Upwork (počítačové ilustrácie). Poprosím, kedže má zatiaľ príjmy len z Upwork (USA, India) musí sa registrovať na DPH podľa § 7a? Alebo len v prípade, ak by miestom dodania jeho služieb bola EÚ? Ak áno, tak s akým dátumom? Zároveň musí sledovať svoje príjmy dodané odberateľom na SK pre prípadnú registráciu podľa § 4?

Predaj vozidla financovaného na úver

ID3826 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ ABC DPH kúpil nákladné vozidlo od dodávateľa v sume 60 000 € ( 50 000 + DPH 10 000 ). Zároveň si zobral na toto vozidlo úver vo výške 50 000 + úroky ( tzv. autoúver). Čiže, pri kúpe si platiteľ odpočítal celú DPH, časť kúpnej sumy 10 000 € zaplatil priamo dodávateľovi a zvyšnú časť kúpnej ceny v sume 50 000 € uhradil dodávateľovi priamo poskytovateľ úveru. Platiteľ túto zvyšnú časť postupne mesačne spláca poskytovateľovi úveru. V priebehu splácania úveru dôjde k predaju vozidla. Vozidlo má nejakú zostatkovú cenu (bolo odpisované). Platiteľ ABC a kupujúci tohto vozidla sa dohodli, že kupujúci prevezme splácaný úver. Je to zmluva, kde sa 3 strany dohodnú, že nový dlžník (nástupca) preberá úver a bude ho splácať počnúc splátkou číslo ... Čo podľa vášho názoru tvorí protihodnotu za predaj vozidla? Je to nejaká dohodnutá cena a k tomu výška nesplateného úveru?

Napríklad: Platiteľ predal kupujúcemu nákladné vozidlo za 20 000 + DPH 4 000, vystavil na túto sumu faktúru. A zároveň sa ešte platiteľ a kupujúci dohodli, že kupujúci prevezme nesplatený úver v sume 25 000 € (istina) a bude pokračovať v jeho splácaní, čo bolo potvrdené aj trojdohodou medzi poskytovateľom úveru, pôvodným dlžníkom a novým dlžníkom.

Nemá byť tá suma 25 000 € (suma nesplateného úveru) súčasťou základu dane pri predaji vozidla? Čiže potom by faktúra za predaj vozidla bola nasledujúca: Základ dane: 20 000 +25 000 = 45 000 a z toho by sa počítala DPH?

Zaúčtovanie dodatočného platobného výmeru

ID1783 | | Ing. Marián Drozd

Daňový úrad vydal dodatočný platobný výmer - rozdiel dane z pridanej hodnoty - čím zvýšil daňovú povinnosť. Spoločnosť v daňovom priznaní k DPH mala uvedené dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ako dodanie oslobodené od dane. Daňový úrad zistil, že odberateľ (spoločnosť v inom členskom štáte) v čase dodania tovaru nemal platné IČ DPH. Dodanie tovaru teda neuznal ako oslobodené od DPH, ale zo sumy dodania tovaru vypočítal spätne DPH. A posúdil to ako dodanie tovaru v tuzemsku, napr. dodanie bolo v sume 10 000 eur, zaúčtované ako tržba na účte 604. Daňový úrad z tejto sumy vypočítal DPH vo výške 1 666,67 eura. Túto sumu bolo potrebné doplatiť daňovému úradu. O túto sumu sa ponížili tržbu. Možno tento dodatočný platobný výmer zaúčtovať ako zníženie tržby na účte 604, čiže 1 666,67 eura  ako zápis na účtoch 604/343?