Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 103Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nepeňažné plnenie poskytnuté zahraničnou spoločnosťou

ID2779 | | Ing. Lucia Vanková

Lekár sa zúčastní kongresu v zahraničí. Keďže letenku platí pobočka farmaceutickej spoločnosti v SR, v tomto prípade ide o nepeňažný príjem, ktorý zdaní lekár zrážkovou daňou. Ako sa posúdi nepeňažné plnenie poskytnuté lekárovi na predmetnom kongrese v zahraničí, ktorý organizuje a financuje materská farmaceutická spoločnosť so sídlom v zahraničí, keď zahraničná materská spoločnosť má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku a zároveň stálu prevádzkareň, ale plnenie poskytuje zahraničná materská spoločnosť?

A ako sa posudzuje prípad, keď zahraničná spoločnosť, ktorá plnenie poskytuje, nemá na území SR organizačnú zložku ani stálu prevádzkareň a konečnému držiteľovi, ktorým je táto zahraničná spoločnosť, nepredchádza držiteľ, ktorý je na území Slovenskej republiky daňovníkom alebo platiteľom dane?

Nepeňažné plnenie a povinnosti z toho vyplývajúce

ID2778 | | Ing. Lucia Vanková

Farmaceutická spoločnosť organizovala vo februári 2016 odborný seminár, pričom účastníkom (lekárom) bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie. Aké povinnosti má farmaceutická spoločnosť v súvislosti s poskytnutým nepeňažným plnením a aké povinnosti má lekár?

Povinnosti farmaceutickej spoločnosti z hľadiska dane z príjmov

ID2777 | | Ing. Lucia Vanková

Farmaceutická spoločnosť uhradila v roku 2016 súkromnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti:

  • faktúru za prenájom priestorov, v ktorých sa uskutočnil odborný seminár zamestnancov spoločnosti,
  • odmenu lektora,
  • odmenu za reklamnú službu – umiestnenie reklamného panela.

Farmaceutická spoločnosť je podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) pri úhrade uvedených faktúr povinná vybrať zrážkovú daň z príjmov. Zmenil sa od 1. januára 2016 postup pri zrazení a odvedení dane z peňažného plnenia?

Príjmy lekára oslobodené od dane

ID2776 | | Ing. Lucia Vanková

Lekár [s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)] sa zúčastnil v roku 2016 odborného podujatia, ktoré bolo sústavným vzdelávaním podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). Toto odborné podujatie bolo sponzorované výrobcom dietetických potravín. Lekár neplatil registračný poplatok, dopravu, ubytovanie a stravu poskytnutú organizátorom podujatia, ktorý konal v postavení tretej osoby [držiteľ podľa § 2 písm. y) ZDP]. Ktoré príjmy je lekár povinný sám zdaniť zrážkovou daňou?

Daň vyberaná zrážkou pri peňažnom dare

ID2775 | | Ing. Lucia Vanková

Farmaceutická spoločnosť poskytla súkromnému lekárovi peňažný dar na nákup zdravotníckeho prístroja. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)?

Poskytnutý nepeňažný dar a daň z príjmov

ID2774 | | Ing. Lucia Vanková

Zdravotníckemu zariadeniu (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), ktoré je právnickou osobou, poskytla farmaceutická spoločnosť nepeňažný dar. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)?

Držiteľ na účely zákona o dani z príjmov

ID2773 | | Ing. Lucia Vanková

Obchodná spoločnosť vykonáva pre svojich zákazníkov, ktorými sú farmaceutické spoločnosti, rôzne prieskumy týkajúce sa zhromažďovania medicínskych údajov do dokumentácie potrebnej pre registráciu liekov v SR. Údaje získava od lekárov, ktorí sú zamestnancami nemocníc alebo majú samostatnú zdravotnícku prax. S lekármi sú uzatvárané zmluvy o dielo.

Je v tomto prípade spoločnosť s ručením obmedzeným držiteľom na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?

Peňažné a nepeňažné plnenie

ID2708 | | Ing. Lucia Vanková

V prípade, ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len lekárovi) poskytnuté alebo vyplatené PEŇAŽNÉ plnenie zo zdrojov v zahraničí od držiteľa, ktorý na území SR NEMÁ stálu prevádzkareň ani organizačnú zložku, je povinný oznámiť a odviesť zrážkovú daň z peňažného plnenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t. j. lekár?

Ak áno - aká je lehota na oznámenie a odvedenie zrážkovej dane? Je to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí peňažného plnenia alebo do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka tak, ako je to pri nepeňažných plneniach?

 

Pracovná pohotovosť § 96 ZP ods.4

ID2608 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska sa započítava do limitu 100 hodín v kalendárnom roku (ods. 7 § 96 Zákonníka práce). Je možné dohodnúť so zdravotnou sestrou pracovnú pohotovosť nad rámec 100 hodín mimo pracoviska v pracovnej zmluve?

Výkon práce zdravotnej sestry mimo zamestnania

ID2564 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Má pracovník (zdravotná sestra) povinnosť oznámiť zamestnávateľovi inú zdravotnú činnosť (ADOS), kde  vykonáva  prácu zdravotnej sestry  cez  víkendy? Napríklad, pracuje na plný úväzok  u zamestnávateľa a  cez  víkendy v ADOSE. Ako má  postupovať zamestnávateľ, aby  nebol  porušený  zákon?