Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 103Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pôsobnosť zákona č. 552/2003 Z. z.

ID3610 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia - nemocnica (zriadená ministerstvom). Na ktorých jej zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme? Vzťahuje sa tento zákon aj na nezdravotníckych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce (napr. ekonómovia, personalisti, právnici .....) ? Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade uvedeného zamestnávateľa (nemocnice), ktorí jeho zamestnanci [zdravotnícki pracovníci/technicko-hospodárski pracovníci: nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci duševné práce (napr. právnici, personalisti, ekonómovia...) a nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci fyzické práce (napr. maliari..)] sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z.z. a podporne Zákonník práce?

Odborný garant

ID3512 | | JUDr. Zdenko Doktor

Chcem poprosiť o stanovisko k problematike odborného garanta. Sme súkromná poliklinika s odborným garantom na všetky zdravotnícke odbory. V laboratóriu máme odbornú garantku vysokoškolsky vzdelanú osobu na plný úväzok formou pracovnej zmluvy. Zamestnankyňa nás požiadala o skrátenie úväzku na 0,8, tým pádom tam nebude jeden deň . Nie sme si istí, či s týmto budú súhlasiť na VÚC a tak isto aj zdravotné poisťovne.

Zamestnanie nezdravotníckeho zamestnanca u lekára

ID3506 | | JUDr. Vladimír Volčko

V inzeráte na voľné pracovné miesto všeobecný lekár hľadal administratívneho pracovníka do ambulancie na nasledujúce činnosti: "asistencia pri plánovaní a objednávaní pacientov na lekárske prehliadky, pri objednávaní pacientov na očkovanie, vedenie dispenzárov, odpovedanie na telefonické požiadavky a ich podávanie kompetentnej osobe, vedenie pracovnej neschopnosti pacientov, vykonávanie rôznych pomocných a administratívnych úloh". Osoba - nelekár - pracovala na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (vzdelanie VŠ, chemicko-technologická fakulta) a mala vykonanú štátnu skúšku pre nelekára pracujúceho v zdravotnícvte. Verejný zdravotník je podľa zákona považovaný za zdravotníckeho pracovníka. Bola by možnosť zamestnať takéhoto človeka v ambulancii všeobecného lekára na uvedené činnosti? Samozrejme berúc do úvahy zákon o ochrane osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky zástupcu vedúceho pracovníka

ID3465 | | JUDr. Vladimír Volčko

V otázke ide o  vedúcu sestru oddelenia nemocnice (štátnej príspevkovej organizácie). Podľa interných predpisov si zástupcu (v čase svojej neprítomnosti v práci) určuje vedúci zamestnanec (teda aj vedúca sestra konkrétneho oddelenia). Moja otázka znie: Platia pre obsadenie miesta zástupcu vedúcej sestry rovnaké kvalifikačné predpoklady a požiadavky ako pre vedúcu sestru (§ 12 ods. 4 NV SR č. 296/2010 Z. z.)? Môže vedúcu sestru v čase jej neprítomnosti zastupovať aj sestra, ktorá nespĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce vedúcej sestry? Napríklad sestra, ktorá nespĺňa jednu z podmienok § 12 ods. 4 NV SR č. 296/2010 Z. z., a to podmienku uvedenú v písm. a) - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo? 

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta event. vôbec ďalšie ošetrovanie?

ID3417 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý jedná so mnou verbálne agresívne, konfrontačne, úraža lekára aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, ako má potrebu... so všetkým napriek. max. snahe je nespokojný. Pri mojom nesúhlase sa vyhráža podnetom na UDZS, trestným oznámením, medializovaním/ tomu by som sa rád vyhol, nakoľku pacient „bude mať vždy pravdu“ a lekár asi nemá žiadne práva/. Napriek tomu, že som ho vyzval aby si našiel iného lekára, nie je ochotný, tvrdí že má možnosť slobodnej voľby lekára a nástojí na poskytovaní zdravot. starostlivosti na našom pracovisku. Ja ako lekár mám pocit, že jeho stav už nedokážem hodnotiť objektívne, nakoľko vzhľadom na jeho správanie som už emocionálne zaujatý. Ako môžem lege artis odmietnúť dalšie vyšetrenie / ošetrovanie takéhoto pacienta? Nejde o vitálnu indikáciu či životohrozujúci stav.

Čerpanie sociálneho fondu-gastrolístky

ID3401 | | Ing. Ingrid Veverková

Sme nemocnica, príspevková organizácia ŽSK. Naša odborová organizácia chce čerpať sociálny fond formou gastrolístkov, ktoré sa dajú zamestnancom na dni dovolenky. Je to možné, ako túto skutočnosť účtovať? Je toto čerpanie zdanené daňou z príjmu a platia sa odvody?

Opakovaný elektronický predpis poukazu na zdravotnícku pomôcku

ID3324 | | JUDr. Zdenko Doktor

Chcel som začať v rámci e-zdravotníctva v mojom ambulantnom softvéri použiť funkciu: opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky (pomôcky pre inkontinentné sk. B), avšak výrobca softvéru mi oznámil, že to legislatíva neumožňuje a že je možný len opakovaný elektronický predpis receptu na lieky. V praxi ide o to, že veľké množstvo pacientiek má opakovane každý mesiac predpísané tie isté vložky, plienky alebo nohavičky pre únik moču (zdravotnícke pomôcky skupiny B, kód MKCH: U99.01 resp. U99.02), každý mesiac je nutné vytlačiť tlačivo - poukaz. Teda možnosť predpísania opakovaného elektronického poukazu by celý systém veľmi uľahčila. Prosím o vysvetlenie, ktorý zákon, ev. iná právna norma tento problém upravuje, či umožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, či rozlišuje medzi receptom na liek a poukazom na zdravotnú pomôcku. Ak legislatíva neumožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, prosím o uvedenie postupu, akým je možné vykonať zmenu.

Zodpovednosť odborného zástupcu

ID3256 | | JUDr. Zdenko Doktor

Akú zodpovednosť a za čo konkrétne má odborný zástupca zdravotníckeho zariadenia?

Konkrétna situácia: Neštátne zdravotnícke zariadenie: s. r. o. - gynekologické ambulancie + JAS. Majiteľ a konateľ s. r. o. je iná osoba ako odborný zástupca. Odborný zástupca je zamestnancom -  je jedným z lekárov, ale v zariadení pracuje viac lekárov v jednom odbore.  Viem, že odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Mňa by zaujímalo, čo to konkrétne znamená:

  • Za čo zodpovedá, akú má zodpovednosť za pochybenie iných lekárov v s. r. o.?
  • Aké sú jeho možné postihy a sankcie (nenašiel som žiadne v zákone...)?  Ako má zodpovedať za "odbornosť" lekárov,  ak nemá možnosť ich prijímať ani prepúšťať zo zamestnaneckého pomeru?
  • V prípade, že majiteľ s.r.o rozšíri činnosť aj na iné odbory, bude tento odborný zástupca zodpovedný za všetky odbory alebo musí mať s.r.o. odborného zástupcu pre každý odbor samostatne?

Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Lekárskej službe prvej pomoci

ID3242 | | JUDr. Zdenko Doktor

Dobrý deň, moja otázka je obdobou otázky zodpovedanej pod ID1086 dňa 07.02.2012 s tým rozdielom, že poskytovateľom LSPP je právnická osoba (s.r.o.) a druhá právnická osoba (s.r.o . - ambulancia s licenciou v odbore všeobecné lekárstvo) vysiela do služby LSSP svojho zamestnanca (lekára) na základe povinnosti danej zákonom a na základe rozpisu služieb vypísanom samosprávnym krajom. S poskytovateľom LSSP táto spoločnosť nemá zmluvný vzťah, nakoľko podmienky v ním predloženej zmluve neakceptovala. Ktorá z týchto spoločností je zodpovedná za pochybenie vyššie uvedeného lekára pri výkone lekárskej služby prvej pomoci? Spoločnosť, ktorej je tento lekár zamestnancom alebo poskytovateľ LSPP, v ktorého ambulancii je zdravotnícka činnosť týmto lekárom vykonávaná. Ďakujem. Milan Janoušek

Odmeňovanie lekárov na APS

ID3230 | | Ing. Iveta Matlovičová

Príspevková organizácia VÚC a zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) zamestnáva lekárov. Podľa § 80 bod 3 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti: (3) Mzda lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ... je 12 €. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde. Odvolávka 60aaa odkazuje na § 118 Zákonníka práce, kde je definovaná mzda ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom za prácu. Je táto mzda vo výške 12 € konečná, vrátane príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky? Alebo je povinnosť lekárom slúžiacim na ambulanciách APS odmenu 12 € za hodinu povýšiť o príplatky, keď budú pracovať cez víkendy a štátne sviatky? Pre doplnenie ešte dávam do pozornosti body 1 a 2 rovnakého paragrafu, pri ktorých je pri odmeňovaní lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zariadeniach ÚZS odvolávka na § 119 odst. 3 Zákonníka práce.