Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 103Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Posúdenie časti zmluvy

ID3208 | | JUDr. Zdenko Doktor

Máme obavy, či je bod 4. v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.“  je  v poriadku a či náhodou v prípade, že zdravotná poisťovňa neuzná poskytnutú zdr. starostlivosť  a zároveň ju neuhradí, či týmto  nedôjde k porušeniu ústavného nároku občana / pacienta na zdravotnú starostlivosť. V takomto prípade, my ako poskytovateľ sme totiž nútení ukončiť zdravotnú starostlivosť aj keď z nášho odborného pohľadu doloženého písomnou zdravotnou dokumentáciou indikácia na zdravotnú starostlivosť existuje, resp. pretrváva.

Zanedbanie starostlivosti

ID3125 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako máme postupovať v situácii, keď v našom zariadení (zariadenie sociálnych služieb) ošetrujeme pacientku, ktorá trpí malnutríciou, má nepostačujúci príjem stravy a je teda ohrozená vážnymi následkami malnutrície. U pacientky je indikované zavedenie nasogastrickej sondy (perspektívne PEG) , nie sú známe žiadne kontraindikácie. Pacientka netrpí onkologickým ochorením , a ošetrujúce sestry sú presvedčené , že jej stav by sa mohol zlepšiť po zavedení sondy a následnom zabezpečení príjmu potravy v súlade s potrebami .  Jej syn, lekár,  však zavedenie sondy odmieta  so slovami „nechajme babičku dožiť v pokoji“. Pacientka je dezorientovaná, nedokáže zrozumiteľne komunikovať ale nie je zbavená svojprávnosti. Má vyše 90 rokov .

Prosíme, ako máme postupovať, aby sme neboli obvinení zo zanedbania starostlivosti ? Má syn právo rozhodovať o ukončení liečby?

Riziká/otázky :

Existuje spôsob ako pomôcť, my ho však neuplatníme, nehrozí riziko obvinenia zo zanedbania starostlivosti napríklad iným príbuzným?

Do akej miery majú blízki príbuzní právo rozhodovať o liečebných postupoch, zakazovať , resp. nesúhlasiť s výkonmi, ktoré sú z pohľadu ošetrujúceho personálu potrebné?

Vaše odporúčanie ako postupovať v tomto a podobných prípadoch?

Odmeňovanie lekárov v APS

ID3097 | | JUDr. Zdenko Doktor

Citácia z Vášho textu: "Odmena za hodinu poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety, ak ide o odmenu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe iného vzťahu, ako je uvedený v tomto odseku." Je teda možná spolupráca medzi poskytovateľom APS a lekárom v zmysle obchodného prava - zmluvy uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka? Aká je odmena "najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety", ako sa stanoví? Pojem "celkových mzdových nákladov" je vlastne celková cena práce v zmysle Zákonníka práce?

Poplatky v lspp od 1.11.2017

ID3096 | | JUDr. Zdenko Doktor

Mení sa výška poplatkov pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej služby prvej pomoci). Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady: 2 €, 0 €, ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby, 10 €, ak v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa zdravotná starostlivosť poskytuje formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby. Je táto citácia z určitého materiálu pravdivá - zvlášť ma zaujíma posledná položka 10 € vo výjazdovej LSPP. 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

ID3055 | | JUDr. Zdenko Doktor

Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti má právo k vstupnému vyšetreniu žiadať pacienta o výpis zo zdravotnej dokumentácie. Je povinný vyšetriť pacienta, ak neprinesie výpis zo zdravotnej dokumentácie? Ako má v takom prípade postupovať? Môže byť špecialista postihovaný, ak výpis neobsahuje dôležitú skutočnosť alebo liek, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje rozhodnutie špecialistu o ním urobenej diagnóze alebo ním navrhnutej liečbe.

Posúdenie duševnej spôsobilosti u učiteľov - je nutné psychologické vyšetrenie ?

ID2944 | | JUDr. Zdenko Doktor

V rámci prevádzkovania praxe pratického lekára pre dospelých prichádzame do kontaktu s problematikou posudzovania zdravotnej spôsobilosti (PZS). V prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti pedagogických zametnancov ide o posúdenie nielen telesnej, ale aj duševnej spôsobilosti na výkon povolania. Zaujíma nás, či je zo zákona potrebné posúdenie duševnej spôsobilosti učiteľov riadnym psychologickým vyšetrením klinickým psychológom, alebo je (za predpokladu negatívnej anamnézy na psychické problémy, či psychiatrické diagnózy v zdravotnej dokumentácii) dostatočné posúdenie praktickým lekárom pre dospelých?

Členský príspevok

ID2889 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve zaplatil 5. 1. 2016 členský príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2016. Tento príspevok je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Zároveň však 30. 12. 2016 zaplatil príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2017. Prosím Vás, príspevok na rok 2017 je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v roku 2016? Môže účtovať v rámci jedného účtovného obdobia dva príspevky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane?

Sprevádzanie pacienta príbuzným

ID2884 | | JUDr. Vladimír Volčko

Má sprevádzajúci príbuzný zákonné právo byť pri vyšetrení pacienta? Ak áno, kedy a za akých podmienok? Ak nie, prečo? Existuje právna norma, ktorá to upravuje? 

Náklady poskytovateľa zdrav. starostlivosti

ID2814 | | Ing. Anton Kolembus

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - s.r.o. predal držiteľovi registrácie lieku motorové vozidlo za cenu vyššiu ako bola jeho daňová zostatková cena. Držiteľ registrácie zrazil zrážkovú daň v zmysle § 43 zákona o dani z príjmov a vyplatil zvyšnú fakturovanú sumu na účet. V zmysle § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výdavky vzťahujúce sa k peňažnému i nepeňažnému plneniu prijatému od držiteľa. Znamená to, že zostatková cena vyradeného motorového vozidla nebude daňovo uznaná a poskytovateľ v podstate zaplatí 19 % daň z predajnej ceny? Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - s.r.o. poskytuje držiteľovi registrácie lieku služby - prenájom reklamnej plochy v ambulancii, prieskum formou vyplnenia dotazníka pacientom v ambulancii, prednášky. Aké náklady k uvedeným príjmov priradiť a akým spôsobom, aby sa vyšlo v ústrety § 21 ods. 2 písm. l). V ambulancii lekár aj vyšetruje pacientov a realizuje prieskum, aj je tam umiestnená reklama. Za ambulanciu platí nájomné a energie. Lekárovi a sestre aj vyplácaná mzda.

Dodanie zdravotníckych služieb

ID2780 | | Ing. Lucia Vanková

Držiteľ v roku 2016 uhradil inému držiteľovi, ktorý je aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, za dodané zdravotnícke služby dohodnutú sumu 1 000 €. Akým spôsobom sa zdaní uvedená úhrada?