Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Podnikateľská činnosť rozpočtová organizácia

ID4649 | | Tatiana Macháčová

Rozpočtová organizácia mesta Spojená škola (materská škola + základná škola + stredná škola) má od roku 2023 zriadenú živnosť na predmety podnikania, ktoré vyučuje na strednej škole. Softvérovo riešime odčlenenie podnikateľskej a hlavnej činnosti. No zároveň si škola musí nastaviť aj účtovanie. Moja otázka znie, či nie je manuál (príklady) na účtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtovej organizácií? Aké účty na účtovanie pohľadávok, nákladov a výnosov má správne používať v podnikateľskej činnosti? Predpokladám, že pohľadávky má účtovať na účte 311, záväzky na účte 321, výnosy by mala mať na 602 takmer všetky, nakoľko budú fakturovať, murárske a stavebné práce, kaderníctvo či služby občerstvenia. Náklady budú rozlišovať materiál 501, ale aj mzdu učiteľov a odmenu pre študentov.

Vylúčenie z Verejného obstarávania na základe neplatných údajov

ID4645 | | Marek Griga

Zúčastňujeme sa rokovacieho konania so zverejnením spoločne s jednou firmou v združení, žiadosť o účasť podávala naša firma ako vedúci konzorcia koncom apríla. Požadované dokumenty do tejto žiadosti rovnako ako aj výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) sme použili s marcovým dátumom, nakoľko sme ich mali už dlhšie pripravené a podpísané štatutármi oboch firiem. Avšak teraz v júni, keď sme vyzvaní podať ponuku sme zistili, že náš partner nám nepovedal o zmene na poste štatutára koncom marca, rovnako tak neoznámil v zákonnej lehote úradu pre verejné obstarávanie túto zmenu a my sme do súťaže vložili výpis ZHS s neplatnými údajmi v čase podania žiadosti o účasť (v marci, keď sme pripravovali dokumenty boli tieto údaje ešte platné). V rámci ponukového kola chceme doložiť výpis ZHS so zmenenými údajmi štatutára, myslíte, že je toto dôvod na vylúčenie v zmysle §40 ods. (6), b) a c) ZVO nakoľko táto zmena nemá vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti? Ďakujem za odpoveď.

Účtovanie vývozu komunálneho odpadu

ID4641 | | Tatiana Macháčová

Firma zabezpečujúca vývoz a uloženie komunálneho odpadu v obci si účtuje aj poplatok podľa zákona č. 329/2018 Z.z. Keďže poplatok sa platí firme a nie obci, v ktorej sa nachádza skládka a tento poplatok nie je vyrubený rozhodnutím obce, domnievam sa, že tento poplatok sa má účtovať prostredníctvom účtu 518 a nie 538. Otázka znie: Prostredníctvom ktorého nákladového účtu sa má účtovať poplatok za uloženie odpadu, ktorý fakturuje firma zabezpečujúca vývoz KO?

Učtovanie pokuty za rýchlosť

ID4639 | | Ing. Ondrej Baláž

PO,PÚ,platiteľ DPH. Ako správne účtovať pokutu za prekročenie rýchlosti? Zamestnanec bol na pracovnej ceste na firemnom aute. Na firmu príde pokuta napr. z Nemecka s jeho fotkou, špz, a vyčíslenou pokutou za prekročenie rýchlosti. My túto pokutu zaplatíme z firemného účtu a následne nám to zamestnanec zaplatí do pokladnice. Ako to správne zaúčtovať?

Projektová dokumentácia k zatepleniu budov ZŠ

ID4633 | | Tatiana Macháčová

Obec previedla zateplenie budov ZŠ cez projekt. Budovy však odpisujeme my ako škola, lebo sú zverené do našej správy. Keďže sú však budovy už odpísané, urobila som technické zhodnotenie o tento projekt a odpisujem 40 rokov. Následne však obec škole zaslala faktúru na projektovú dokumentáciu, ktorú zaplatila obec, ale to už nie je súčasť projektu. Obec chce aby som vytvorila novú kartu na projektovú dokumentáciu - tiež ako technické zhodnotenie v sume 8 000 €. Ale neviem, ako dlho to treba odpisovať (odp. skupina) a ako zaúčtovať. Prosím o radu.

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi, resp. osobitný príjemca

ID4631 | | Tatiana Macháčová

Natrafila som v zodpovedaných otázkach aj v otázkach, ktoré boli zverejnené v časopise na otázku ohľadom účtovania dávky v hmotnej núdzi. Otázka bola zo dňa 20. 5. 2011 a znela: "Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov, v prípade, ak je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov, ktorá sa mestu poskytuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka zahŕňa aj príspevok na bývanie. Mesto s touto dávkou nakladá takto: 3 x v mesiaci časť dávky zasiela občanovi na jeho osobný účet, keďže občan býva v mestskom nájomnom byte, mestu z toho prislúcha platiť nájom (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta), médiá, vývoz odpadu, fond opráv a údržby, ale zároveň mesto z tejto dávky chce splácať dlh na TKO za minulé obdobie (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta)." Pri tejto otázke bol uvedený spôsob zaúčtovania. Ja sa chcem spýtať, keďže sa to týka aj mňa. Akým spôsobom sa zúčtuje účet 693? Keďže z toho účtovania, ktoré bolo uvedené ako odpoveď som vyrozumela, že účet 357 sa celkovo zúčtoval. Ale transfer by mal byť zúčtovaný oproti 693, tak sa chcem spýtať, aký súvzťažný účet by mal byť v tomto konkrétnom prípade oproti 693? 

Účtovanie dlhodobého majetku (darovaný, odpisovaný)

ID4617 | | Tatiana Macháčová

Účtovná jednotka (rozpočtová organizácia obce) nadobudla bezodplatne (na základe darovacej zmluvy) IT vybavenie v hodnote 3 000,00 €. Keďže ide o samostatne hnuteľnú vec, ktorej hodnota je vyššia než 1 700,00 €, účtovná jednotka zaúčtovala o obstaraní majetku takto: 042/384 - obstaranie, 022/042 - zaradenie, 551/082 - odpis (mesačný, plánovaný ešte nerealizovaný), 384/698 - zúčtovanie VBO (plánované, ešte nerealizované). Následne bol zo strany účtovnej jednotky vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku podľa zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého zriaďovateľ (obec) "prevzal" majetok, tento však ostáva fyzicky v správe účtovnej jednotky. Ako zaúčtovať o odovzdaní majetku? Bude sa odpis realizovať v duchu vyššie uvedeného, a teda s použitím účtu 384 alebo v momente prevzatia majetku zriaďovateľom je účtovná jednotka povinná zaúčtovať o tejto skutočnosti (napr. 384/355) a následne realizovať odpisy ako 551/082 a 355/692? Existuje usmernenie, zákonné znenie, vyhláška resp. iný vzpp, ktorý zmocňuje zriaďovateľa, aby všetok majetok zverený svojim rozpočtovým organizáciám "transferoval" ako 355 bez ohľadu na pôvod majetku resp. zdroj jeho krytia(od iných subjektov VS, mimo VS, zo štátneho rozpočtu a podobne)?

Dokumentácia, technická špecifikácia a realizácia sondy

ID4637 | | Ing. Marián Drozd

Na vlastnej budove budeme realizovať nové presklenie, ktoré bude technickým zhodnotením budovy. Doposiaľ bola vykonaná a vyfakturovaná iba realizácia sondy, zamerania, dokumentácia a technická špecifikácia, a to v sume nižšej ako je 1 700 €. Bude takáto faktúra súčasťou technického zhodnotenia budovy, pričom presklenie sa bude realizovať v nasledujúcich mesiacoch? Prípadne aké faktory tam ešte zohrávajú rolu?

Povinnosť platenia odchodného

ID4635 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec sa chystá do predčasného starobného dôchodku a žiada o ukončenie pracovného pomeru dohodou so súčasným vyplatením odchodného. Zatiaľ však nespĺňa podmienky na predčasný dôchodok, chýbajúce obdobie chce riešiť evidenciou na úrade práce. Má za takýchto podmienok nárok na odchodné? Čím má zamestnanec preukázať oprávnenie na starobný, resp. predčasný starobný dôchodok, ktorý má byť podmienkou nároku na odchodné?

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

ID4605 | | JUDr. Simona Laktišová

Súčasný riaditeľ centra voľného času sa prihlásil aj naďalej do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Medzi požadované doklady patrí aj doklad - potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedag. zamestnanca. Kto vydáva toto potvrdenie, ekonómka CVČ alebo je potrebné, aby toto potvrdenie bolo podpísané mestom ako zriaďovateľom CVČ, teda primátorom ako štatutárnym orgánom zriaďovateľa?