Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 107Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zápis do zdravotnej dokumentácie

ID1033 | | JUDr. Zdenko Doktor

Je lekár, resp. iný zdravotnícky pracovník povinný vykonať zápis do zdravotnej dokumentácie ihneď po poskytnutí zdravotnej starostlivosti?

Kedy vykonať zápis do zdravotnej dokumentácie

ID1034 | | JUDr. Zdenko Doktor

Musí lekár, resp. iný zdravotnícky pracovník pracujúci u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonať zápis do zdravotnej dokumentácie, ak ho nemôže vykonať ihneď, po poskytnutí zdravotnej starostlivosti do konca svojej pracovnej zmeny?

Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov

ID1087 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má uzavretú nájomnú zmluvu so zdravotným strediskom (prevádzkovanie stomatologickej ambulancie) na dobu určitú, v tomto prípade na jeden kalendárny rok. Zmluva sa predlžuje každoročne koncom roka na nasledujúci kalendárny rok. Na dobu neurčitú vlastníci zdravotného strediska nechcú uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu, že nemajú vysporiadaný pozemok pod strediskom. Priestory získal vlastník (s. r. o.) od Fondu národného majetku. V kúpnej zmluve sa spoločnosť zaviazala poskytovať zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, ako bola dovtedy (čiže aj ambulancie v odbore stomatológia). Zariadenie ambulancie aj s obvodom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odkúpil od predchádzajúcej lekárky, ktorá išla do dôchodku. Môže zdravotné stredisko, resp. jeho vlastník a zároveň prenajímateľ priestoru nepredĺžiť zmluvu na ďalšie obdobie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v uvedenej ambulancii, resp. či sa tieto záležitosti riadia podľa nejakého zákona, alebo všetko závisí len od nájomnej zmluvy, ktorú má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so zdravotným strediskom?

Postup lekára pri svedectve

ID2497 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako  má  postupovať  lekár, ktorý je  predvolaný  ako  svedok  na  políciu  a  súd? V  prvom prípade išlo  o marenie výkonu  úradného  rozhodnutia  a v druhom  prípade súdu  zmena  ambulantnej  liečby  na  ústavnú  liečbu (lekár – svedok).

Odborný zástupca

ID1864 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť ten istý odborný zástupca aj vo viacerých ambulanciách, ak tie ambulancie patria jednému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti? Odborným zástupcom môže byť lekár aj v desiatich ambulanciách?

Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti

ID1088 | | JUDr. Zdenko Doktor

Lekár, ktorý má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientom, nesplní si svoju povinnosť oznámiť zástup, resp. v rámci určených ordinačných hodín nie je vo svojej ambulancii a pacient sa dožaduje (podľa neho) neodkladnej zubno-lekárskej starostlivosti v ambulancii iného lekára, ktorý ale zároveň nemá žiadnu zmluvu pre tento charakter zdravotnej starostlivosti so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Predpokladám, že povinnosťou toho nezmluvného lekára je pacienta ošetriť. Možno si v tomto prípade v ambulancii bez zmluvného vzťahu s poisťovňou uplatňovať štandardne cenové pravidlá tejto ambulancie, resp. ak pacient odmieta pristúpiť k takejto cene, je možné poskytnutie zdravotnej starostlivosti odmietnuť? Ostáva ten prvý – zmluvný lekár mimo tohto problému?

Predaj budovy

ID1868 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu „neschváliť predaj budovy...” tak, že z 11 prítomných poslancov boli 4 hlasy „za”, 4 hlasy „proti” a 3 sa zdržali hlasovania. Potom sa zastupiteľstvo rozhodlo hlasovať o schválení toho istého predaja, pričom hlasovanie prinieslo výsledky 4 hlasy „za”, 4 hlasy „proti” a 3 sa zdržali hlasovania. Čo to znamená a ako treba ďalej postupovať?

Členský príspevok

ID2889 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve zaplatil 5. 1. 2016 členský príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2016. Tento príspevok je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Zároveň však 30. 12. 2016 zaplatil príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2017. Prosím Vás, príspevok na rok 2017 je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v roku 2016? Môže účtovať v rámci jedného účtovného obdobia dva príspevky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane?

Lekár a daň vyberaná zrážkou

ID2477 | | Ing. Marián Drozd

Som lekár a majiteľ webovej stránky, na ktorej, na základe zmluvy, poskytujem reklamné a marketingové služby aj na voľnopredajné prípravky (napr. výživové doplnky). Je farmaceutická firma, ktorá tieto produkty distribuuje, povinná zraziť z mojej faktúry zrážkovú daň? Ak áno, aké sú na to legislatívne dôvody?  Ak je jediným dôvodom to, že som lekár, uvažujem nad vytvorením novej s. r. o., ktorá mi zastreší takéto služby a dokonca aj poplatky pre moju lekársku s. r. o. Myslím si, že táto možnosť je úplne v súlade so zákonom, na druhej strane sa na tomto príklade v plnej nahote odhaľuje deravosť novely zákona o dani z príjmov a jej diskriminačný charakter pre pracovníkov v zdravotníctve.

Pôsobnosť zákona č. 552/2003 Z. z.

ID3610 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia - nemocnica (zriadená ministerstvom). Na ktorých jej zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme? Vzťahuje sa tento zákon aj na nezdravotníckych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce (napr. ekonómovia, personalisti, právnici .....) ? Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade uvedeného zamestnávateľa (nemocnice), ktorí jeho zamestnanci [zdravotnícki pracovníci/technicko-hospodárski pracovníci: nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci duševné práce (napr. právnici, personalisti, ekonómovia...) a nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci fyzické práce (napr. maliari..)] sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z.z. a podporne Zákonník práce?