Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 103Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ordinačné hodiny lekára

ID505 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ordinačné hodiny pediatra (lekára prvého kontaktu)  sú denne od 7,30 hod. do 12,00, od 13,00 do 14,30 má v utorok a v stredu poradňu pre kojencov. Ostatné dni od 13,00 - 15,30 vykonáva návštevnú službu, zúčastňuje sa na školeniach, alebo rieši  administratívne záležitosti súvisiace s jeho povolaním.

Ordinačné hodiny sú vypísané dverách ambulancie. Keď vybavuje chorých pacientov, alebo má poradňu, je fyzicky v ambulancii.  Ak je však   u  pacienta v domácnosti alebo  je  na školení a príde chorý pacient do ambulancie, kto ho má vybaviť počas lekárovej  neprítomnosti? Musí mu niekto poskytnúť zdravotnú starostlivosť,  aj keď ide len o banalitu? A  kto to má byť?  Aká je trestnoprávna zodpovednosť lekára, ak by sa takémuto pacientovi niečo stalo, ak príde do ambulancie  mimo ordinačných hodín a lekár nie je prítomný z iných pracovných dôvodov?

Elektronická zdravotná dokumentácia

ID506 | | Mgr. Tomáš Mičo

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie aj elektronickú zdravotnú dokumentáciu pacienta, musí túto dotyčný lekár vymazať, alebo ako s ňou naložiť?

Zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

ID1083 | | JUDr. Zdenko Doktor

Kto zodpovedá za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – fyzickej osoby, resp. po zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti právnickej osoby bez právneho nástupcu?

Vedenie zdravotnej dokumentácie v štátnom jazyku

ID1084 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ak lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť cudzincovi, ktorý neovláda slovenský jazyk, v akom jazyku má viesť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zdravotnú dokumentáciu?

Súbežný výkon zdravotnej starostlivosti

ID1858 | | Mgr. Jakub Vojtko, JNC Legal, s.r.o.

Našu ambulanciu navštevujú pacienti, ktorí podpísali Dohodu o zdravotnej starostlivosti, alebo ešte len majú v záujme zmeniť doterajšieho všeobecného lekára pre dospelých, ale aj takí, ktorí prídu len na jednorazové vyšetrenie. Na základe uvedeného by sme sa chceli poradiť ohľadom nasledovných problémov:

  1. Môžeme odmietnuť vyšetriť ,,nekapitovaného“  pacienta, ktorý sa dožaduje vyšetrenia a odmieta podpísať súhlas  so spracovaním svojich osobných  údajov  do databázy nemocničného informačného systému?
  2. Môžeme odmietnuť vyšetriť ,,nekapitovaného“  pacienta, ktorý odmietne podpísať informovaný súhlas?
  3. Je rozdiel v postupe, ak je pacient ,, kapitovaný“  a odmietne podpísať informovaný súhlas?
  4. Informovaný súhlas má byť podpísaný  pred vyšetrením alebo až po ňom?

Pacient nespolupracujúci so zdravotníckym pracovníkom, spracovanie osobných údajov

ID1859 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

  1. Ako postupovať v prípade, ak pacient, ktorý prišiel iba na preventívnu prehliadku s laboratórnymi výsledkami, následne však nepríde pre hotový nález, nedvíha telefón a nie je ho možné kontaktovať, prípadne si vedome nechce prevziať nález a zatajuje sa? Ak je nález vážny a je nutné ho liečiť, akú ma lekár ďalšiu povinnosť, koho by mal kontaktovať, prípadne, aký je ďalší správny postup?
  2. Je nutné   v rámci ochrany osobných údajov vyžadovať súhlas pacienta na spracovanie jeho údajov v databáze nemocničného informačného systému? Z povahy práce poskytovateľa zdravotnej starostlivosti to vraj nevyplýva, ale poskytujeme predsa údaje poisťovniam ako tretej osobe a viacero životných poisťovní vyžaduje vypracovanie  a odosielanie nálezov pre plnenie poistení s tým, že im vraj klient dal splnomocnenie, no my sme ho nikdy nevideli a pod.

 

Metodické usmernenie ÚDZS

ID2237 | | JUDr. Zdenko Doktor

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení ÚDZS elektronickou formou. V tomto usmernení ÚDZS sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ) je potrebné  zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár ani revízna sestra ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly. Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt , správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti ) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovvňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Poplatok za prednostné vyšetrenie

ID2242 | | JUDr. Zdenko Doktor

Som lekárka, podnikám ako FO v odbore SvLZ / Spoločne vyšetrovacie a lieč..../ v rádiodiagnostike / RTG, Mamografia, Sonografia /. Doteraz mám schválenú výšku vyberania prednostného vyšetrenia príslušným úradom samosprávneho kraja. Bolo mi vytknuté, že sa zmenil zákon a že už nemôžem vyberať poplatok za prednostné vyšetrenie, napr. sonografické alebo mamografické, hoci na tieto vyšetrenia sa aj u nás objednáva aj na niekoľko mesiacov dopredu. Napr. lekár, ktorý má len ambulanciu na sonografiu a o iné sa nezaujíma, ten poplatok za prednostné vyšetrenie vyberať môže. Moja otázka je: Mám právo vyberať poplatok za prednostné vyšetrenia pacienta v stanovenom a schválenom čase ordinač. hodín -vyhradená jedna hodina z celkových 7 hodín dennej prevádzky?

Nepeňažné plnenie poskytnuté zahraničnou spoločnosťou

ID2779 | | Ing. Lucia Vanková

Lekár sa zúčastní kongresu v zahraničí. Keďže letenku platí pobočka farmaceutickej spoločnosti v SR, v tomto prípade ide o nepeňažný príjem, ktorý zdaní lekár zrážkovou daňou. Ako sa posúdi nepeňažné plnenie poskytnuté lekárovi na predmetnom kongrese v zahraničí, ktorý organizuje a financuje materská farmaceutická spoločnosť so sídlom v zahraničí, keď zahraničná materská spoločnosť má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku a zároveň stálu prevádzkareň, ale plnenie poskytuje zahraničná materská spoločnosť?

A ako sa posudzuje prípad, keď zahraničná spoločnosť, ktorá plnenie poskytuje, nemá na území SR organizačnú zložku ani stálu prevádzkareň a konečnému držiteľovi, ktorým je táto zahraničná spoločnosť, nepredchádza držiteľ, ktorý je na území Slovenskej republiky daňovníkom alebo platiteľom dane?

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta event. vôbec ďalšie ošetrovanie?

ID3417 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý jedná so mnou verbálne agresívne, konfrontačne, úraža lekára aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, ako má potrebu... so všetkým napriek. max. snahe je nespokojný. Pri mojom nesúhlase sa vyhráža podnetom na UDZS, trestným oznámením, medializovaním/ tomu by som sa rád vyhol, nakoľku pacient „bude mať vždy pravdu“ a lekár asi nemá žiadne práva/. Napriek tomu, že som ho vyzval aby si našiel iného lekára, nie je ochotný, tvrdí že má možnosť slobodnej voľby lekára a nástojí na poskytovaní zdravot. starostlivosti na našom pracovisku. Ja ako lekár mám pocit, že jeho stav už nedokážem hodnotiť objektívne, nakoľko vzhľadom na jeho správanie som už emocionálne zaujatý. Ako môžem lege artis odmietnúť dalšie vyšetrenie / ošetrovanie takéhoto pacienta? Nejde o vitálnu indikáciu či životohrozujúci stav.